Meny
Digitalisering en del av rehabilitering.
Post- och telestyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att öka
förutsättningarna för digital inkludering.

Det innebär att man skall:
kartlägga pågående insatser på området digital inkludering och
föreslå indikatorer för att följa upp effekter av insatser av detta slag, 
redogöra för hur PTS:s arbete för digital inkludering kan utvecklas
och genomföras långsiktigt, bedöma och redovisa behoven av insatser för att öka andelen av befolkningen som är digitalt inkluderade, och lämna förslag för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade samt redovisa konsekvenser av förslagen, inklusive hur dessa förslag bör samordnas och finansieras. 

Uppdraget skall redovisas senast 21 december 2024.
Vi får hoppas att synskadade får en del av kakan då det bland synskadade finns ett stort digitalt utanförskap. Utanförskapet beror bland annat på brister i resurser och utbildningsinsatser hos landets syncentraler.

I gruppen gravt synskadade eller blinda använder betydligt färre digitala tjänster än resten av befolkningen.
Utan färdigheter i att använda digital teknik minskar chanserna att få och behålla ett arbete och att kunna delta i utbildningar. I gruppen äldre med synnedsättning är det digitala utanförskapet ännu större än för gruppen synskadade i arbetsför ålder. Fler än fyra av tio äldre synskadade använder inte internet alls. Digital närvaro kan handla om att bli attraktiv på arbetsmarknaden men det möjliggör även att betala räkningar, läsa digital post, hålla kontakt med nära och kära via sociala medier, delta i föreningslivet och mycket mer. För att synskadade ska få dessa möjligheter föreslår Synskadades Riksförbund att utbildning i digitala färdigheter blir en självklar del i synskadades habiliterings- eller rehabiliteringsplan via syncentralen.