Namn.

Fondens namn är: ”Medlemsfond i SRF Östra Värmland”.

 

 

Ändamål.

Fondens ändamål är att motta och förvalta medel som tillfaller SRF Östra Värmland genom testamente eller gåva.

Fonden kan, efter sedvanlig prövning av inkomna ansökningar, ge bidrag till synskadade medlemmar i SRF Östra Värmland.

 

Om i testamente eller gåvohandling särskild föreskrift finns, att medlen skall användas för andra ändamål, ska de av testator eller donator meddelade föreskrifterna iakttas.

 

 

Styrelse.

Fondens styrelse är identisk med styrelsen för SRF Östra Värmland.

 

 

Ansökan ur fonden.

·        För att kunna söka och beviljas medel ur fonden, skall sökande varit röstberättigad medlem i SRF Östra Värmland i minst ett år före ansökningstillfället.

·        Ansökan om medel ur fonden sker på särskild blankett.

·        Ansökningar behandlas fortlöpande under året.

·        Ansökan ur fonden kan inte göras för ändamål som normalt finansieras med samhällsmedel.

·        Ansökan kan inte göras retroaktivt.

·        Beviljade medel skall redovisas med kvitton eller på sätt som fondens styrelse beslutar.

·        Medel som beviljats och inte redovisats kan återkrävas.

·        Om du beviljats bidrag ur fonden, kan inte ny ansökan göras för än efter 24 månader.

 

·        Samtycke
Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) som infördes den 25 maj 2018 måste vi inhämta ett aktivt samtycke från sökande för att kunna behandla din ansökan till fonden.
Synskadades Riksförbund (SRF) Östra Värmland behandlar sökandens personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR), som gäller från den 25 maj 2018. De personuppgifter som sökande lämnar till oss lagras och behandlas i syfte att hantera din ansökan och för att ge sökande bästa möjliga service.

 

·        Ändringar av föreskrifterna.

För ändring av dessa föreskrifter krävs beslut av SRF Östra Värmlands årsmöte eller halvårsmöte.

Ändringar i dessa föreskrifter föreslås av styrelsen för SRF Östra Värmland.