Inledning
 

Synskadades Riksförbund, SRF, är en organisation som präglas av öppenhet och demokrati, där alla medlemmar kan göra sin röst hörd och allas synpunkter är välkomna.

 

För att stärka demokratin är följande principer vägledande inom hela organisationen:

 

SRF eftersträvar jämställdhet mellan könen. Därför arbetar vi för en jämn könsfördelning i våra beslutande organ.

 

En person som genom avtal anlitats eller anställts av SRF får inte samtidigt ha förtroendeuppdrag inom lokalförening, distrikt eller riksförbund, där arbetsuppgifterna huvudsakligen utförs. Undantag från denna regel gäller för riksförbundets ordförande. Arvode till förtroendevald kan förekomma om arvodet fastställts av respektive organisationsleds högsta beslutande organ.

 

Det är nödvändigt att vi inom SRF ger ut vår information i för synskadade läsbar form, så att alla kan ta del av den.

 

Med barn menar vi i dessa stadgar barn och ungdomar som ej har fyllt 18 år.

 

 

§ 1 Namn och ändamål
 

Synskadades Riksförbund, SRF, är en intresseorganisation av synskadade, både blinda och synsvaga.

 

Vi har slutit oss samman i Synskadades Riksförbund, SRF Östra Värmland, för att utifrån tanken om alla människors lika värde

-     gemensamt hävda synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden samt

-     skapa social gemenskap och stödja varandra, så att vi kan leva ett aktivt och självständigt liv.

 

Synskadades Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som tar avstånd från all form av diskriminering. Lokalföreningen är en del av Synskadades Riksförbund och omfattar Filipstads,  Kristinehamns, och Storfors kommuner.  Föreningen är ansluten till SRF Värmlands län.

 

Förening bildades i Filipstad år 1977 under namnet Synskadades förening i Filipstad, ändrade år 1987 namn till SRF lokalförening i Filipstad och 1991 till SRF Filipstad. Fförening i Kristinehamn och Storfors bildades år 1977 under namnet Synskadades förening Kristinehamn-Storfors och ändrade år 1991 namn till SRF Kristinehamn-Storfors. Efter samgående mellan dessa föreningar 1 januari 1997 är föreningens namn SRF Östra Värmland.

 

 

§ 2 Medlemskap
 

Mom 1: Synskadad medlem
Synskadad medlem har så nedsatt synförmåga efter korrektion, att det är svårt eller omöjligt

– att läsa vanlig skrift eller

– att orientera sig med hjälp av synen eller

– har andra väsentliga svårigheter i den dagliga livsföringen på grund av synnedsättningen.

 

Mom 2: Vårdnadshavare till synskadat barn
Stödjande medlem, som är vårdnadshavare till barn som är synskadad medlem enligt §2 mom 1, utgör en egen medlemskategori. När barnet fyllt 18 år övergår vårdnadshavaren till att bli stödjande medlem enligt §2 mom 3.

 

Mom 3: Stödjande medlem
Stödjande medlem ska sympatisera med SRF:s arbete och värderingar. Stödjande medlem äger ej rösträtt förutom i styrelse där hon eller han är ledamot.

 

Mom 4: Familjemedlemskap
Familjemedlemskap kan erhållas av barnfamiljer där minst en person är synskadad.

 

Mom 5: Medlemsavgift
Alla medlemmar ska varje år betala fastställd medlemsavgift.

 

Mom 6: Uteslutning
Medlem som bryter mot stadgarna eller på annat sätt uppenbarligen skadar organisationen kan varnas och uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av riksförbundets styrelse på förslag av berörd lokalförening, distrikt eller branschförening. Av beslutet ska framgå under hur lång tid uteslutningen gäller.

 

Medlem som uteslutits kan söka nytt medlemskap när tiden för uteslutningen upphört att gälla. Sådan ansökan ska beskriva i vilken/vilka lokalföreningar, distrikt och/eller branschföreningar som medlemskap söks. Ansökan prövas av riksförbundets styrelse efter att ha inhämtat yttrande från den förening/det distrikt som ansökan avser.

 

 

§ 3 Organisation
 

Alla medlemmar är anslutna till Synskadades Riksförbund SRF. Medlemmarna väljer själva genom sin medlemsavgift vilken/vilka lokalföreningar, distrikt och/eller branschföreningar medlemskapet ska tillhöra.

 

SRF är en treplansorganisation med lokalföreningar, distrikt och riksförbund. Nationella branschföreningar av synskadade är anslutna till riksförbundet.

 

Riksförbundet, distrikten, lokalföreningarna och branschföreningarna har inget ansvar för varandras avtal och andra åtaganden.

 

Riksförbundets, distriktens, lokalföreningarnas och branschföreningarnas verksamhetsår är kalenderår.

 

För att förändra lokalföreningens verksamhetsområde krävs beslut av distriktets styrelse på förslag av berörda lokalföreningar.

 

Lokalföreningens stadgar ska innehålla paragrafer enligt bilaga 2 i riksförbundets stadgar. Lokalföreningen beslutar själv om ytterligare paragrafer eller tilläggsmoment i de obligatoriska paragraferna.

 

 

§ 4 Omröstning
 

Mom 1: Beslutsfattande
Beslut inom organisationen fattas genom öppen omröstning med acklamation. Om en röstberättigad begär det genomförs rösträkning genom namnupprop, eller på annat likvärdigt och jämlikt sätt. Röstning genom handuppräckning får ej förekomma.

 

Det förslag har biträtts som fått en majoritet av de avgivna rösterna. Finns det mer än två förslag i sakfrågor ska så kallad kontraproposition användas, det vill säga att två förslag ställs mot varandra i utslagsomröstning. När endast två förslag återstår kan beslut i saken fattas.

 

Endast vid omröstningen närvarande röstberättigade har rösträtt. Röstning kan således inte ske med fullmakt.

 

Mom 2: Sluten omröstning
Vid lokalföreningens möten ska sluten omröstning ske vid val eller fyllnadsval till styrelsen och i förekommande fall vid val av ombud och ersättare till distriktets representantskap, om en röstberättigad så begär. Sluten omröstning sker med valsedlar i punktskrift och storstil, eller på annat likvärdigt och jämlikt sätt.

 

Mom 3: Val av ordförande
För att bli vald till ordförande krävs stöd från en majoritet av de närvarande röstberättigade. Om fler än två kandidater finns hålls först en omröstning mellan samtliga kandidater. Om ingen då uppnår en majoritet av rösterna genomförs ny omröstning mellan de två kandidater som fått flest röster.

 

Mom 4: Val av styrelse och andra grupper
Vid val av styrelse och andra grupper, har de blivit valda som fått flest röster.

 

Mom 5: Lika röstetal
Vid lika röstetal vid lokalföreningens möten sker avgörande genom ny omröstning mellan de förslag som fått lika antal röster. Frågan avgörs i sista hand genom lottning.

 

Vid lika röstetal i styrelsen har ordföranden utslagsröst.

 

 

§ 5 Lokalföreningens skyldigheter
 

Föreningen ska senast den 15 april varje år skicka verksamhetsberättelse, årsbokslut med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för närmast föregående år till distriktet.

 

Föreningen ska rapportera förändringar i styrelsens sammansättning till distriktet och riksförbundet.

När föreningens stadgar ändrats, ska de skickas till distriktet.

 

Lokalföreningen ska använda organisationens medlemsregister. Distriktet ska bistå lokalföreningen i användandet av detta register.

 

Lokalföreningen ska erlägga årsavgift enligt den ordning distriktet beslutar.

 

Föreningen ska även i övrigt följa de föreskrifter som distriktets och riksförbundets styrelse beslutar om.

 

Ledamot i riksförbundets styrelse, eller annan person som riksförbundet särskilt utsett, har närvaro- och yttranderätt vid föreningens styrelsemöten, årsmöte och andra medlemsmöten.

 

Ledamot i distriktets styrelse, eller annan person som distriktet särskilt utsett, har närvaro- och yttranderätt vid föreningens styrelsemöten, årsmöte och andra medlemsmöten.

 

 

§ 6 Lokalföreningens organ
 

Lokalföreningens högsta beslutande organ utgörs av årsmötet. Övriga organ är medlemsmötet, styrelsen, revisorer och valberedningen.

 

Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten och förvaltningen, vilken granskas av revisorerna. Valberedningen ska förbereda val till styrelse, revisorer och i förekommande fall val av ombud till distriktets representantskap.

 

 

§ 7 Årsmöte och övriga medlemsmöten
 

Mom 1: Årsmöte
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmötet ska genomföras senast den 20 mars varje år.

 

Mom 2: Kallelse och handlingar
Kallelse till årsmöte och övriga medlemsmöten ska sändas ut ..... (minst fyra veckor) före och övriga handlingar ..... (minst en vecka) före mötet.

 

Mom 3: Yttrande-, förslags- och rösträtt
Vid årsmötet och övriga medlemsmöten har alla medlemmar yttrande- och förslagsrätt.

 

Endast synskadade medlemmar och vårdnadshavare till synskadat barn har rösträtt. Styrelseledamot och anställd i lokalföreningen äger ej rösträtt vid behandling av revisorernas berättelse, styrelsens verksamhetsberättelse, fastställande av resultaträkning och balansräkning och fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

 

Mötet kan besluta om yttranderätt för ytterligare personer.

 

Mom 4: Ombud till distrikt som har representantskap
Ombud och ersättare till distrikt som har representantskap väljs vid lokalföreningens årsmöte. Ombud ska vara synskadad medlem eller vårdnadshavare till synskadat barn. Ombud får ej vara ledamot av distriktets styrelse eller anställd inom organisationen.

 

Mom 5: Ärenden vid årsmöte eller medlemsmöte
Vid årsmötet och medlemsmöten ska förekomma:

1.   Mötets öppnande

2.   Upprop och fastställande av röstlängd

3.   Fråga om mötet utlysts i behörig ordning

4.   Fastställande av dagordning och arbetsordning

5.   Val av mötesfunktionärer, varav mötesordförande som ej är ledamot av styrelsen

 

Årsmötet ska behandla:

-      Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut (alternativt årsredovisning)

-      Revisorernas berättelse

-      Fastställande av resultaträkning och balansräkning

-      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

-      Val av ordförande på två år

-      Val av styrelseledamöter på två år

-      Val av revisorer jämte ersättare (alternativt registrerat revisionsbolag)

-      Val av valberedning

-      Motioner

-      Förslag från styrelsen

 

Följande punkter ska behandlas på årsmötet eller på ett medlemsmöte på hösten:

-      Fastställande av eventuella arvoden till styrelse, revisorer, valberedning och övriga funktionärer

-      Motioner

-      Förslag från styrelsen

-      Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år

-      Fastställande av verksamhetsplan och budget

-      Eventuella fyllnadsval

 

Styrelseledamot som ej beviljas ansvarsfrihet entledigas automatiskt från sitt uppdrag med omedelbar verkan. Ledamoten är då inte valbar förrän tidigast vid nästa ordinarie årsmöte.

 

Om hela eller en majoritet av styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet kan årsmötet utse en interimsstyrelse.

 

 

§ 8 Lokalföreningens styrelse
 

Mom 1: Ledamöter
Lokalföreningens angelägenheter handhas av en styrelse som väljs av årsmötet. Styrelsen ska bestå av minst tre ordinarie ledamöter samt eventuellt ersättare. Ordförande ska vara synskadad medlem. Minst hälften av de övriga styrelseledamöterna ska vara synskadade medlemmar eller vårdnadshavare till synskadat barn.

 

Mom 2: Firmateckning
Föreningens firma är SRF Östra Värmland med org.nr: 873600-2471 och tecknas gemensamt av minst två av dem som styrelsen utsett.

 

Mom 3: Sammanträden och beslutsförhet
Styrelsen ska sammanträda minst tre gånger per år.

Ordföranden ska sammankalla styrelsen när så erfordras eller det begärs av någon av de övriga styrelsele­da­möterna, distriktsstyrelsen, riksförbundsstyrelsen eller revisorerna.

 

Styrelsen är beslutsför om minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande.

 

Mom 4: Extra årsmöte
Styrelsen ska kalla till ett extra årsmöte om majoriteten av föreningens styrelseledamöter, revisorerna eller riksförbundet så begär.

 

 

§ 9 Revisorer
 

Lokalföreningens verksamhet och förvaltning ska granskas av revisorer. vilka väljs av årsmötet.

För revisorerna ska väljas ersättare.

 

Har föreningen tillsvidareanställd personal ska en auktoriserad revisor finnas. Årsmötet utser då ett registrerat revisionsbolag.

 

Revisorerna ska årligen lämna en revisionsberättelse till årsmötet. I revisionsberättelsen ska finnas ett uttalande angående fastställande av resultat- och balansräkning samt ett uttalande angående ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

 

Revisorerna ska ges tillgång till lokalföreningens alla handlingar.

 

 

§ 10 Valberedning
 

Årsmötet ska tillsätta en valberedning bestående av X ledamöter inklusive en sammankallande.

Valberedningen ska förbereda val till ordförande, styrelseledamöter, revisorer samt i förekommande fall val av ombud till distriktets representantskap. Ifråga om anlitande av registrerat revisionsbolag ska styrelsen ges

möjlighet att inhämta prisuppgifter innan valberedningen slutligen behandlar frågan.

 

Valberedningen ska aktivt samla in nomineringar av kandidater, utröna att de nominerade samtycker till kandidaturen samt tillse att kandidaturen inte strider mot stadgarna. Enskild medlem äger rätt att nominera kandidater.

 

 

§ 11 Åtgärder vid oegentligheter eller misskötsel
 

Riksförbundet ska omedelbart informeras, om kännedom eller misstanke föreligger om oegentligheter eller misskötsel inom distrikt, lokalförening eller branschförening. Riksförbundet ska vidta lämpliga åtgärder.

 

Riksförbundet har rätt att ta del av samtliga handlingar och genomföra revision. Efter beslut i förbundsstyrelsen kan riksförbundet, eller av förbundsstyrelsen anvisat distrikt överta förvaltningen.

 

 

§ 12 Vilande lokalförening och upplösning
 

Om det av olika skäl inte finns förutsättningar för en lokalförening att bedriva verksamhet, kan föreningen vara vilande i högst 10 år. Under tiden som lokalföreningen är vilande ansvarar distriktet för verksamheten inom lokalföreningens område och förvaltar lokalföreningens tillgångar, som kan användas för denna verksamhet.

 

Distriktsstyrelsen kan återbilda en lokalförening genom att tillsätta en interimsstyrelse.

 

När en lokalförening varit vilande i tio år tillfaller resterande medel distriktet och lokalföreningen är upplöst.

Om ny lokalförening bildas i området, ska distriktet ge denna ett startbidrag.

 

 

§ 13 Stadgeändring
 

Beslut om ändring av dessa stadgar är giltigt om förslaget biträtts av minst två tredjedelar av de röstande vid ordinarie årsmöte.

 

De paragrafer som fastställts av kongressen, kan ändras endast av kongressen. Kongressens ändringar i de obligatoriska paragraferna gäller automatiskt för föreningens stadgar efter kongressens beslut och ska rapporteras till årsmötet.

 

Riksförbundets styrelse kan om särskilda skäl föreligger bevilja tidsbegränsad dispens från de obligatoriska paragraferna på förslag från lokalföreningen.

 

Vid oenighet om hur stadgarna ska tolkas gäller riksförbundsstyrelsens tolkning.