Valplattform för Uppsala län 2022


För att synskadade och blinda ska kunna ha ett aktivt och självständigt liv inom regionen behöver kommuner och region tillsätta resurser och genomföra reformer för att konkreta och faktiska förändringar ska kunna uppnås.

SRF Uppsala län har i sin valplattform prioriterat fem områden:

Färdtjänst 
Digital utanförskap 
Kostnadsfri ledsagning
Regional taltidning 
Underlätta byten mellan tåg - buss och buss - buss  med hjälp av resvärdar som finns att boka vid buss- och tågstationer och där olika busslinjer möts.

Här följer vår valplattform som text och länk för att ladda ned:

FÖRSÄMRINGEN AV LEVNADSVILLKOREN FÖR BLINDA OCH GRAVT SYNSKADADE MÅSTE STOPPAS!

Levnadsvillkoren för blinda och gravt synskadade har i jämförelse med befolkningen i övrigt starkt försämrats sedan ett antal decennier tillbaka. Den nedåtgående utvecklingen måste brytas så att vi kan leva oberoende och självständigt som andra människor.

Inför de allmänna valen i september lyfter vi fram några områden och frågor där behov av förbättringar och politiska initiativ är särskilt angelägna.

FÖRSTÄRK RÄTTEN TILL FÄRDTJÄNST!

Inom Region Uppsala står färdtjänsten inför en omorganisation. I vilken utsträckning förändringarna kommer att påverka kommunernas regelverk är för närvarande oklart. Gällande lagstiftning öppnar för flera tolkningar av deras skyldigheter. Både på nationell och på regional och lokal nivå måste åtgärder vidtas för att förbättra denna väsentliga kanal för blindas och gravt synskadades kontakter med omvärlden.

HINDRA DIGITALT UTANFÖRSKAP!  

Digital teknik utestänger i synnerhet äldre personer med svåra synnedsättningar från dagens informations- och kommunikationssamhälle. Den rehabilitering som hittills tillhandahållits har varit senfärdig och begränsad. Efter inskrivning som patient/brukare på Syncentralen måste basfärdigheter snarast läras ut för att följas av utbildning och träning i att hantera smarta telefoner och andra avancerade digitala hjälpmedel.

GÖR LEDSAGNING KOSTNADSFRI! 

Grava synnedsättningar medför stora svårigheter att göra ärenden, besöka vänner, promenera och annat som hör det dagliga livet till. I sådana fall kan hjälp av ledsagare ges enligt Socialtjänstlagen. Den tillåter kommunerna att ta ut avgifter för tjänsten som i vissa fall kan uppgå till flera hundratals kronor per timme. Om ledsagning i stället ges enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är den kostnadsfri. Med tanke på att blindas och gravt synskadades årsinkomster ligger långt under genomsnittet och den höga arbetslösheten på cirka 50 procent bland dem i arbetsför ålder borde bistånd enligt LSS utgöra det enda möjliga och självklara alternativet.

RIKTA DEN REGIONALA INFORMATIONEN!

Starkt nedsatt syn försvårar avsevärt möjligheterna att ta del av samhällsinformation både på hemsidor och på papper. En regelbundet utgiven regional taltidning med nyheter för allmänheten som kompletteras med material anpassat för blinda och gravt synskadade skulle fylla ett stort informationsbehov.

UNDERLÄTTA BYTEN MELLAN FÄRDMEDEL!

Att byta ett färdmedel mot ett annat kan vara mycket besvärligt, ibland ogörligt när obefintlig eller mycket svag syn påverkat förmågan att orientera sig och läsa text. Övergångar mellan tåg och buss och mellan bussar i länstrafik är särskilt bekymmersamma. Resvärdar som efter behov kan beställas eller vara permanenta bör finnas tillgängliga vid tåg- och busstationer och på platser där skilda busslinjer möts.

Här kan du ladda ned SRF Uppsala läns valplattform.