SRF ser mycket positivt på den kommande nationella strategin och målen för det långsiktiga arbetet med att förebygga och bekämpa våld mot barn. Strategin tar sin utgångspunkt i de rättigheter barn har. Strategin har förutom barnrättsperspektivet ett intersektionellt perspektiv. Om strategin genomförs enligt förslagen och om barn med funktionsnedsättning särskilt uppmärksammas när det gäller utveckling av ny kunskap och nya metoder kan vi se att rättigheter för barn med synnedsättning kan tillgodoses i högre utsträckning än i dag. Barn med funktionsnedsättning kan vara extra utsatta för våld och övergrepp. Vi ser särskilt positivt på förslagen kring insatser för barn med funktionsnedsättning kopplat till brottmålsprocessen. Fokus i strategin är på det förebyggande arbetet och god samverkan mellan olika aktörer är avgörande för om arbetet ska lyckas. Frågan om sekretess mellan huvudmän bör lösas som en del i en effektiv samverkan.

Läs remissvaret i sin helhet.