Inledning
 

Synskadades Riksförbund, SRF, är en organisation som präglas av öppenhet och demokrati, där alla medlemmar kan göra sin röst hörd och allas synpunkter är välkomna.

För att stärka demokratin är följande principer vägledande inom hela organisationen:

 

SRF eftersträvar jämställdhet mellan könen. Därför arbetar vi för en jämn könsfördelning i våra beslutande organ.

 

En person som genom avtal anlitats eller anställts av SRF får inte samtidigt ha förtroendeuppdrag inom lokalförening, distrikt eller riksförbund, där arbetsuppgifterna huvudsakligen utförs. Undantag från denna regel gäller för riksförbundets ordförande. Arvode till förtroendevald kan förekomma om arvodet fastställts av respektive organisationsleds högsta beslutande organ.

 

Det är nödvändigt att vi inom SRF ger ut vår information i för synskadade läsbar form, så att alla kan ta del av den.

 

Med barn menar vi i dessa stadgar barn och ungdomar som ej har fyllt 18 år.

 

 

§ 1 Namn och ändamål
 

Synskadades Riksförbund, SRF, är en intresseorganisation av synskadade, både blinda och synsvaga.

 

Vi har slutit oss samman i Synskadades Riksförbund, SRF Värmlands län, för att utifrån tanken om alla människors lika värde

– gemensamt hävda synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden samt

– skapa social gemenskap och stödja varandra, så att vi kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Synskadades Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som tar avstånd från all form av diskriminering. Distriktet är en del av Synskadades Riksförbund och omfattar Värmlands län.

 

Distriktet bildades 1935 under namnet Värmlands läns blindförening och ombildades 1977 till Synskadades Länsförbund Värmland. År 1991 ändrades namnet till SRF Värmlands län.

 

 

§ 2 Medlemskap
 

Mom 1: Synskadad medlem
Synskadad medlem har så nedsatt synförmåga efter korrektion, att det är svårt eller omöjligt

– att läsa vanlig skrift eller

– att orientera sig med hjälp av synen eller

– har andra väsentliga svårigheter i den dagliga livsföringen på grund av synnedsättningen.

 

Mom 2: Vårdnadshavare till synskadade barn
Stödjande medlem, som är vårdnadshavare till barn som är synskadad medlem enligt §2 mom 1, utgör en egen medlemskategori. När barnet fyllt 18 år övergår vårdnadshavaren till att bli stödjande medlem enligt §2 mom 3.

 

Mom 3: Stödjande medlem
Stödjande medlem ska sympatisera med SRF:s arbete och värderingar. Stödjande medlem äger ej rösträtt förutom i styrelse där hon eller han är ledamot.

 

Mom 4: Familjemedlemskap
Familjemedlemskap kan erhållas av barnfamiljer där minst en person är synskadad.

 

Mom 5: Medlemsavgift
Alla medlemmar ska varje år betala fastställd medlemsavgift.

 

Mom 6: Uteslutning
Medlem som bryter mot stadgarna eller på annat sätt uppenbarligen skadar organisationen kan varnas och uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av riksförbundets styrelse på förslag av berörd lokalförening, distrikt eller branschförening. Av beslutet ska framgå under hur lång tid uteslutningen gäller.

 

Medlem som uteslutits kan söka nytt medlemskap när tiden för uteslutningen upphört att gälla. Sådan ansökan ska beskriva i vilken/vilka lokalföreningar, distrikt och/eller branschföreningar som medlemskap söks. Ansökan prövas av riksförbundets styrelse efter att ha inhämtat yttrande från den förening/det distrikt som ansökan avser.

 

 

§ 3 Organisation
 

Alla medlemmar är anslutna till Synskadades Riksförbund SRF. Medlemmarna väljer själva genom sin medlemsavgift vilken/vilka lokalföreningar, distrikt och/eller branschföreningar medlemskapet ska tillhöra.

 

SRF är en treplansorganisation med lokalföreningar, distrikt och riksförbund. Nationella branschföreningar av synskadade är anslutna till riksförbundet.

 

Riksförbundet, distrikten, lokalföreningarna och branschföreningarna har inget ansvar för varandras avtal och andra åtaganden.

 

Riksförbundets, distriktens, lokalföreningarnas och branschföreningarnas verksamhetsår är kalenderår.

 

För att förändra distriktsindelningen krävs beslut av riksförbundets styrelse på förslag av berörda distrikt.

 

Distriktets stadgar ska innehålla paragrafer enligt bilaga 1 i riksförbundets stadgar. Distriktet beslutar själv om ytterligare paragrafer eller tilläggsmoment i de obligatoriska paragraferna.

 

§ 4 Omröstning
 

Mom 1: Beslutsfattande
Beslut inom organisationen fattas genom öppen omröstning med acklamation. Om en röstberättigad begär det genomförs rösträkning genom namnupprop, eller på annat likvärdigt och jämlikt sätt. Röstning genom handuppräckning får ej förekomma.

 

Det förslag har biträtts som fått en majoritet av de avgivna rösterna. Finns det mer än två förslag i sakfrågor ska så kallad kontraproposition användas, det vill säga att två förslag ställs mot varandra i utslagsomröstning. När endast två förslag återstår kan beslut i saken fattas.

 

Endast vid omröstningen närvarande röstberättigade har rösträtt. Röstning kan således inte ske med fullmakt.

 

Mom 2: Sluten omröstning
Vid distriktets möten ska sluten omröstning ske vid val eller fyllnadsval till styrelsen och vid val av kongressombud och ersättare, om en röstberättigad så begär. Sluten omröstning sker med valsedlar i punktskrift och storstil, eller på annat likvärdigt och jämlikt sätt.

 

Mom 3: Val av ordförande
För att bli vald till ordförande krävs stöd från en majoritet av de närvarande röstberättigade. Om fler än två kandidater finns hålls först en omröstning mellan samtliga kandidater. Om ingen då uppnår en majoritet av rösterna genomförs ny omröstning mellan de två kandidater som fått flest röster.

 

Mom 4: Val av styrelse och andra grupper
Vid val av styrelse och andra grupper, har de blivit valda som fått flest röster.

 

Mom 5: Lika röstetal
Vid lika röstetal vid distriktets möten sker avgörande genom ny omröstning mellan de förslag som fått lika antal röster. Frågan avgörs i sista hand genom lottning.

Vid lika röstetal i styrelsen har ordföranden utslagsröst.

 

 

§ 5 Distriktets skyldigheter
 

Distriktet ska senast den 15 maj varje år skicka verksamhetsberättelse, årsbokslut med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för närmast föregående år till riksförbundet.

Distriktet ska senast den 15 maj varje år skicka verksamhets­berättelse, årsbokslut med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för närmast föregående år för de i distriktet anslutna lokalföreningarna till riksförbundet.

 

Distriktet ska rapportera förändringar i styrelsens sammansättning till riksförbundet.

 

När distriktets stadgar ändrats, ska de skickas till riksförbundet.

När stadgarna i till distriktet anslutna lokalföreningar ändrats, ska de skickas till riksförbundet.

 

Distriktet ska använda organisationens medlemsregister samt bistå lokalföreningarna i användandet av detta register.

 

Distriktet ansvarar för att kontinuerligt hålla sin del av medlemsregistret aktuellt.

 

Distriktet ska erlägga årsavgift enligt den ordning riksförbundet beslutar.

 

Distriktet ska även i övrigt följa de föreskrifter som riksförbundets styrelse beslutar om.

 

Ledamot i riksförbundets styrelse, eller annan person som riksförbundet särskilt utsett, har närvaro- och yttranderätt vid distriktets styrelsemöten samt vid representantskapsmöten/medlemsmöten.

 

 


§ 6 Distriktets organ
 

Distriktets högsta beslutande organ ska utgöras av representantskap, medlemsmöte eller en kombination av dessa alternativ. Övriga organ är styrelse, revisorer och valberedning.

 

Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten och förvaltningen, vilken granskas av revisorerna. Valberedningen ska förbereda val av styrelse, registrerat revisionsbolag och kongressombud.

 

 

§ 7 Ombud vid kongress och organisationsråd
 

Distriktet utser ombud till riksförbundets kongress och organisationsråd. Endast synskadad medlem eller vårdnadshavare till synskadat barn kan utses till sådant ombud. Ombud får ej vara ledamot av riksförbundets styrelse eller anställd inom organisationen.

 

Distriktets högsta beslutande organ ska utse kongressombud samt ersättare.

Distriktsstyrelsen utser ombud till organisationsrådet.

 

 

§ 8 Distriktets högsta beslutande organ
 

Mom 1: Representantskap
Distriktets högsta beslutande organ är representantskapet. Årsmöte ska genomföras senast den 30 april varje år.

 

Mom 2: Sammansättning
Representantskapet ska bestå av 15ombud för distriktets lokalföreningar och direktanslutna medlemmar samt distriktets styrelse, revisorer, valberedning samt övriga inbjudna.

 

Mom 3: Ombud
Ombud ska vara synskadad medlem eller vårdnadshavare till synskadat barn. Ombud får ej vara ledamot av distriktets styrelse eller anställd inom organisationen.

 

Fördelningen av ombud mellan lokalföreningarna räknas fram av distriktets styrelse och meddelas lokalföreningarna senast den 10 februari. Två fasta mandat tilldelas först varje lokalförening. Därefter sker fördelningen av resterande ombud enligt kvotprincipen i förhållande till antalet synskadade medlemmar samt vårdnadshavare till synskadat barn i distriktet den 31 december året innan. Ingen lokalförening får ha mera än 6 ombud (högst ett ombud mindre än halva antalet ombud)

 

Det åligger distriktet att senast den 15 mars ordna ett möte där de direktanslutna medlemmarna utser ombud till representantskapet. De direktanslutna medlemmarna har rätt till 1 ombud.

 

Fördelningen av ombud gäller under kalenderåret.

 

Mom 4: Kallelse och handlingar
Kallelse till representantskapet ska sändas ut minst fyra veckor före och övriga handlingar minst en vecka före mötet.

 

Mom 5: Yttrande-, förslags- och rösträtt
Ombuden, styrelsens ledamöter, revisorerna och valberedningen har yttrande- och förslagsrätt. Endast ombuden har rösträtt.

 

Representantskapet kan besluta om yttranderätt för ytterligare personer.

 

Mom 6: Ärenden vid distriktets representantskap
Vid representantskap ska förekomma:

1.   Mötets öppnande

2.   Upprop och fastställande av röstlängd

3.   Fråga om mötet utlysts i behörig ordning

4.   Fastställande av dagordning och arbetsordning

5.   Val av mötesfunktionärer, varav mötesordförande som ej är ledamot av styrelsen

 

Årsmötet ska behandla:

-      Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut (alternativt årsredovisning)

-      Revisorernas berättelse

-      Fastställande av resultaträkning och balansräkning

-      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

-      Val av ordförande på ett år

-      Val av styrelseledamöter på två år

-      Val av revisorer jämte ersättare

-      Val av valberedning

-      Kongressåret, val av kongressombud jämte ersättare

-      Behandling av motioner

-      Behandling av förslag från styrelsen

-      I förekommande fall rapport från närstående stiftelse

 

Följande punkter ska behandlas på årsmötet eller på ett representantskapsmöte på hösten:

-      Fastställande av eventuella arvoden till styrelse, revisorer, valberedning och övriga funktionärer

-      Motioner

-      Förslag från styrelsen

-      Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år för direktanslutna medlemmar och årsavgift för lokalföreningarna

-      Fastställande av verksamhetsplan och budget

-      Eventuella fyllnadsval

 

Styrelseledamot som ej beviljas ansvarsfrihet entledigas automatiskt från sitt uppdrag med omedelbar verkan. Ledamoten är då inte valbar förrän tidigast vid nästa ordinarie årsmöte.

 

Om hela eller en majoritet av styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet kan årsmötet utse en interimsstyrelse.

 

 

§ 9 Distriktsstyrelse
 

Mom 1: Ledamöter
Distriktets angelägenheter handhas av en styrelse som väljs av årsmötet. Styrelsen ska bestå av X ledamöter (minst fem). Under en begränsad tid av högst ett år kan distriktsstyrelsen begära dispens hos riksförbundet att bestå av färre ledamöter, dock minst 3.

Valbar till styrelseledamot är synskadad medlem och vårdnadshavare till synskadat barn, samt högst en stödjande medlem. Ordförande ska vara synskadad medlem.

 

Mom 2: Firmateckning
Distriktets firma är SRF Värmlands län med org.nr: 8736-2059 och tecknas gemensamt av minst två av dem som styrelsen utsett.

 

Mom 3: Sammanträden och beslutsförhet
Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per år. Ordföranden ska sammankalla styrelsen när så erfordras eller det begärs av någon av de övriga styrelseleda­möterna, riksförbundsstyrelsen eller revisorerna.

 

Styrelsen är beslutsför om minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande.

 

Mom 4: Extra årsmöte
Styrelsen ska kalla till extra representantskapsmöte/­medlemsmöte om majoriteten av distriktets styrelseledamöter, revisorerna eller riksförbundet så begär.

 

Mom 5: Åtgärder inom lokalförening
Det åligger distriktets styrelse att stötta lokalföreningarna och bedriva verksamhet i områden där inte lokalförening finns.

 

Om det av olika skäl inte finns förutsättningar för en lokalförening att bedriva verksamhet, kan föreningen vara vilande i högst 10 år. Under tiden som lokalföreningen är vilande ansvarar distriktet för verksamheten inom lokalföreningens område och förvaltar lokalföreningens tillgångar, som kan användas för denna verksamhet.

Distriktsstyrelsen kan återbilda en lokalförening genom att tillsätta en interimsstyrelse.

 

När en lokalförening varit vilande i tio år tillfaller resterande medel distriktet och lokalföreningen är upplöst.

Om ny lokalförening bildas i området, ska distriktet ge denna ett startbidrag.

 

 


§ 10 Revisorer
 

Distriktsstyrelsens förvaltning och distriktets räkenskaper ska granskas av en revisor som är auktoriserad eller godkänd. Ett registrerat revisionsbolag kan väljas av årsmötet.

 

Revisorn ska årligen lämna en revisionsberättelse till distriktets årsmöte. I revisionsberättelsen ska finnas ett uttalande angående fastställande av resultat- och balansräkning, disposition beträffande distriktets överskott eller underskott samt ett uttalande angående ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

 

Årsmötet kan även utse en eller flera verksamhetsrevisorer som löpande ska följa distriktets verksamhet och lämna en rapport till årsmötet.

 

Revisorerna ska ges tillgång till distriktets alla handlingar.

 

 

§ 11 Valberedning
 

Årsmötet ska tillsätta en valberedning bestående av X ledamöter inklusive en sammankallande.

 

Valberedningen ska förbereda val till ordförande, styrelseledamöter, revisorer samt aktuella år val av ombud och ersättare till riksförbundets kongress. Ifråga om anlitande av registrerat revisionsbolag ska styrelsen ges möjlighet att inhämta prisuppgifter innan valberedningen slutligen behandlar frågan.

 

Valberedningen ska aktivt samla in nomineringar av kandidater, utröna att de nominerade samtycker till kandidaturen samt tillse att kandidaturen inte strider mot stadgarna. Enskild medlem och lokalförening äger rätt att nominera kandidater.

 

Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast fem veckor före ordinarie årsmöte. Vid fyllnadsval beslutar valberedningen själv om när de behöver ha nomineringarna. Valberedningen ska sammanställa en rapport där det framgår vilka kandidater som finns samt meddela valberedningens beslutsförslag för respektive post. Denna rapport ska sändas ut tillsammans med övriga handlingar inför mötet.

Inför varje val ska redovisas vilka som kandiderar till posten och vem/vilka valberedningen förordar.

 

 

§ 12 Åtgärder vid oegentligheter eller misskötsel
 

Riksförbundet ska omedelbart informeras, om kännedom eller misstanke föreligger om oegentligheter eller misskötsel inom distrikt, lokalförening eller branschförening. Riksförbundet ska vidta lämpliga åtgärder.

 

Riksförbundet har rätt att ta del av samtliga handlingar och genomföra revision. Efter beslut i förbundsstyrelsen kan riksförbundet, eller av förbundsstyrelsen anvisat distrikt överta förvaltningen.

 

 

§ 13 Riksförbundets befogenheter inom distrikt
 

Det åligger förbundsstyrelsen att stötta distrikten och bedriva verksamhet i områden där inte något distrikt finns.

 

Riksförbundets styrelse ska vidta åtgärder om verksam­heten inom ett distrikt inte fungerar. Om distriktets årsmöte så begär, eller om ingen fungerande styrelse finns i ett distrikt, ska riksförbundets styrelse utse en interimsstyrelse för distriktet. Interimsstyrelsen disponerar då distriktets tillgångar och ansvarar för distriktets verksamhet samt förvaltning. Ett mål för interimsstyrelsen ska vara att en ordinarie distriktsstyrelse åter ska kunna väljas.

 

Om ingen ordinarie distriktsstyrelse kunnat väljas under en tidsperiod av tre år ska distriktet uppgå i annat distrikt eller upplösas. Om distriktet upplöses tillfaller dess tillgångar riksförbundet, som har att förvalta dessa tills att en organisation liknande distriktet har bildats och kan överta tillgångarna.

 

 


§ 14 Stadgeändring
 

Beslut om ändring av dessa stadgar är giltigt om förslaget biträtts av minst två tredjedelar av de röstande vid distriktets årsmöte.

 

De paragrafer som fastställts av kongressen, kan ändras endast av kongressen. Kongressens ändringar i de obligatoriska paragraferna gäller automatiskt för distriktets stadgar efter kongressens beslut och ska rapporteras till distriktets årsmöte.

 

Riksförbundets styrelse kan om särskilda skäl föreligger bevilja tidsbegränsad dispens från de obligatoriska paragraferna på förslag från distriktet.

 

Vid oenighet om hur stadgarna ska tolkas gäller riksförbundsstyrelsens tolkning.