Innehållsförteckning


1.    Verksamhetsområde och syfte
2.    Styrelse
3.    Ekonomi
4.    Årsmöte och medlemsdag
5.    Övrig medlemsverksamhet
6.    Representation
7.    Kultur
8.    Familjeverksamhet
9.    Intressepolitik
a)    Rådet för funktionshinderfrågor
b)    Övrig intressepolitisk verksamhet
10. Brukarråd
11. Studier
12. Regionalt samarbete
13. Kansliet
14. Övrig utåtriktad verksamhet
15. Slutord 

 

1 Verksamhetsområde och syfte

Synskadades Riksförbund Örebro län är en partipolitisk obunden intresseorganisation för synskadade och har sin verksamhet förlagd inom Örebro län.

 

Att vara synskadad innebär att vara blind eller ha så svår synnedsättning att man har stora svårigheter i den dagliga livsföringen. Synproblemen kan innebär att exempelvis ha svårt att läsa vanlig skrift eller orientera sig på främmande plats. 

Distriktets uppgift är bl.a att ge lokalföreningarnas medlemmar och styrelser administrativ service och stimulera till en god medlemsaktivitet. En viktig del av aktiviteten inom lokalföreningarna är studiearbetet. Genom utbildning av

våra funktionärer vill vi skapa kunskap om väsentliga samhällsfrågor och därmed kunna bevaka och skapa opinion för synskadades, viktiga intressefrågor. Vår målsättning är att också synskadade får del av samhällets service och

får en med seende samhällsmedborgare likvärdig livssituation socialt, kulturellt och ekonomiskt. 

Föreningen hade sitt första årsmöte 1923 då med namnet Örebro läns blindförbund. 1936 namnbyte till Örebro läns blindförening. 1977 blev namnet Synskadades Riksförbund länsförbund Örebro, 1981 Synskadades riksförbund Örebro län. 

Inom vårt län finns fyra lokalföreningar i följande kommuner:

SRF Bergslagen (Hällefors, Lindesberg, Nora och Ljusnarsberg).

31 december 2018 fanns 29 synskadade samt 12 stödjande medlemmar i SRF Bergslagen.

31 december 2018 fanns 53 synskadade samt 65 stödjande medlemmar i SRF Karlskoga-Degerfors. 

31 december 2018 fanns 31 synskadade samt 15 stödjande medlemmar i SRF Sydnärke (Hallsberg, Kumla, Laxå och Askersund).

31 december 2018 fanns 108 synskadade samt 30 stödjande medlemmar i SRF Örebro kommun.

SRF Örebro läns medlemsantal var vid årets början 212 synskadade medlemmar och 119 stödjande medlemmar. Sammanlagt 331 medlemmar.

Vid årets slut 221 synskadade medlemmar samt 122 stödjande medlemmar. Sammanlagt 343 medlemmar, en ökning med 12 medlemmar

Vid årets slut var könsfördelningen i distriktet följande 239 kvinnor, 104 män. Vid årets slut var åldersfördelningen bland de synskadade följande 0-30 år var antalet 17 varav 8 är under 18 år mellan 31-64 år var antalet 64, och slutligen åldersgruppen 65 år och äldre var antalet 140.

Distriktet som har sitt kansli på Mellringevägen120B Örebro är ett samverkansorgan mellan lokalföreningarna och riksorganisationen. 

2 Styrelse

Distriktets styrelse som hade 5 ledamöter innan årsmötet och 7 ledamöter efter årsmötet har under verksamhetsåret bestått av:

Ove Nilsson ordförande, Örebro, David Lindberg, vice ordförande, Örebro, Sandra Johansson, sekreterare, Örebro, Margaret Lennartsdotter, ledamot Bergslagen, Andreas Stridh, ledamot, Karlskoga, före årsmötet.

Ove Nilsson, ordförande, Örebro, Dan Wakman, vice ordförande, Örebro, Anders Eng, sekreterare, Örebro, Mikael Carlsson, ledamot, Örebro, Sandra Johansson, ledamot, Örebro, Margaret Lennartsdotter, ledamot, Bergslagen,

Andreas Stridh, ledamot, Karlskoga, efter årsmötet.

Till styrelsen har övriga varit adjungerade:

Ombudsman Roger Alexandersson, Kanslisterna Leif Stockhult och Charlotte Åkerlind, Agneta Elfving, förbundsstyrelsen, Margareta Rydemalm, SRFs ombud

ABF samt trainee Chivan Omar, Lindesberg. 

Revisorer

Under året har Anette Särnholm, auktoriserad revisor samt Margareta Rydemalm verkat som revisor.

Styrelsen har haft protokollförda möten följande dagar: 11 jan, 19 feb, 19 mars,18 april, 14 maj, 14 juni, 23 aug, 25 sept, 31 okt,10 dec, konstitueringsmötet hölls efter årsmötesförhandlingarna var avslutade.

Den 26 juni träffade styrelsen representanter för lokalföreningarna. Det var ett heldagsmöte vid City konferenscenter, Örebro. 

Den 6-7 september hade styrelsen en s.k. kick-off för att utveckla styrelsens arbete. Finnåkers kursgård utanför Fellingsbro var platsen för ”kick-offen”.  

Förbundsordförande Håkan Thomsson och pressekretare Åsa Nilsson träffade distriktsstyrelsen på eftermiddag den 25 oktober, för att diskutera aktuella frågor. 

3. Ekonomi

Distriktets huvudsakliga inkomster har besått av driftsbidrag från Region Örebro län, avkastning från fonder hos Synskadades Stiftelse i Örebro län

samt organisationsstöd från riksförbundet. I stort sett har distriktets budget kunnat hållas i balans med en noggrann planering.

För en mer detaljerad redovisning av distriktets inkomster och kostnader hänvisas till den ekonomiska redovisningen. 

4. Årsmöte och medlemsdag

Distriktets årsmöte var den lördagen den 23 april i Leif Erikssonrummet, Brukarhuset, Örebro. Sammanlagt deltog 36 personer varav 24 synskadade medlemmar och 4 ledamöter från distriktsstyrelsen. Röstlängden fastställdes till 28 personer. Stödjande + övriga var 8 personer. Mötesordförande var Carina Dahl (s) ordförande i Rådet för funktionshinderfrågor Region Örebro län.

Lördag den 24 november hade distriktet sin årliga medlemsdag på Brukarhuset i Leif Erikssonrummet. Det var inte en heldag utan denna gång blev det en eftermiddag. Ombudsman och ordförande inledde sammankomsten med att redovisa aktuella förbundsfrågor. Efter smörgåstårtan blev det körsångsövning som leddes av sångpedagog Isabelle Ulfsdotter, 21 medlemmar deltog. 

5. övrig medlemsverksamhet

5 maj var det en hjälpmedelsdag där vi diskuterade olika hjälpmedel och hur man använder dem. 15 deltagare från alla distriktets lokalföreningar deltog.

Den 19 juni reste 42 medlemmar på årets sommarresa. Denna gång till Lasse Åberg museum i Bålsta. Lunch intogs vid museet. Därefter fortsatte resan norrut till Sala silvergruva.

En kvinnokonferens för nya och lite mer erfarna medlemmar ägde rum 11- 12 september på Sollidens kursgård utanför Örebro. Antalet deltagare var 14 personer.

Distriktet firade 95 år den 15 september vid Goda rum, Sjöparken Kumla. Det var 39 antal festdeltagare. Det serverades en tre-rätters middag. Förbundsstyrelsledamoten Maria Sjötång gratulerade distriktet från Riksförbundet för sina många år och önskade framgång under kommande år.

Kvällen avslutades med musik av Jan-Åkes Orkester.

Under året har en del av Nya-gruppens aktiviteter genomförts med deltagare från fler av distriktets lokalföreningar bl.a  bowling i Degerfors, Information om Legimus talbokssida, sommaravslutning i Ramsberg med bad i badtunna och korvgrillning. 

6. Representation

Vid organisationsrådets möten har Anders Eng deltaget den 26 januari och Ove Nilsson den 15 juni.

Vid Riksförbundets ordförandekonferens 21-23 september deltog Dan Wakman.

4 december bjöd arbetsnämnden för synskadade i Örebro län alla medlemmar på jullunch vid Nobels Björkborn, Karlskoga. 48 medlemmar deltog. Denna jullunch utan Landshövding Maria Larsson.

Charlotte Åkerlind och Ove Nilsson har deltagit i planeringsmöten för Ögats dag tillsammans med Syncentralen och Glaukomföreningen.

Ove Nilsson och Charlotte Åkerlind har också deltagit i planering av informationsdag för de med kombinerad syn- och hörselnedsättning. Gruppen är ett samarbete med HRF, Syncentralen, Örebro kommun samt audologiska kliniken.

16 maj fanns vi representerade med Sandra Johansson, Margaret Lennartsdotter och Charlotte Åkerlind på Lindedan i Lindesberg. 

7. Kultur

Under året har vi syntolkat 5 svenska filmer via nya syntolkningsappen som finns för smarta telefoner. På föreställningarna har det deltagit mellan 3 och

10 personer.

Länsteatern har haft syntolkade föreställningar 3 gånger med varierande antal besökare. Länsteatern har lånat vår syntolkningsutrustning.

Under året har det också syntolkats teaterförställningar på Sparbanksbörsen i

Lekeberg, Teater Nolby, Nyårsrevyn Karlskoga. Syntolkningen har utförts av Anita Karlsson och Ann-Charlotte Alrenius. 

8. Familjeverksamhet

Ingen specifik familjeverksamhet finns under distriktet. Det som finns ligger under lokalföreningarna. 

9. Intressepolitik

a) Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor (RFF) är ett samrådsorgan mellan Region Örebro län, funktonshinderorganisationernas länsföreningar och statliga myndigheter. Rådet har haft 6 protokollförda möten.

Till rådet är fogat en referensgrupp som haft beredande möten inför rådets möten Det finns även tre undergrupper till RFF:

Tillgänglighetsgruppen med landstingsfastigheter.

Fördelningsgruppen som fördelar landstingsbidragen.

Resegruppen som tar upp färdtjänstfrågor.

Verksamheten styrs av dokumentet ” Region Örebro läns program för funktionshinderfrågor”.

SRFs representant i rådet, referensgruppen och undergrupperna har varit David Lindberg som ordinarie ledamot med Roger Alexanderson som ersättare före

årsmötet. Anders Eng som ordinarie ledamot Agneta Elfving som ersättare efter årsmötet. Ombudsman Roger Alexanderson deltar som åhörare.

Alla protokoll och verksamhetsberättelse finns på regionens hemsida, www.regionorebrolan.se eller SRF Örebro läns kansli. RFFs möten är öppna för åhörare.

c)    Övrig intressepolitisk verksamhet

Den 27 februari genomfördes en manifestation till försvar av handikappersättningen. I ett kallt och snötäckt Stockholm samlades cirka 200 personer från hela landet. Manifestationen hölls vid Mynttorget utanför Riksdagshuset. Från vårt distrikt deltog: Roger Alexanderson, Mikael Carlsson, Anders Eng, Ove Nilsson, Andreas Stridh samt Charlotte Åkerlind. Efter lunch gjorde gruppen ett

studiebesök vid kansliet SRF Stockholms och Gotlands län.

Vita käppens dag 15 oktober skulle i år firas i Degerfors, men fick ställas in pga för dålig uppslutning.

8 februari ordnade vi tillsammans med DHR ett stormöte med färdtjänst där vi fick information om nya upphandlingen samt kunde ställa frågor. Ett 30-tal medlemmar deltog.

20 april var föreningen representerade med Charlotte Åkerlind, Ove Nilsson och Margareta Rydemalm vid kronprinsessan Viktorias besök vid Fågeltornet vid Kvismaren.

Föreningen har vid 3 tillfällen varit på syncentralen och informerat om föreningen vid deras grupptillfällen.

2 augusti deltog Ove Nilsson, Roger Alexanderson, Margaret Lennartsdotter och Charlotte Åkerlind vid Funktionsrätts politikerutfrågning inför valet. Mötet hölls i Brukarhuset. 

10. Brukarråd

Brukarrådet är ett forum för samarbete mellan Region Örebro läns syncentral, Region Örebro läns ögonklinik samt representanter från Synskadades Riksförbund Örebro län.

Under 2018 har brukarrådet haft 4 protokollförda möten. 2 på våren och 2 på hösten. Mötena är förlagda till Syncentralen.

Det Syncentralens chef Eva Nielsen som är sammankallande och ordförande. En synpedagog från syncentralen deltar. Margareta Lindvall, klinikföreståndare vid ögonkliniken, fem representanter från Synskadades Riksförbund Örebro län och Charlotte Åkerlind från Synskadades Riksförbunds Örebro läns distrikts kansli.

Mellan varje brukarrådsmöte så träffas en referensgrupp vid behov. Referensgruppen består av ledamöter och andra intresserade. Under året har vi valt att ibland använda oss av mailkontakt när det gäller speciella frågor inför rådet.

2018 bestod brukarrådet av följande ledamöter från Synskadades Riksförbund Örebro län:

Ordinarie                                    Ersättare

Agneta Elfving                            Birgitta Karlsson

Ove Nilsson                                Kristina Johansson

Sandra Johansson                      Åke Minsberg

Inger Gustavsson                        Margareta Rydemalm              
Leif Stockhult                             Christina Svalinder

11. Studier

Under våren genomfördes en studiecirkel om Bornholm. Som avslutning på studiecirkeln blev det en resa till Bornholm med Lindbergs buss. Från SRF Örebro län deltog 11 personer.

Under våren genomfördes en studiecirkel om att göra poddradio. Det var 6 antal deltagare. Efter avslutad studiecirkel har deltagarna gjort flera poddradiosändningar, dessa finns att lyssna på via vår hemsida.

En planerad punktskriftshelg fick ställas in på grund av för få anmälda.

Studiecirkel av användning av smarta telefoner hölls vid 6 tillfällen under hösten. Cirkelledare var Dan Wakman och Roger Alexanderson. 

12. Regionalt samarbete

Den 1-2 juni var det DEST-konferens på hotell Stinsen i Hallsberg. Där togs upp om prioriteringarna från kongressen, habilitering och rehabilitering samt hur vi arbetar inför höstens val. Det var 6 deltagare från SRF Örebro län,

7 från SRF Värmland samt 2 från SRF Sörmland.

Den 7 november var det en DEST-konferens i Föreningarnas hus Örebro. Där tog vi upp om hållplatsupprop på bussar samt förslag på ämne till nästa konferens. Deltagare var 4 från SRF Örebro län, 2 från SRF Värmland samt 1 från SRF Östergötland. 

13. Kansliet

Vårt kansli finns i Brukarhuset, Mellringevägen 120 B. 3 tjänster finns på kansliet. Roger Alexanderson, ombudsman 50%, Charlotte Åkerlind, kanslist/verksamhetsutvecklare 100%, Leif Stockhult kanslist 25%.

Genom den moderna teknik som finns på vårt kansli med datautrustning och internet kan vi ge våra medlemmar den service som krävs. Den snabba kommunikationen ger oss också möjlighet att förmedla information till och från vårt riksförbund.

SYNvinkeln har kommit ut med 11 nummer under året. Alla medlemmar får tidningen i brevlådan. Bladet kommer ut i svart, daisy eller på e-post. Den är mycket uppskattad av medlemmarna i lokalföreningarna. Fler och fler medlemmar kommer också med tips till tidningen. 

13. Övrig utåtriktad verksamhet

9 oktober deltog vi med bord på anhörigdagen på Conventum kongress

6 oktober deltog vi med bord och mörkercafé som lockad flera kaffesugna. Roger Alexanderson serverade med säker hand. Seende fick en inblick hur det är att inte se. Platsen var Conventum Arena.

Den 10 december hade vi ett informationsbord i Gallerian, M-huset, USÖ. 

14. Slutord

Ett stort tack till alla som hjälpt till att ge oss möjlighet att bedriva den verksamhet som vi haft under år 2018.

Vi vill tacka vår personal och våra medlemmar, men också Synskadades Stiftelse i Örebro län, Region Örebro län, ABF Örebro län, Arbetsnämnden för synskadade i Örebro län och våra syntolkar samt organisationer och enskilda som bidragit till vår verksamhet. Vi hoppas att ni som medlemmar vill ställa upp som förtroendevalda både i styrelser och i arbetsgrupper.

Vi måste också arbeta hårt med att öka antalet medlemmar.

Detta är ett måste för att vi skall kunna fortsätta vårt arbete för att få oss synskadade delaktiga i samhället.

Örebro i april 2019