Verksamhetsplan för år 2024

 

SRF Östra Värmland

Verksamhetsplanen är ett dokument som visar de mål föreningen vill uppnå under kommande verksamhets år 2024. Det är inte ett tvingande dokument utan ett mål.

 

2 Prioriterade områden under kongressperioden

 

Under kongressperioden 2021–2024 ska SRF prioritera arbetet inom tre viktiga områden:

 

Påverka samhället så att personer med synnedsättning får bättre möjligheter att utvecklas till starka och självständiga individer i livets alla faser.

Utveckla organisationen till ett relevant och starkt SRF.

Göra en konsekvensutredning av för och nackdelar med att SRF blir en aktiv aktör inom rehabiliteringen.

Verksamhetsinriktningens prioriterade områden ska brytas ner i mer konkreta delmål. Det görs i årliga arbetsplaner.

Delmålen ska vara anpassade till våra olika organisationsled och de skilda förutsättningar som finns i olika delar av landet.

Förbundsstyrelsen kan samordna arbetet i kampanjform för att med kraft lyfta en fråga i hela landet.

 

prioriterade områden för SRF Östra Värmland 2024
·        Ett ökat medlemsantal,

·        Syn och hörselinstruktörer i våra tre kommuner,

·        Utbildning av funktionärer,

·        Stärka föreningens digitala förmåga,

 

Inledning
Verksamheten 2023 drabbades till en del av efterdyningarna av pandemin.

Mycket arbete lades ner under 2023 för att få tillbaka våra medlemmar i verksamheten. Arbetet för att få våra medlemmar aktiva igen måste fortsatt prioriteras.

 

Intressepolitik
Att stärka kontakten med kommunerna är viktigt och skall fortsätta under 2024 Bland annat genom representation i kommunernas olika råd och kommittéer.

Föreningen skall lägga stor kraft på att få tjänsten som ”Syn och hörselinstruktör” i Kristinehamn återbesatt. Då vi nu har en rödgrön majoritet i kommunen som redan 2018 gav löfte om att tjänsten skulle bibehållas och utökas. Det är också ett mål att få Filipstads och Storfors kommuner att inrätta en tjänst som ”Syn och hörselinstruktör”.

Att nå ut till personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med nedsatt syn är väsentligt för att få en ökad förståelse och ett bättre bemötande av personer med synskador. Föreningen vill nå dessa mål genom utbildning och information. Minst ett öppet hus för allmänheten i alla våra tre kommuner skall ordnas.

 

Organisationsarbete
Föreningens styrelse planerar att ha ett möte varje månad med undantag för juli, under verksamhetsåret.

Under 2024 skall två protokollförda föreningsmöten genomföras. Årsmöte och halvårsmöte.

Utbildningen av funktionärer då främst styrelse skall fortsätta under 2024.

 

Medlemsverksamhet
Styrelsen planerar att ha sex temamöten under året.

Till dessa möten, inbjuds gäster som talar om något aktuellt ämne.

I december kommer ett arrangemang i anknytning till julen att anordnas.

De så populära och välbesökta föreningsluncherna skall fortsätta under 2024.

Under 2024 fortsätter arbetet med att skapa en verksamhetsgrupp i Filipstad. Tanken är att gruppen skall ordna verksamhet för synskadade boende i Filipstads kommun.

All verksamhet skall utgå från medlemmarnas intressen, önskemål och behov, därför kan ytterligare verksamhet tillkomma.

 

Studier
Under 2023 kommer särskild vikt att läggas på funktionärs och anhörigkurser. Intresserade medlemmar skall uppmuntras att delta i de kurser ABF Värmland anordnar för föreningsfunktionärer.

 

Nya medlemmar
Vi har under de senaste åren upplevt en vikande trend i medlemsutvecklingen.

2024 skall arbetet med att öka medlemsantalet inom föreningens verksamhetsområde fortsätta. Särskilda insatser kommer att göras i samtliga tre kommuner. Styrelsen planerar att göra ett nytt försök med anhörigutbildning då välinformerade anhöriga är viktigt för den synskadades personliga utveckling. Hembesöken till nya medlemmar är en självklarhet i föreningens verksamhet och fortsätter som tidigare år.

 

Information,
Sedan 2017 har föreningen sin egen tidning Östnytt. Den produceras och utges i egen regi av föreningen. Den kommer under 2024 att utges ällva gånger, både som taltidning och som tryckt utgåva. Den distribueras även via mail och i myndigheten för tillgängliga mediers ”(MTM:s) App” Legimus. Styrelsen lägger stor vikt vid att både seende och synskadade får information. I taltidningsutgåvan av Östnytt finns även reportage med särskild synskadeprofil (Ersättnings och tilläggsinformation). Den som inte är prenumerant kan nå SRF Östnytt och lyssna på den via: https://taltidning.textalk.se/lyssna/?title=taltidningen_ostnytt

2024 skall föreningens hemsida läggas under domänen SRF.nu där flertalet distrikt och lokala föreningar finns.

Föreningen skall fortsätta driva sin framgångsrika Facebooksida:

 SRF Östra Värmland.

Där alla arrangemang och händelser i föreningen publiceras.

 

Samarbete,
Samarbete är viktigt för SRF Östra Värmland. Vi kommer därför att försöka nå nya och fler partners för att öka föreningens inflytande i verksamhetsområdet. Föreningens arbete för att integrera synskadade i föreningar utanför handikapprörelsen blir allt viktigare och måste få mer utrymme i verksamheten, det är en viktig del i att skapa ett självständigare liv för synskadade och sprida SRF:s kunskaper om synskadades vardag och verklighet. Det är mycket viktigt att delta i det arbete med funktionshinderfrågor som initieras av våra tre kommuner.

Under 2024 skall så kallade pluggannonser fortsätta att införas i Kristinehamnsaktuellt. Vi skall också försöka få in liknande annonser i Veckobladet som utges i Filipstad. Annonserna skall handla om medlemskap, vad föreningen gör, hur man når SRF Östra Värmland och även hur man kan lämna en gåva.

Vi får heller inte vara rädda för att söka nya vägar för att förbättra och säkerställa synskadades intressen.

 

Projekt historisk dokumentation
Föreningen har hämtat hem de ljudinspelningar som förvarats på synskadades museum i Stockholm. Det är inspelningar från alla ”Elevaftnar” som varit på Landaskolan sedan tidigt 50-tal. Dessa inspelningar äger SRF Östra Värmland. Styrelsen vill under 2024 starta arbetet med digitalisering av dessa inspelningar. Målet är att göra dom tillgängliga för synskadade i hela landet. Projektet kommer kräva extern finansiering.

 
Ekonomi
Ett mål för 2024 är att skapa IOP-avtal (Idéburet offentligt partnerskap) med våra tre kommuner, för att trygga finansieringen av information till synskadade i vårt verksamhetsområde.

Styrelsen skall under 2023 ge information till advokater - begravningsbyråer samt banker för att visa att SRF Östra Värmland och vår medlemsfond finns. Det skall på ett aktivt sätt ges information till allmänheten om möjligheten att testamentera och ge gåvor till SRF Östra Värmland och vår medlemsfond ex. genom pluggannonser i Kristinehamnsaktuellt. Det skall också sökas sponsring genom ekonomiska bidrag eller på annat sätt. Annonser om möjligheten att bidra till föreningens verksamhet med en gåva till föreningens swishkonto skall spridas.

 

SRF Östra Värmlands medlemsfond
Fondens kapital överfördes 2023 från Synskadades stiftelse till förvaltning av Söderberg och Partners. Förhoppningen är att kapitalet på så sätt skall ge samma utdelning och även säkerställas mot urholkning av inflation. Söderberg och Partners kommer även 2024 sköta förvaltningen av föreningens kapital.

I fonden kan medlemmar söka medel för sådant som inte täcks av allmänna myndigheter och organ. Ansökan görs på särskild blankett som rekvireras hos föreningens sekreterare. Styrelsen behandlar ansökningar fortlöpande under året.

 

Alla skall kunna delta
Det är viktigt att alla skall ges möjlighet att delta på de arrangemang som anordnas. Föreningen har ett stort verksamhetsområde, därför ger SRF Östra Värmland bidrag till resor för alla medlemmar. Resekostnad överstigande 100 kr. ersätts för att medlemmar skall kunna delta på föreningens arrangemang.

 

Budget
SRF Östra Värmland

Upprättad 2023-08-15

Intäkter

KMA                          30 000 kr

Filipstad                    30 000 kr

Kristinehamn            78 200 kr

Storfors                     10 000 kr

Medlemsavgifter       3500 kr

Övriga intäckter        21 800 kr.

Summa intäkter      173 500 kr

 

Kostnader

Föreningsmöte         -15 000 kr

Årsmöte/halvårsmöte -5 000 kr

Arr Filipstad              -4 000 kr

Resekostnader         -30 000 kr

Förbrukningsmaterial -4 500 kr

Kontorsmaterial        -7 000 kr

Porto                          -9 000 kr

Redovisning              -25 000 kr

IT                               -3 000 kr

Tidningar                   -4 000 kr

Kurser                       -1 500 kr

Arvoden   -63 200 kr.

Övriga kostnader      -2 300 kr

Summa kostnader: -173 500 kr

Resultat:                  0 kr