Innehållsförteckning


Verksamhetsområde och syfte
Styrelse
Ekonomi
Årsmöte och medlemsdag
Övrig medlemsverksamhet
Representation
Kultur
Familjeverksamhet
Intressepolitik
Rådet för funktionshinderfrågor
Övrig intressepolitisk verksamhet
Brukarrådet
Studier
Regionalt samarbete
Kansliet
Övrig utåtriktad verksamhet
Slutord


1.Verksamhetsområde och syfte
Synskadades Riksförbund Örebro län är en partipolitisk obunden intresseorganisation för synskadade och har sin verksamhet förlagd inom Örebro län

Att vara synskadade innebär att vara blind eller ha så svår synnedsättning att man har stora svårigheter i den dagliga livsföringen. Synproblem kan innebära att man exempelvis har svårt att läsa vanlig skrift eller orientera sig på främmande plats.

Distriktets uppgift är bl.a. att ge lokalföreningarnas medlemmar och styrelser administrativ service och stimulera till en god medlemsaktivitet. En viktig del av aktiviteten inom lokalföreningarna är studiearbetet. Genom utbildning av våra funktionärer vill vi skapa kunskap om väsentliga samhällsfrågor och därmed kunna bevaka och skapa opinion för synskadades viktiga intressefrågor. Vår målsättning är att synskadade får del av samhällets service och får en med seende

samhällsmedborgare likvärdig livssituation socialt, ekonomiskt och kulturellt.    

Distriktet har sitt kansli på Mellringevägen 120B Örebro, som

är ett samverkansorgan mellan lokalföreningarna och riksorganisationen.

Föreningen hade sitt första årsmöte 1923 då med namnet Örebro läns Blindförbund, 1936 namnbyte till Örebro läns Blindförening. 1977 blev namnet Synskadades Riksförbund länsförbund Örebro, 1981 Synskadades Riksförbund Örebro län.

I vårt län finns fyra lokalföreningar i följande kommuner:

Siffrorna i parentesen är från 2019.

SRF BERGSLAGEN

 (Kommuner Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora)

31 december 2020 fanns 25 (28) synskadade samt 8 (10) stödjande medlemmar. Synskadade medlemmar per kommun

Nora 8, Lindesberg 14, Hällefors 2 och Ljusnarsberg 1.

SRF KARLSKOGA-DEGERFORS

(Kommuner Karlskoga och Degerfors)

31 december 2020 fanns 47 (55) synskadade samt 64 (65)   stödjande medlemmar.  Synskadade medlemmar per kommun Karlskoga 39, Degerfors 12 och övriga 3 (”övriga” boende i annan kommun men medlem i lokalföreningen)

 SRF SYDNÄRKE

(Kommuner Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå)

31 december 2020 fanns 25 (24) synskadade samt 12 (14)

stödjande medlemmar. Synskadade medlemmar per kommun Askersund 5, Hallsberg 14, Kumla 5, Laxå 0 och övriga 1 (”Övriga” boende i annan kommun men medlem i lokalföreningen)

SRF ÖREBRO

(Kommuner Lekeberg och Örebro)

31 december 2020 fanns 116 (110) synskadade samt 33 (33) stödjande medlemmar. Synskadade medlem per kommun. Örebro 108, Lekeberg 0 och övriga 8 (”övriga” boende i annan kommun men medlem i lokalföreningen)

SRF Örebro läns medlemsantal var vid årets början 217 synskadade medlemmar och 122 stödjande, sammanlagt 339 medlemmar. Vid årets slut 213 synskadade medlemmar samt 117 stödjande medlemmar. Sammanlagt 330 medlemmar en minskning med 9 medlemmar. Vid årets slut var könsfördelningen 226 (233) kvinnor, 104 (106) män. Vid årets slut var åldersfördelningen bland de synskadade följande 17år och yngre 10, mellan 18-65år var antalet 85 och 66år och äldre var antalet 118.

ANTALET SYNSKADADE MEDLEMMAR 2011 – 2020

                      2011= 256st                 2012= 249st

                      2013= x                         2014= 236st

                      2015= 223st                 2016= 216st

                      2017= 212st                 2018= 221st

                      2019= 217st                 2020= 213st 

 

I mitten av mars månad tog Corona pandemin sitt grepp över Sverige, vilket förlamade mycket av föreningsverksamheten. Myndigheterna påbjöd socialdistansering, telefonmöten, alla som kan ska arbeta hemifrån. Så resterande del av året har vår verksamhet gått på sparlåga.  

2.Styrelse
Distriktets styrelse har haft 7 ledamöter. Före och efter årsmötet har det varit samma ledamöter och samma uppdrag som 2019.

Styrelsens sammansättning är Följande:

Ove Nilsson, ordförande Örebro, Dan Wakman vice ordförande Örebro, Anders Eng sekreterare Örebro, Sandra Johansson vice sekreterare Glanshammar, Margaret Lennartsdotter ledamot Lindesberg, (avgick

från sitt uppdrag december 2020) Mikael Näsström (Carlsson) ledamot Örebro, Chivan Omar ledamot, Lindesberg, Adjungerade kassör Charlotte Åkerlind.

Till styrelsen har övriga varit adjungerade:

Ombudsman Roger Alexanderson, kanslist Leif Stockhult, Agneta Elfving förbundsstyrelsen, Margareta Rydemalm  SRFs ombud ABF samt trainee Erik Johansson Örebro,

Styrelsen har haft protokollförda möten följande

dagar: 21 jan. 18 feb. 18 mars. 11 maj. (telefonmöte), 15 juni ( I trädgården hos Ove Nilsson) 17 aug (Leif Erikssonrummet, Brukarhuset, med social distansering) 22 sept. (Leif Erikssonrummet, Brukarhuset) 20 okt. (Leif Erikssonrummet, Brukarhuset) 7 dec. (telefonmöte).

På styrelsemötet den 18 februari kom Örebro kommuns två syn-och hörselinstruktörer och berättade om sin verksamhet.

Revisorer

Under året har Anette Särnholm varit auktoriserad revisor samt Margareta Rydemalm varit distriktets revisor.

3. Ekonomi
Distriktets huvudsakliga inkomster har bestått av verksamHetsbidrag från Region Örebro län, och avkastning från Fonder hos Synskadades Stiftelsen i Örebro län samt organIsationsstöd från Riksförbundet. I stort sett har distriktets budget kunnat hållas med en noggrann planering.

För en mer detaljerad redovisning av distriktets inkomster och kostnader hänvisas till den ekonomiska redovisningen.

4. Årsmöte och medlemsdag
Första gången i distriktets historia var årsmöte per telefon. Lördagen den 25 april var årsmötesdagen. Per telefon medverkade 16 röstberättiga medlemmar varav 7 från styrelsen stödjande och övriga var 3 personer Mötesordförande var Karin Hjalmarsson distriktsordförande, SRF Stockholm Gotland. Tre uttalanden antogs 1. Digitalisering lämnar många personer med synnedsättning på efterkälken. 2. Om rehab-kedjan och samarbetet region - kommun 3. Syn och hörselinstruktörer i varje kommun.

Medlemsdagen den 5 december, som var planerad som telefonmöte blev inställd, endast 1 medlem utöver styrelsen hade anmält sig.

5. Övrig medlemsverksamhet
Distriktet började med en s.k. öppen telefon i april på onsdagar klockan 14 – 15. Det annonserades i SYNvinkeln och poddradion, men intresset från medlemmarna var svagt. De flesta gångerna var det bara ombudsman och ordförande som väntade på pratsugna medlemmar  

Distriktet har även stött lokalföreningar som ringt till sina medlemmar och kollat läget i Coronatider. Det har varit uppskattat.   I början av året genomfördes utbildning i användandet av smartphone. De lokalföreningarna som hanns med var Karlskoga med 12 - 15 deltagare och Bergslagen med 6 deltagare.

5 februari träffade ca 10 medlemmar Swedbank som informerade om digitala lösningar och ville ha synpunkter hur det ska fungera bra för oss synskadade.

6. Representation
Organisationsrådets möten 2020 har varit telefonmöten. Deltog gjorde Sandra Johansson den 11 juni och Anders Eng den 23 oktober.

Den 9 mars var Roger Alexanderson, Mikael Näsström och Chivan Omar i Stockholm på kampanjupptakt. Kampanjens syfte är att öka antalet syn- och hörselinstruktörer, som tyvärr saknas i många kommuner. I vårt län finns de endast i Örebro kommun.

Den 2 september träffade Roger Alexanderson, Agneta Elfving och Ove Nilsson, regionrådet Carina Dahl (S) och Emilia Molin ( C) för att diskutera rehabiliteringskedjan.

7. Kultur
Det har på grund av pandemin varit tunt med kulturaktiviteter. Nyårsrevyn i Karlskoga samt en bioföreställning blev i början av året syntolkad.

8. Familjeverksamhet
Under året har våra familjer deltagit i den barn- och familjeverksamhet som Riksförbundet anordnat. Distriktet har inte anordnat någon egen verksamhet.

9.Intressepolitik
Rådet för funktionshinderfrågor.
Råder för funktionshinderfrågor (RFF) är ett samrådsorgan

mellan Region Örebro län och funktionshinderorganisationernas länsföreningar och statliga myndigheter. Rådet 5 protokollförda möten. Det har varit 1 fysiskt möte i februari, inställt i april, juni, september, oktober och december var telefonmöten.

Till rådet finns en referensgrupp har beredande möten inför RFF-möten. Under 2020 var det endast ett referensgruppsmöte den 22 januari.

Det finns tre undergrupper till RFF.

Tillgänglighetsgruppen med landstingsfastigheter.

Fördelningsgruppen som fördelar verksamhetsbidraget.

Resegruppen som tar upp färdtjänst och kollektivtrafik-

Frågor.

Verksamheten styrs av dokumentet ”Region Örebro läns program för funktionshinderfrågor.”

SRFs representant i rådet och referensgruppen har varit

Anders Eng som ordinarie ledamot och Agneta Elfving som

ersättare. I tillgänglighetsgruppen Ove Nilsson. I resegruppen Agneta Elfving. I fördelningsgruppen Anders Eng.

Alla protokoll och verksamhetsberättelse finns på Region-

ens hemsida www.regionorebrolan.se eller SRF Örebro läns

kansli. RFFs möten är öppna för åhörare.  Den 1 januari 2020 infördes abonnemangsavgift på hjälpmedel avgiften är 65 kr/mån. oavsett hur många hjälpmedel man har. Hörselskadades Riksförbundet (HRF) överklagade beslutet om abonnemangsavgift till förvaltningsrätten frågan har gått vidare till kammarrätten och är till dags datum inte avgjord.

Överklagan

Agneta Elfving och Ove Nilsson har med bistånd av riksförbundets Jurist Anna Kvarnström lämnat in en stämningsansökan mot Region Örebro län angående hjälpmedelsavgifter som har faktureras retroaktivt. Det finns personer som fick hjälpmedel för flera år sedan och nu får betala för det. I skrivande stund har förhandlingar påbörjats.  

Övrig intressepolitisk verksamhet
Syn-och hörselinstruktörskampanjen

Under 2020 startades en riksomfattande kampanj för att upplysa kommunerna som idag inte har syn-och hörselinstruktörer att det är en tjänst som bör finnas i alla kommuner. För vår del har arbetet bestått främst att få kontakt med kommunerna som idag inte har syn- och hörselinstruktörer för att få tillstånd möten där behovet av syn-och hörselinstruktörer diskuteras. Var har haft 3 digitala möten med företrädare från kommunerna Karlskoga, Hallsberg och Ljusnarsberg. Samtidigt har vi försökt påverka Regionen gällande en fungerande och säkrad rehabiliteringskedja. Vi har haft ett möte med Regionendär denna fråga togs upp och vi kommer försätta att arbeta med detta.      

10.Brukarråd
Brukarrådet är ett forum för samarbete mellan Region Örebro läns Syncentral, Region Örebro läns ögonklinik samt representanter från Synskadades Riksförbund Örebro län.

Under 2020 har brukarrådet haft 4 protokollförda möten

2 på våren och 2 på hösten. Det är Syncentralens chef Eva Nielsen som är sammankallande och ordförande. Årets första möte var på Syncentralen, resterande 3 möten var via telefon, p.g.a. rådande pandemi. Fem representanter från SRF Örebro län och Charlotte Åkerlind från distriktets kansli har deltagit. Ombudsman Roger Alexanderson har deltagit under ett möte för att informera om syn-och hörselinstruktörskampanjen. Tyvärr har ingen från ögonkliniken deltagit under året. Mellan varje brukarrådsmöte så träffas en referensgrupp vid behov.

Under 2020 har följande frågor diskuteras.

Hjälpmedelsavgifterna. 2. Frågan om rehabilitering och
habilitering som är ett av våra kongressmål fram till juni

3. Samarbete i ett arbetsmarknadsprojekt.
Tillfälliga lokaler och dess tillgänglighet under ombyggnad av syncentralen ordinarie lokaler.
2020 bestod brukarrådet av följande ledamöter från Syn-

skadades Riksförbund Örebro län:

Ordinarie                                   Ersättare

Agneta Elfving                          David Lindberg

Ove Nilsson                              Margret Lennartsdotter

Kristina Johansson                    Bo Larsson

Margareta Rydemalm              Cristina Svalinder

Erik Johansson                           Sandra Johansson

11. Studier
I början av året från 27 januari till 2 mars genomfördes en studiecirkel om SRFs 130-åriga historia. Studiematerialet var boken ”Ur historien mot framtiden” av Gilda Stiby Pelkonen. Studiecirkeln träffades 5 gångar och det var 7 deltagare. Platsen för studiecirkeln var ABFs lokaler, Fredsgatan 18 Örebro. Samman adress som Örebro länsBlindförbundet hade sitt första årsmöte 1923.

12. Regionalt samarbete
Den 19 februari var det DEST-träff på Föreningarnas hus i Örebro. Deltog gjorde 1 från SRF Sörmland, 2 från SRF Värmland, 5 från SRF Örebro samt 1 från SRF Östergötland. Där togs bland annat upp om den kommande syn- och hörselinstruktörskampanjen. Från riksförbundets valberedning deltog Viviann Emanuelsson för att höra våra åsikter om förtroendeposter som ska väljas på kommande SRF kongress. 

13. Kansliet
Vårt kansli finns i Brukarhuset Mellringevägen 120 B, Örebro. Där arbetar Charlotte Åkerlind kanslist/verksamhetsutvecklare 100%, Roger Alexanderson ombudsman 50%, kanslist Leif Stockhult 25%.

Erik Johansson har haft en praktiktjänst under året som avslutades 30 november. Charlotte och Leif var korttidspermitterade mellan 11 maj och 31 oktober.

Personalen i kansliet har arbetat hemifrån från mars till december. Kansliet ger ser service åt distriktet, lokalföreningarna och medlemmarna. Man förmedlar information från Riksförbundet. Man deltar aktivt i distriktstyrelsens arbete och lokalföreningarnas styrelser.Uppdaterar vår hemsida och facebooksida. SYNvinkeln har kommit med 7 nummer under året. Alla medlemmar får den i brevlådan. Informationsbladet utkommer i svartskrift, Daisy eller på e-post. Den är mycket uppskattad av medlemmarna i lokalföreningarna. Fler och fler medlemmar kommer också med tips till SYNvinkeln.

14. Övriga utåtriktad verksamhet.
Poddradiogruppen vars funktionärer är Roger Alexanderson, Birgitta Karlsson, Ove Nilsson, Chivan Omar, Leif Stockhult och Margareta Rydemalm har under 2020 producerat 9 poddprogram antal nedladdningar har varierat från 17st till 59st.

Slutord
År 2020 har inte varit ett normalt år detta på grund av Corona pandemin. Det var flera saker vi planerat som inte kunnat genomföras, så vår verksamhetsberättelse blir mindre omfattande än tidigare år.

Distriktsstyrelsen tackar vår personal och våra medlemmar, men också Synskadades Stiftelse i Örebro län, Region Örebro län, ABF Örebro län, Arbetsnämnden för synskadade i Örebro län och våra syntolkar samt organisationer och enskilda som bidragit till vår verksamhet.

Vi hoppas att ni som medlemmar vill ställa upp som förtroendevalda både i styrelser och arbetsgrupper. Vi måste också arbeta hårt med att öka antalet medlemmar.

Detta är ett måste för att vi skall kunna fortsätta vårt arbete för att få oss synskadade delaktiga i samhället.

 

Örebro i mars 2021