Meny

Hopp om bättre möjligheter till ledsagning för synskadade.
Den 27 juni i fjol kom Socialstyrelsens rapport ”förändringar av ledsagning över tid”. Den bekräftade att en förskjutning av rättspraxis gör att synskadade inte längre anses ha rätt till ledsagning enligt LSS (Lagen om stöd och service). Många hänvisas i stället till att söka ledsagning via Socialtjänstlagen. Det är dock ett mer nödbetonat stöd, som har stora begränsningar och som i de flesta fall är avgiftsbelagt. Bristerna i lagstiftningen är så stora att Socialstyrelsen föreslog att en särskild lag om ledsagning ska utredas. Men inget har hänt. Nu uppmanar Riksdagen regeringen att utreda förutsättningarna för en särskild lag om ledsagning. Det står klart efter att en majoritet i riksdagen den 12 juni debatterat och röstat för två motioner som föreslår en sådan utredning.

Beslutet innebär
att riksdagen nu riktar ett tillkännagivande till regeringen om att ledsagning för synskadade ska vara avgiftsfri och att en särskild lag för att reglera insatsen bör utredas. Nu har vi med synnedsättning bara att hålla tummarna och vänta på besked om Vad och när något skall hända.
--------


Majoritet i riksdagen för att åtgärda de stora bristerna i ledsagning för synskadade.
Socialstyrelsen har kartlagt de många problemen med ledsagning för synskadade och för föreslog i juni 2023 att en ny lag om ledsagning ska utredas. Förslaget ligger hos regeringen men inget har hänt sedan förra sommaren.
Nu hoppas vi SRF på förändring. I socialutskottets justerade protokoll från 30 maj framgår att samtliga av riksdagens partier utom regeringspartierna vill att regeringen ser över förutsättningarna dels för avgiftsfri ledsagning för personer med synnedsättning, dels för att reglera insatsen ledsagning i en särskild lag. Det är i linje med vad SRF vill och Socialstyrelsen rekommenderar. Utskottsmajoriteten föreslår alltså att riksdagens ska tillkännage för regeringen att en ny lag om ledsagning ska utredas i linje med de motioner som lagts i frågan. Frågan kommer att debatteras och voteras om i kammaren den 12 juni.

Fler och fler nekas rätten till ledsagningsstöd.
Ledsagningshjälp för synskadade med stöd av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, var tidigare ett vanligt sätt för synskadade att få hjälp att till exempel handla, gå till läkaren, frisören eller komma ut i naturen. År 2010 var antalet som tillhörde personkrets tre i lagen, vilket synskadade gör, och som erhöll ledsagarservice 2 484
personer. År 2023 låg motsvarande siffra på 694, vilket innebär en minskning på 72 procent på 14 år. Detta utan några lagändringar. Problemet är stort och landsomfattande, även om vissa kommuner är
värre än andra. Det beror på att kommunerna har drivit på för att ändra rättspraxis genom att ständigt överklaga positiva beslut anser SRF.
Fakta: LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Syftet med lagen är att människor med funktionsnedsättningar ska få det
stöd som behövs för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Lagen innehåller tio olika insatser att söka men för att vara aktuell för dessa ska man först kvalificera sig till en av tre grupper, så kallade personkretsar, där personer med synnedsättning i regel har tillhört personkrets tre. I den ingår personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande.