Föreskrifter för Synskadades fond i Värmlands län.

 

 

Antagna vid SRF Värmlands Läns representantskap 2022-04-23

 

 
Namn.
Fondens namn är: ”Synskadades fond i Värmlands län”.

 

Ändamål.
Fondens ändamål är att motta och förvalta medel som tillfaller SRF Värmlands län genom testamente eller gåva.

Fonden kan, efter sedvanlig prövning av inkomna ansökningar, ge bidrag till synskadade medlemmar i SRF Värmlands län.

 

Om i testamente eller gåvohandling särskild föreskrift finns, att medlen skall användas för andra ändamål, ska de av testator eller donator meddelade föreskrifterna iakttas.

 

Styrelse.
Fondens styrelse är identisk med styrelsen för SRF Värmlands län.

 

Ansökan ur fonden.
·        För att kunna söka och beviljas medel ur fonden, skall sökande varit röstberättigad medlem i SRF Värmlands län i minst ett år före ansökningstillfället.

·        Som medlem räknas den som är direktansluten till SRF Värmlands län eller är medlem i någon lokalförening tillhörande SRF Värmlands län.

·        Ansökan om medel ur fonden sker på särskild blankett.

·        Ansökningar behandlas fortlöpande under året.

·        Ansökan ur fonden kan inte göras för ändamål som normalt finansieras med samhällsmedel.

·        Ansökan kan inte göras retroaktivt.

·        Beviljade medel skall redovisas med kvitton eller på sätt som fondens styrelse beslutar.

·        Medel som beviljats och inte redovisats kan återkrävas.

·        Om du beviljats bidrag ur fonden, kan inte ny ansökan göras för än efter 24 månader.

 
Ändringar av föreskrifterna.
För ändring av dessa föreskrifter krävs beslut av SRF Värmlands Läns Representantskap.

Ändringar i dessa föreskrifter föreslås av styrelsen för SRF Värmlands län eller av lokalförening.