Innehållsförteckning


1.    Verksamhetsområde och syfte
2.    Styrelse
3.    Ekonomi
4.    Årsmöte och medlemsdag
5.    Övrig medlemsverksamhet
6.    Representation
7.    Kultur
8.    Familjeverksamhet
9.    Intressepolitik
a)   Rådet för funktionshinderfrågor
b)   Övrig intressepolitisk verksamhet
10.  Brukarrådet
11.  Studier
12.  Regionalt samarbete
13.  Kansliet
14.  Övrig utåtriktad verksamhet
15.   Slutord


1. Verksamhetsområde och syfte
Synskadades Riksförbund Örebro län är en partipolitisk obunden intresseorganisation för synskadade och har sin verksamhet förlagd inom Örebro län.

Att vara synskadade innebär att vara blind eller ha så svår synnedsättning att man har svårigheter i den dagliga livsföringen. Synproblem kan innebära att man exempelvis har svårt att läsa vanlig skrift eller orientera sig på främmande plats. Distriktets uppgift är bl.a. att ge de fyra lokalföreningarnas medlemmar och styrelser administrativ service och stimulera till en god medlemsvård. Genom utbildning av våra funktionärer vill vi skapa kunskap om väsentliga samhällsfrågor och därmed kunna bevaka och skapa opinion för synskadades viktiga intressefrågor. Vår målsättning är att synskadade får del av samhällets service på lika villkor som en seende samhällsmedborgare likvärdig livssituation socialt, ekonomiskt och kulturellt.   

Distriktet har sitt kansli på Mellringevägen 120B Örebro, som är ett samverkansorgan mellan lokalföreningarna och riksorganisationen.

Föreningen hade sitt första årsmöte 1923, då med namnet Örebro läns Blindförbund, 1936 namnbyte till Örebro läns Blindförening. 1977 blev namnet Synskadades Riksförbund länsförbund Örebro, 1981 Synskadades Riksförbund Örebro län.

I vårt län finns fyra lokalföreningar: SRF Bergslagen, SRF Karlskoga Degerfors, SRF Sydnärke och SRF Örebro

I vårt län finns fyra lokalföreningar i följande kommuner:
(Siffrorna i parentesen är från 2022)

SRF BERGSLAGEN  

(kommuner Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora) 31 december 2023 fanns 27 (31) synskadade samt 8 (7) stödjande medlemmar. Synskadade medlemmar per kommun, Nora 6 (8), Lindesberg 13 (13), Hällefors 4 (4) och Ljusnarsberg 3 (4).

övriga 1 (2) (”övriga” boende i annan kommun men medlem i lokalföreningen).

SRF KARLSKOGA-DEGERFORS

 (kommuner Karlskoga och Degerfors) 31 december 2023 fanns 46 (41) synskadade samt 49 (50) stödjande medlemmar.  Synskadade medlemmar per kommun, Karlskoga 36 (30), Degerfors 7 (8) och övriga 3 (3) (”övriga” boende i annan kommun men medlem i lokalföreningen).

SRF SYDNÄRKE

(kommuner Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg) 31 december 2023 fanns 24 (24) synskadade samt 12 (11) stödjande medlemmar. Synskadade medlemmar per kommun, Askersund 5 (6), Hallsberg 8 (10), Kumla 5 (4), Laxå 2 (2), Lekeberg 1 (1) och övriga 3 (1) (”Övriga” boende i annan kommun men medlem i lokalföreningen)

SRF ÖREBRO KOMMUN

(kommun Örebro) 31 december 2023 fanns 111 (115) synskadade samt 33 (30) stödjande medlemmar. Synskadade medlemmar per kommun, Örebro 100 (103) och övriga 11 (12) (”övriga” boende i annan kommun men medlem i lokalföreningen)

SRF Örebro läns medlemsantal var vid årets början 211 synskadade medlemmar och 98 stödjande, sammanlagt 309 medlemmar. Vid årets slut 207 synskadade medlemmar samt 102 stödjande medlemmar. Sammanlagt 309 medlemmar.
ingen förändring i antal medlemmar under 2023.

Vid årets slut var könsfördelningen 202 (203) kvinnor, 105 (106) män, samt 2 okänt (skyddad identitet)

Vid årets slut var åldersfördelningen bland de synskadade följande:  0 år -65 år var antalet 95 (97) och 66 år och äldre var antalet 112 (114).

2. Styrelse
Styrelsen har under året bestått av 7 ledamöter. Efter distriktets årsmöte fanns 7 ledamöter. Före årsmötet var styrelsens ledamöter följande: Dan Wakman, ordförande, Örebro, Sandra Johansson, vice ordförande, Örebro Chivan Omar sekr/vice arbetsledare, Lindesberg, Agneta Elfving, arbetsledare/ledamot, Anders Eng, ledamot Örebro, Kai Marjeta, ledamot, Frövi, samt Alexander Poulakanho, Frövi. Efter årsmötet var styrelsens ledamöter; Dan Wakman, ordförande, Sandra Johansson, sekreterare, Chivan Omar, vice ordförande/vice arbetsledare, Agneta Elfving, arbetsledare/ledamot, Anders Eng, ledamot Kai Marjeta, ledamot och Anna-Lena Rosqvist, ledamot. Till styrelsen har också följande varit adjungerade: Roger Alexanderson, ombudsman, Leif Stockhult kansliet, kassör och verksamhetsutvecklare Charlotte Åkerlind. Margareta Rydemalm, SRF:s ombud i ABF  

Styrelsen har haft 10 protokollförda möten samt au har haft 2 protokollförda möten. I au har Dan Wakman, Sandra Johansson och Chivan Omar ingått.

26-28 januari hade styrelsen och anställda en Kick Off på Almåsa havshotell där vi blandade föreläsningar, planering och social samvaro. 

18 november hade styrelsen och anställda en planeringsdag inför 2024.

Reisorer
Under året har Andreas Claesson från PwC revisionsbyrå varit auktoriserad revisor samt Margareta Rydemalm varit distriktets revisor.

3. Ekonomi
Distriktets huvudsakliga inkomster har bestått av verksamhetsbidrag från Region Örebro län, och avkastning från fonder hos Synskadades Stiftelsen i Örebro län samt organisationsstöd från Riksförbundet. I stort sett har distriktets budget kunnat hållas med en noggrann planering. För en mer detaljerad redovisning av distriktets inkomster och kostnader hänvisas till den ekonomiska redovisningen.

4. Årsmöte och medlemsdag

Årsmötet hölls söndag 23 april i Leif Erikssonrummet i Brukarhuset. Deltog gjorde 13 synskadade, 5 från styrelsen, 2 anställda samt 1 ledsagare.  Inga stödjande medlemmar deltog. Som ordförande för mötet satt vår kontaktperson från förbundsstyrelsen Alireza Ghanbar Alipour. 2 motioner var inlämnade. 1. Träff för daglediga. Motionen bifalldes. 2. Kalendarium för distriktets och lokalföreningarnas aktiviteter. Även den motionen bifalldes. I frågan om inträdde i Funktionsrätt Örebro län blev den återremitterad för att skaffa fram mer underlag för beslut på årsmöte 2024. Det genomfördes en omröstning med namnupprop om storleken på styrelsens arvode. 12 st medlemmar röstade för en höjning av arvodet till 42 tkr, 5 st medlemmar röstade för oförändrat arvode dvs 35 tkr, 1 st medlem avstod att rösta.

Medlemsdagen 18 november fick ställas in pga för få anmälda.     

5. Övrig medlemsverksamhet
Under året gick mycket tid åt att planera för vårt stora 100 års firande. I gruppen som planerade ingick Dan Wakman, Sandra Johansson, Anders Eng, Ove Nilsson och Charlotte Åkerlind. Festen hölls lördag 9 september i rikssalen på Örebro slott. 97 medlemmar med respektive samt några gäster deltog. Gästerna var Niklas Mattson (förbundsordförande) med fru samt förra syncentralschef Eva Nielsen. Vi åt en 3-rätters middag, fick underhållning av Emma-Karin Pihlstrand samt dans till X-plays. VI fick också besök av Gustav Wasa som berättade om slottets historia. Till 100 års jubileum hade Anders Eng tagit fram en skrift om föreningens 100 år.

Inför festen genomfördes en danskurs på Kurt Säborgs dansinstitut 7 maj för medlemmar.

30 januari var det en ordförandeträff med lokalföreningarnas ordförande samt distriktets styrelse via teams.

6. Representation
Under arbetsledarkonferensen 4-5 maj deltog Chivan Omar samt vid arbetsledarkonferensen 22-24 september deltog Agneta Elfving och Chivan Omar.

På organisationsrådets möte 1 juni deltog Agneta Elfving och 29 oktober deltog Sandra Johansson via teams.

På lokalföreningen i Karlskoga Degerfors träff för nya medlemmar 20 oktober deltog Dan Wakman och Charlotte Åkerlind

Under anhörigdagen 4 oktober hade föreningen ett bord med informationsbroschyrer. Dan Wakman, Anders Eng, Roger Alexanderson, Sandra Johansson och Charlotte Åkerlind fanns vid bordet under dagen för samtal.   

13 april var Dan Wakman och Charlotte Åkerlind på Risbergska skolan för att berätta om hur det är att leva som synskadad för SFI- elever som studerar till undersköterskor. 18 december var de också till SFI i Karlskoga samt 7 december på Hällefors folkhögskola där de berättade för flyktingar från Ukraina om att leva med en synskada.   

 7. Kultur
24 februari besökte föreningen Nobel museum i Karlskoga. 4st deltog.

21 april vandrade några medlemmar en vandring i Wadköping. 6 st deltog.

16 juni besökte vi 1900-tals museum i Sannahed. 4 st deltog

Tyvärr fick vi ställa in studiebesöket på Nostalgibyn 16 september pga sjukdom.

Länsteatern har haft olika pjäser syntolkade under året där det alltid har varit några synskadade som deltagit.

8. Familjeverksamhet
Under året bjöd vi in alla familjer med synskadade barn 0-13 år som är inskrivna på syncentralen till en lekdag på Leos Lekland. Ett 10-tal familjer deltog.

7 juni bjöd vi in våra familjemedlemmar till ett studiebesök på Berga gård i Fjugesta.

Vi bjöd även in alla tonåringar som är inskrivna på syncentralen till en kväll på Boda Borg 18 oktober. Tyvärr fick vi bara 2 anmälda så vi var tvungna att ställa in kvällen.

Våra familjer har också deltagit i den barn- och familje-verksamhet som Riksförbundet anordnat.

9.Intressepolitik
a) Rådet för funktionshinderfrågor.
Rådet för funktionshinderfrågor (RFF) år ett samarbetsorgan mellan Region Örebro län och funktionshinderorganisationernas länsföreningar och statliga myndigheter.

Rådet har haft 6 protokollförda möten i februari, april, juni, september, oktober samt december. De flesta möten har varit i Regionens lokaler på Eklundavägen i Örebro.

I Rådet deltar två politiker Carina Dahl (S) ordförande samt Britt Alderholm (M). Från länets funktionshinderorganisationer är det ledamöter från hörselgruppen, syngruppen, psykiatrigruppen, rörelsehindergruppen, medicingruppen samt Funktionsrätt Örebro län.

I syngruppen är Anders Eng ordinarie samt Agneta Elfving ersättare.

Det finns tre undergrupper till RFF. Tillgänglighetsgruppen som tar upp ombyggnad och nybyggnad av Regionens fastigheter. Ove Nilsson deltar      som syngruppens representant.

Fördelningsgruppen som fördelar verksamhetsbidraget till länets funktionshinderorganisationer. Anders Eng deltar som syngruppens representant.

Kundforum (resegruppen) som behandlar färdtjänst, sjukresor och kollektivtrafik. Agneta Elfving deltar som syngruppens representant.

Frågor som tagits upp av SRF i RFF av under året är:  

Tillgänglighet på USÖ - större text på tidtabellerna vid busshållplatserna - nej till sänkning av verksamhetsbidraget       - behåll fria glasögon för barn - serviceavgift vita käppen

Har dessa frågor givet något konkret resultat?

Tillgänglighet USÖ: Ledfyrar har fått olika ljud, vilket det inte var tidigare. Helt fungerande köplappsapparater med utrop när det är det är dags för besök som vid provtagningen och kassan vid H-huset har inte åtgärdats. Samma gäller utökade ledstråk bl.a. i gallerian M-huset. På grund av Regionens svåra ekonomiska läge finns det enligt företrädare för Regionen inte pengar för tillgänglighetsförbättringar.

Större text tidtabeller: det ska åtgärdas, vilket inte belastar Regionens ekonomi.

Serviceavgift ”vit käpp” kommer svar från regionen på RFF den 21 februari 2024.

Sänkning Verksamhetsbidraget: Från börjar var budet att bidragen skulle sänkas med 16% som blev ändrat till 10%.SRF får en sänkning på 18 tusen kronor, verksamhetsbidrag 2024 sänks från 180 tusen kronor till 162 tusen kronor.

Fria glasögon barn: Barn med behöv av glasögon med 6 dioptrier och däröver, kommer endast få 800 kronor i bidrag, den verkliga kostnaden ligger på 3 tusen till 5 tusen kronor. Enligt regionen blir det en besparing på 2,6 miljoner kronor. Enligt företrädare för Regionen ska fria glasögon återinföras när regionens ekonomi blir bättre. Serviceavgift vit käpp???

Den 23 februari genomfördes en tillgänglighetsvandring på USÖ. Ett antal regionpolitiker och tjänstemän deltog, även en reporter från SVT Örebro. Det resulterade i ett inslag i SVT:s Lokala kanal Örebro, där intervjuades Roger Alexanderson och Rådet för funktionshinderfrågors ordförande Carina Dahl (S). 
 
b) Övrig intressepolitisk verksamhet
Den 31 maj deltog ombudsman på en träff med regionpolitiker. Tyvärr deltog endast två politiker, från KD och V. De frågor vi hade handlade om väntetider i vården samt tillgängligheten på USÖ.

Den 24 augusti deltog ombudsman på en tillgänglighetsvandring i Kopparberg. Från Ljusnarsbergs kommun deltog kommunstyrelsens vice ordförande, enhetschefen för funktionsstöd samt representant från samhällsbyggnad Bergslagen. Det blev ett positivt möte och en fortsatt dialog och uppföljning av upptäckta brister kommer genomföras.

Under året har ombudsmannen även hjälpt till i Sydnärke genom att finnas med i kommunernas olika råd för funktionshinderfrågor där vi saknar möjliga representanter.

För närvarande gäller det Askersund och Hallsberg.Frågor som har kommit upp under året har handlat om tillgänglig fysisk miljö samt syn- och hörselinstruktörsfrågan.

Flertalet insändare har skrivits under året med anledning av regionens avgifter och nedskärningar.

10.Brukarråd
Brukarrådet är ett forum för samarbete mellan Region Örebro läns Syncentral, Region Örebro läns ögonklinik samt representanter från Synskadades Riksförbund Örebro län.

Under 2023 har brukarrådet haft 4 protokollförda möten, 2 på våren och 2 på hösten. Fem representanter från SRF Örebro län och Charlotte Åkerlind och Roger Alexanderson från distriktets kansli har deltagit. Tyvärr har ingen från ögonkliniken deltagit under året. Mellan varje brukarrådsmöte så träffas en referensgrupp vid behov.

Vid rådsmötena representeras syncentralen av verksamhetschef Ann-Christine Backlund och sekreterare Mi Abrahamsson Kortesmaki.

Under hösten har vi försökt att hitta samarbetsformer för goda relationer och fortsatt engagemang i olika event.

Under 2023 har följande frågor diskuterats.

1. Frågan om rehabilitering och habilitering.

2. Frågan om kostnad för hjälpmedel. 

3. Frågan om kvalitén på hjälpmedel. 

4. Frågan om minskningen av Region budgeten påverka personal antalet på Syncentralen. 

2023 bestod brukarrådet av följande ledamöter från Synskadades Riksförbund Örebro län:

Ordinarie: Moa Kumlin, Ove Nilsson, Nalini Krishnan Margareta Rydemalm och Dan Wakman.

Ersättare: Sandra Johansson, Anna-Lena Rosqvist och Chivan Omar.        

11. Studier
Under 2022 startade en kurs för i-phone användare där man träffades 1ggr varannan vecka för att dela med sig av sina tips och idéer hur man använder sin smarta telefon på bästa sätt. Ove Nilsson har varit studieledare för kursen. Träffarna har fortsatt under 2023.

9-10 juni var det en 2-dagars kurs för användare av smarta telefoner uppdelat på iphone användare på förmiddagarna och androidanvändare på eftermiddagarna. 1-2 december hölls del 2 av kursen. Lärare på båda kurserna var Henrik Leander.

12. Regionalt samarbete
Det har under 2023 inte varit några sammankomster i DEST-regionen. 

13. Kansliet

Vårt kansli finns i Brukarhuset Mellringevägen 120 B Örebro. Där arbetar Charlotte Åkerlind kanslist/verksamhetsutvecklare 100%, Roger Alexanderson ombudsman 50%, kanslist Leif Stockhult 25%.

Kansliet ger ser service åt distriktet, lokalföreningarna och medlemmarna. Man förmedlar information från Riksförbundet. Man deltar aktivt i distriktstyrelsens arbete och lokalföreningarnas styrelser.

Uppdaterar vår hemsida och facebooksida. SYNvinkeln har utkommit med 9 nummer under året. Alla medlemmar får den i brevlådan. Informationsbladet utkommer i svartskrift, Daisy eller på e-post.

Den är mycket uppskattad av medlemmarna i lokalföreningarna. Vad vi önskar är att fler medlemmar skulle vara med och skriva i bladet.

14. Övriga utåtriktad verksamhet.
Poddradiogruppen vars funktionärer är Roger Alexanderson, Birgitta Karlsson och Chivan Omar, har under 2022 producerat 11 poddprogram antal nedladdningar har varierat från 14st till 46st.

29 maj åkte Dan Wakman, Ove Nilsson och Charlotte Åkerlind till Skyllbergs skytteklubb för att diskutera möjligheten att få igång elektronskytte vid deras anläggning.

24 augusti hade föreningen inbjudit till en arbetsmarknadsdag som tyvärr fick ställas in pga inga anmälda.

Under vecka 41 hade hela landet medlemsvecka. I vårt distrikt genomfördes 10 oktober et studiebesök på Sprida, som en del av träff för daglediga enligt den bifallande motionen från årsmötet. Deltagareantalet var 11st.

11 oktober ordnades Ögats dag i Bohmanssonsalen på USÖ. Samarbetsparter här va SpecSavers samt syncentralen.

Fredagen den 8 december hade distriktet ett informationsbord i entréhallen, H-huset USÖ där Dan Wakman, Margareta Rydemalm och Charlotte Åkerlind fanns för att dela ut broschyrer och svara på frågor om föreningen för personer som besökte USÖ.

6 december var Dan Wakman och Charlotte Åkerlind på Risbergska skolan för att ge information om hur det är att vara synskadad till en klass med invandrare som läser till undersköterskor.

15. Slutord
Vi hoppas att 2024 blir ett år där alla medlemmar hittar tillbaka till vår verksamhet.

Distriktsstyrelsen tackar vår personal och våra medlemmar, men också Synskadades Stiftelse i Örebro län, Region Örebro län, Synskadades Stiftelse Stockholm samt riksförbundet, våra syntolkar samt organisationer och enskilda som bidragit till vår verksamhet. Vi hoppas att ni som medlemmar vill ställa upp som förtroendevalda både i styrelser och arbetsgrupper. Vi måste också arbeta hårt med att öka antalet medlemmar. Detta är ett måste för att vi skall kunna fortsätta vårt arbete för att få oss synskadade delaktiga i samhället.

Örebro i mars 2024