Synskadades riksförbund avstyrker Boverkets förslag i sin helhet. De allmänna råden och de standarder som idag är kopplade till föreskrifterna innehåller mått och detaljregler som har varit en viktig utgångspunkt i byggprocessen. De vägleder byggentreprenörerna så att de kan göra rätt från början och fungerar i praktiken som en kvalitetssäkring för hållbara
bostäder. De sätter en miniminivå för godtagbar tillgänglighet och användbarhet i den byggda miljön.

Remissyttrandet i sin helhet.