Innehållsförteckning


Verksamhetsområde och syfte
Styrelse
Ekonomi
Årsmöte och medlemsdag
Övrig medlemsverksamhet
Representation
Kultur
Familjeverksamhet
Intressepolitik
Rådet för funktionshinderfrågor
Övrig intressepolitisk verksamhet
Brukarrådet
Studier
Regionalt samarbete
Kansliet
Övrig utåtriktad verksamhet
Slutord
 

1. Verksamhetsområde och syfte
Synskadades Riksförbund Örebro län är en partipolitisk obunden intresseorganisation för synskadade och har sin verksamhet förlagd inom Örebro län.

Att vara synskadade innebär att vara blind eller ha så svår synnedsättning att man har svårigheter i den dagliga livsföringen. Synproblem kan innebära att man exempelvis har svårt att läsa vanlig skrift eller orientera sig på främmande plats. Distriktets uppgift är bl.a. att ge lokalföreningarnas medlemmar och styrelser administrativ service och stimulera till en god medlemsaktivitet. En viktig del av aktiviteten inom lokalföreningarna är studiearbetet. Genom utbildning av våra funktionärer vill vi skapa kunskap om väsentliga samhällsfrågor och därmed kunna bevaka och skapa opinion för synskadades viktiga intressefrågor. Vår målsättning är att synskadade får del av samhällets service och får en med seende samhällsmedborgare likvärdig livssituation socialt, ekonomiskt och kulturellt.    

Distriktet har sitt kansli på Mellringevägen 120B Örebro, som är ett samverkansorgan mellan lokalföreningarna och riksorganisationen.

Föreningen hade sitt första årsmöte 1923, då med namnet Örebro läns Blindförbund, 1936 namnbyte till Örebro läns Blindförening. 1977 blev namnet Synskadades Riksförbund länsförbund Örebro, 1981 Synskadades Riksförbund Örebro län.

I vårt län finns fyra lokalföreningar i följande kommuner: Siffrorna i parentesen är från 2020.

SRF BERGSLAGEN  

(kommuner Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora)31 december 2021 fanns 30 (25) synskadade samt 9 (8) stödjande medlemmar. Synskadade medlemmar per kommun Nora8 (8), Lindesberg 14 (14), Hällefors 3 (2) och Ljusnarsberg 5 (1).

SRF KARLSKOGA-DEGERFORS

 (kommuner Karlskoga och Degerfors) 31 december 2021 fanns 45 (51) synskadade samt 53 (60) stödjande medlemmar.  Synskadade medlemmar per kommun Karlskoga 32 (36), Degerfors 10 (12) och övriga3 (3) (”övriga” boende i annan kommun men medlem i lokalföreningen).

 SRF SYDNÄRKE

(kommuner Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå) 31 december 2021 fanns 21 (25) synskadade samt 12 (11) stödjande medlemmar. Synskadade medlemmar per kommun Askersund 6 (5), Hallsberg 9 (14), Kumla (5), Laxå 0 (0) och övriga 1 (1) (”Övriga” boende i annan kommun men medlem i lokalföreningen)

SRF ÖREBRO KOMMUN

(kommuner Lekeberg och Örebro)31 december 2021 fanns 116 (117) synskadade samt 34 (32) stödjande medlemmar. Synskadade medlem per kommun Örebro 108 (109), Lekeberg 0 (0) och övriga 8 (”övriga” boende i annan kommun men medlem i lokalföreningen)

SRF Örebro läns medlemsantal var vid årets början 213 synskadade medlemmar och 117 stödjande, sammanlagt 330 medlemmar. Vid årets slut 212 synskadade medlemmar samt 108 stödjande medlemmar. Sammanlagt 320 medlemmar en minskning med 10 medlemmar. Vid årets slut var könsfördelningen 212 (226) kvinnor, 108 (104) män. Vid årets slut var åldersfördelningen bland de synskadade följande 17år och yngre 10 (9), mellan 18-65år var antalet 80 (83) och 66år och äldre var antalet 122 (126).

Antalet synskadade medlemmar 2012 – 2021

2012= 249st                 2013= 231st

                                 2014=236st                  2015= 223st

                                  2016= 216st                 2017= 212st

                                 2018= 221st                 2019= 217st

                                  2020= 213st                 2021= 212st 

Lokalföreningarna i Bergslagen och Sydnärke kunde inte vid sina årsmöten välja styrelse. Under 2022 ser det ut att vara goda möjlighet att välja styrelse i Bergslagen och Sydnärke. I försök att aktivera SRF i södra och norra länsdelen anordnade distriktet följande medlemsaktiveter under hösten 2021: Lunchträff (Sydnärke), fikaträffar (Bergslagen), tillgäglighetsvandring (Bergslagen) julbordsträffar Sydnärke och Bergslagen), bingo (Sydnärke).

Corona pandemin höll landet i sitt grepp fram till höstkanten. Vid denna tid var flertal i landet vaccinerade samt att pandemin avtog i styrka så många restriktioner kunde slopas. I november och december ökade pandemin åter så en del restriktioner återkom. Även detta år har pandemin försvårat vår verksamhet, att ha möten via datorer/telefoner har börjat bli en vana. 

2. Styrelse
Efter distriktets årsmöte fanns 7 ledamöter. Under året har en ledamot flyttat från länet och en ledamot avgått. Från och med september består distriktsstyrelsen av 5 ledamöter.  Styrelsens sammansättning före årsmötet var följande: Ove Nilsson, ordförande Örebro, Dan Wakman viceordförande Örebro, Anders Eng sekreterare Örebro, Sandra Johansson vice sekreterare Glanshammar, Margaret Lennartsdotter ledamot Lindesberg, (avgick från sitt uppdrag december 2020) Mikael Näsström (Carlsson) ledamot Örebro, Chivan Omar ledamot Lindesberg,   I styrelsen ingick före årsmötet följande som adjungerade:  Ombudsman Roger Alexanderson, kanslist Leif Stockhult, kassör och verksamhetsutvecklare Charlotte Åkerlind. Agneta Elfving förbundsstyrelsen, Margareta Rydemalm SRF:s ombud ABF samt trainee Erik Johansson. Efter årsmötet var styrelsens ledamöter följande: Ove Nilsson, ordförande Örebro, Dan Wakman vice ordf. Örebro, Anders Eng, sekreterare Örebro, Sandra Johansson, vice sekr. Glanshammar, David Lindberg, ledamot Örebro,(flyttade från länet sommaren 2021), Mikael Näsström, ledamot Örebro, (avgick september 2021), Chivan Omar, ledamot Lindesberg. Efter årsmötet har följande varit adjungerad: Roger Alexanderson, ombudsman, , Leif Stockhult kansliet, kassör och verksamhetsutvecklare Charlotte Åkerlind. Agneta Elfving, förbunds-styrelsen/stiftelsen, Jenny Nilsson, trainee (från oktober 2021), Margareta Rydemalm, SRF:s ombud i ABF   

Styrelsen har haft protokollförda möten följande dagar: 20 jan. 9 mars, 17maj (telefonmöten), extra styrelsemöte 15 juni (telefonmöte), 21 juni (i trädgården hos Ove Nilsson), 6 sept. (Brukarhuset), extra styrelsemöte 30 sept. (Finnåkers kursgård), 21 okt. (Föreningarnas hus), 22 nov. (Brukarhuset). 

Den 29 och 30 september deltog styrelsen, de adjungerade till styrelsen samt SRF Karlskogas ordförande Kristina Johans-son i s.k. kick-off vars syfte var att genomlysa vår verksamhet samt planera framåt. Mikael Strömberg från Riksförbundet ledde mötesförhandlingarna. Vi höll till vid Finnåkers kursgård utanför Fellingsbro

Revisorer
Under året har Anette Särnholm varit auktoriserad revisor samt Margareta Rydemalm varit distriktets revisor.

3. Ekonomi
Distriktets huvudsakliga inkomster har bestått av verksamhetsbidrag från Region Örebro län, och avkastning från fonder hos Synskadades Stiftelsen i Örebro län samt organisationsstöd från Riksförbundet. I stort sett har distriktets budget kunnat hållas med en noggrann planering. För en mer detaljerad redovisning av distriktets inkomster och kostnader hänvisas till den ekonomiska redovisningen.

4. Årsmöte och medlemsdag
Det blev ännu ett årsmöte som vi inte kunde träffas på det vanliga sättet på grund av Corona pandemin. Var och en satt hemma vid sina telefoner och deltog på årsmötet. Lördag den 24 april var årsmötesdagen. Närvarande var 17 röstberättigade medlemmar varav 6 från distriktsstyrelsen samt övriga 3 personer. Mötesordförande var Riksförbundets förste vice ordförande Niklas Mattson, som på kongressen i juni blev vald till förbundsordföranden. Årsmötet antog följande uttalanden: 1. Skapa möjligheter för kommun- och regionanställda till utbildning i funktionshinderkunskap. 2. Nej till försämring av syntolksutbildningen.   

På eftermiddagen lördagen den 20 november var det medlemsmöte i Leif Eriksson-rummet, Brukarhuset Örebro. Antalet deltagare 26 personer. Riksförbundets andre viceordförande och vår kontaktman i förbundsstyrelsen Alireza G. Alipour höll ett anförande om aktuella frågor i förbundet samt vad som avhandlades på kongressen.  Underhållning på medlemsmötet framfördes av en duo som spelade irländsk folkmusik.    

5. Övrig medlemsverksamhet
Helgen den 22-23 maj genomfördes en vandring i Kilsbergen den började i Blankhult och slutade i Suttarboda. Det var övernattning i Ånnaboda. Från början var antalet deltagare 5st, varav 2st var ledsagare, det var 4st varav 1st ledsagare som avslutade vandringen när slutmålet var nådd. Vädret var inte det bästa, det regnade periodvis under vandringen.

En mansträff anordnades den 12 - 13 juni vid Sixtorps friluftsgård vid sjön Multen, Västernärke. På träffen genom fördes fysiska aktiveter som: sup bord och styrkekraftpass samt mindre fysiska som badtunnebadande.     

Det var fågelsångsvandring måndagen den 7 juni, där deltog 7st, i en vandring runt Oset för att med vår hörsels hjälp artbestämma olika fåglar. Vandringen avslutades med fika på Naturens hus. 

Synskadades Stiftelse Örebro län bjöd på julbord den 3 december vid Svenska kyrkans kursgård, Solliden, utanför Örebro. Deltagarantalet var 37st.

6. Representation
Organisationsrådets möten 2021 har i likhet med 2020 varit telefonmöten, de var i mars och juni, från distriktet deltog Ove Nilsson.

SRF:s kongress 2020 blev framflyttad till juni 2021 på grund av pandemiläget. Kongressen genomfördes för första gången i organisationens historia som digital kongress. Från torsdag den 17 juni klockan 13.00 till söndagen den 20 juni klockan 18.00 var kongressens tidsplan, vilken sprack. Allt hanns inte med på dessa dagar. En extra kongressdag fick hållas lördagen den 4 september. Kongressombud för Örebro län var: Anders Eng, Sandra Johansson och Dan Wakman samt Charlotte Åkerlind som var teknisk support. Ombuden var samlade alla kongressdagar på kontorshotellet ”My Office” i Örebro.         

 7. Kultur
Det gavs syntolkade teaterföreställningar av: Vem är rädd för Virginia Wolf samt Chefen fru Ingeborg. Den senaste James Bondfilmen blev syntolkad.

8. Familjeverksamhet
Under året har våra familjer deltagit i den barn- och familje-verksamhet som Riksförbundet anordnat. Distriktet har inte anordnat någon egen verksamhet.

9. Intressepolitik
a) Rådet för funktionshinderfrågor.
Rådet för funktionshinderfrågor (RFF) är ett samrådsorgan mellan Region Örebro län och funktionshinderorganisationernas länsföreningar och statliga myndigheter. Rådet har haft 6 protokollförda möten. Det har varit 1 fysiskt möte i oktober. Februari, april, juni, september, och december var Skype/telefonmöten.

Till rådet finns en referensgrupp som har beredande möten inför RFF-möten. Under 2021 var det endast ett fysiskt referensgruppsmöte i november. De övriga var Teams/telefonmöten.

Det finns tre undergrupper till RFF.

Tillgänglighetsgruppen med landstingsfastigheter.

Fördelningsgruppen som fördelar verksamhetsbidraget.

Resegruppen som tar upp färdtjänst och kollektivtrafik-

frågor.

Verksamheten styrs av dokumentet ”Region Örebro läns

program för funktionshinderfrågor.”

SRFs representant i rådet och referensgruppen har varit

Anders Eng som ordinarie ledamot och Agneta Elfving som

ersättare. I tillgänglighetsgruppen Ove Nilsson. I resegruppen Agneta Elfving. I fördelningsgruppen Anders Eng.

Alla protokoll och verksamhetsberättelse finns på Region-

ens hemsida www.regionorebrolan.se eller SRF Örebro läns

kansli. RFF:s möten är öppna för åhörare.

Den rättsliga processen angående abonnemangsavgiften på hjälpmedel som infördes i januari 2020 har fortsatt under 2021. Överklagan från Hörselskadades Riksförbund (HRF) avslogs i kammarrätten. HRF tänker inte försöka få prövningstillstånd i högsta insats. Det juridiska spåret har kommit till vägs ända.  Man ska verka för att få politikerna att komma till sans och ändra beslutet om abonnemangsavgifter på hjälpmedel.

Agneta Elfving och Ove Nilsson hade 2020 med bistånd av Riksförbundets Jurist Anna Quarnström lämnat in en stämningsansökan mot Region Örebro län angående hjälpmedelsavgifter som har fakturerats retroaktivt.  Det senaste angående de retroaktiva avgifterna är att Göta Hovrätt gett prövningstillstånd i tvistemålet.  

b) Övrig intressepolitisk verksamhet
På Vita Käppens Dag fredagen den 15 oktober gjordes en stadsvandring i Örebro från Föreningarnas hus, via Storgatan och Drottninggatan till Kulturkvarteret. Det var 9 deltagare samt en journalist och en fotograf från Nerikes Allehanda. Det blev en stor artikel i NA dagen efter, som tog upp om de hinder som finns i gatumiljön för synskadade. 

Tillsammans med Funktionsrätt anordnade distriktet ett politikermöte den 27 oktober med regionpolitiker från 6 av de 8 partier som finns representerade i Regionfullmäktige. Frånvarande var KD och SD. Det var ett s.k. hybridmöte några på plats andra vid sina datorer/telefoner. Mötet varför kort, halvtiden gick till politikerpresentation, sedan var det inte mycket tid över till olika frågeställningar.       

Lördagen den 30 oktober var ett protestmöte vid Stortorget i Örebro med anledning av att Örebro kommun ska lägga ned Flextrafiken i kommunen. Flextrafiken har varit ett bra alternativ för funktionshindrade istället för stadsbuss, Protestmötet samlade cirka 100 deltagare, det var flera talare från olika funktionshinderorganisationer bl.a. vår ombudsman Roger Alexanderson.  

Fredagen den 10 december hade distriktet ett informationsbord i entréhallen, H-huset USÖ.

10. Brukarråd
Brukarrådet är ett forum för samarbete mellan Region Örebro läns Syncentral, Region Örebro läns ögonklinik samt representanter från Synskadades Riksförbund Örebro län.

Under 2021 har brukarrådet haft 4 protokollförda möten, 2 på våren och 2 på hösten. Det är Syncentralens chef Eva Nielsen som är sammankallande och ordförande. Årets första och sista möte var på Syncentralen, resterande 2 möten var via telefon, p.g.a. rådande pandemi. Fem representanter från SRF Örebro län och Charlotte Åkerlind från distriktets kansli har deltagit. Ombudsman Roger Alexanderson har deltagit under ett möte för att informera om syn-och hörselinstruktörskampanjen. Tyvärr har ingen från ögonkliniken deltagit under året. Mellan varje brukarrådsmöte så träffas en referensgrupp vid behov. I augusti avslutade Eva Nielsen sitt uppdrag som syncentralschef. Vi avtackade henne vid ett speciellt tillfälle. Vi har även avtackat Irene Pettersson, vår sekreterare för möten samt Per Isaksson, kurator på SC.

Vid vårt första möte på hösten presenterades de 2 tillförordnade cheferna för SC. Ann-Christine Backlund och Anneli Johansson.

Under hösten har vi försökt att hitta samarbetsformer för goda relationer och fortsatt engagemang i olika event.

Under 2021 har följande frågor diskuterats.

Hjälpmedelsavgifterna. 2. Frågan om rehabilitering och habilitering. 3. Samarbete i ett arbetsmarknadsprojekt.
2021 bestod brukarrådet av följande ledamöter från Synskadades Riksförbund Örebro län:

Ordinarie                                   Ersättare

Agneta Elfving                          David Lindberg (fram till juni)

Ove Nilsson                              Jenny Nilsson

Kristina Johansson                   Bo Larsson

Margareta Rydemalm              Cristina Svalinder

Erik Johansson                       Sandra Johansson 

11. Studier
Det har under 2021 inte bedrivets någon studieverksamhet i distriktets regi.

12. Regionalt samarbete
Det har under 2021 inte varit några sammankomster i DEST-regionen. 

13. Kansliet
Vårt kansli finns i Brukarhuset Mellringevägen 120 B Örebro. Där arbetar Charlotte Åkerlind kanslist/verksamhetsutvecklare 100%, Roger Alexanderson ombudsman 50%, kanslist Leif Stockhult 25%.

Kansliet ger ser service åt distriktet, lokalföreningarna och medlemmarna. Man förmedlar information från Riksförbundet. Man deltar aktivt i distriktstyrelsens arbete och lokalföreningarnas styrelser.

Uppdaterar vår hemsida och facebooksida. SYNvinkeln har utkommit med 8 nummer under året. Alla medlemmar får den i brevlådan. Informationsbladet utkommer i svartskrift, Daisy eller på e-post.

Den är mycket uppskattad av medlemmarna i lokalföreningarna. Fler och fler medlemmar kommer också med tips till SYNvinkeln.

14. Övriga utåtriktad verksamhet.
Poddradiogruppen vars funktionärer är Roger Alexanderson, Birgitta Karlsson och Chivan Omar, har under 2021 producerat 11 poddprogram antal nedladdningar har varierat från 14st till 46st.

15. Slutord
År 2021 har också liksom förra året hämmat vår verksamhet på grund av Corona pandemin.  Först efter sommaren kunde vår verksamhet börja likande något normalt. Vi kunde ha fysiska styrelsemöte, ett fysiskt medlemsmöte gick att genomföra i november.

Distriktsstyrelsen tackar vår personal och våra medlemmar, men också Synskadades Stiftelse i Örebro län, Region Örebro län, ABF Örebro län, Arbetsnämnden för synskadade i Örebro län (som lades ner under 2021 och dess tillgångar tillföll Synskadades Stiftelse Örebro län)  och våra syntolkar samt organisationer och enskilda som bidragit till vår verksamhet. Vi hoppas att ni som medlemmar vill ställa upp som

förtroendevalda både i styrelser och arbetsgrupper. Vi måste också arbeta hårt med att öka antalet med-

lemmar. Detta är ett måste för att vi skall kunna fortsätta vårt arbete för att få oss synskadade delaktiga i samhället.

 

Örebro i mars 2022