Innehållsförteckning.


Verksamhetsområde och syfte
Styrelse
Ekonomi
Årsmöte
Representation
Kultur
Familjeverksamhet
Intressepolitik
a)    Rådet för funktionshinderfrågor

b)     Övrig intressepolitisk verksamhet

Brukaråd
Studier
Regionalt samarbete
Kansliet
Övrig utåtriktad verksamhet
Slutord


1. Verksamhetsområde och syfte

Synskadades Riksförbund SRF Örebro län,

är en partipolitiskt och religiöst obunden intresse- organisation för synskadade och har sin verksamhet förlagd inom Örebro län.

Inom vårt län finns fyra lokalföreningar i följande kommuner:

SRF Bergslagen (Hällefors, Lindesberg, Nora och Ljusnarsberg),

SRF Karlskoga-Degerfors,

SRF Sydnärke (Hallsberg, Kumla, Laxå och Askersund) SRF Örebro kommun (Lekeberg)

Distriktet, som har sitt kansli på Mellringevägen 120 B

i Örebro, är ett samverkansorgan mellan lokalföreningarna och riksorganisationen.

Lokalföreningarnas medlemsantal i länet var vid årets början 216 synskadade medlemmar och 115 stödjande medlemmar sammanlagt 331 medlemmar och vid årets slut 212 synskadade medlemmar och 119 stödjande medlemmar sammanlagt 331.

Att vara synskadad innebär att vara blind eller ha så svår synnedsättning att man har stora svårigheter i den dagliga livsföringen. Synproblemen kan innebära att exempelvis ha svårt att läsa vanlig skrift eller orientera sig på främmande plats.

Distriktets uppgift är bl a att ge lokalföreningarnas medlemmar och styrelser administrativ service och stimulera till en god medlemsaktivitet.  En viktig del av aktiviteten inom lokalföreningarna är studiearbetet.

Genom utbildning av våra funktionärer vill vi skapa

kunskap om väsentliga samhällsfrågor och därmed kunna bevaka och skapa opinion om för synskadade viktiga intressefrågor. Vår målsättning är att också synskadade får del av samhällets service och får en

med seende samhällsmedborgare likvärdig livssituation, socialt, kulturellt och ekonomiskt.

 2. Styrelsen

Distriktets styrelse, som haft 5 ledamöter under verksamhetsåret har bestått av:

Ove Nilsson, ordförande, Örebro, David Lindberg, vice ordförande, Örebro, Sandra Johansson, sekreterare, Örebro, Andreas Stridh, ledamot, Karlskoga, Margaret Lennartsdotter, ledamot, Lindesberg

Till styrelsen har i övrigt varit adjungerade:

kanslisterna Leif Stockhult och Charlotte Åkerlind samt ombudsman Roger Alexanderson. Till styrelsen har även Anders Eng, Örebro och Mikael Carlsson, Örebro funnits som trainee till framtida styrelseuppdrag.

Revisorer

Under året har Anette Särnholm, auktoriserad revisor samt Margareta Rydemalm verkat som revisorer.

Styrelsen har under året haft 11protokollförda styrelsemöten.

3. Ekonomi

Distriktets huvudsakliga inkomster har bestått av driftsbidrag från region Örebro län, avkastning från fonder hos Synskadades Stiftelse i Örebro län samt organisations-stöd från riksförbundet. I stort sett har distriktets budget kunnat hållas i balans med en noggrann planering.

För en mer detaljerad redovisning av distriktets inkomster och kostnader hänvisas till den ekonomiska redovisningen.   

4. Årsmöte

Distriktets årsmöte hölls lördag 8 april på Åkebys herrgård, Nora. Sammanlagt deltog 33 stycken varav 23 synskadade medlemmar och 5 stycken från distriktstyrelsen.

5. Representation

Vid organisationsrådens möten har Ove Nilsson och David Lindberg deltagit.

Sandra Johansson och Charlotte Åkerlind var på Anhörigcentrums Kick off 18 januari.

Vid riksförbundets konferens om medlems och organisationsutveckling på Almåsa kursgård 27-29 januari deltog Sandra Johansson och Charlotte Åkerlind.

Ove Nilsson och Charlotte Åkerlind deltog vid riksförbundets funktionärsutbildning i ekonomi 2-3 februari.

Vid besök av Synexpo i Föreningarnas hus 26 april deltog 6 av distriktets medlemmar.

Andreas Stridh och Sandra Johansson deltog på riksförbundets kurs för arbetsgivare på Almåsa kursgård 12 – 14 maj.

21 september deltog Ove Nilsson på syntolkningskonferensen i Stockholm

De valda ombuden Dan Wakman, Sandra Johansson och Ove Nilsson deltog vid kongressen i Hyllie, Malmö 26-29 oktober tillsammans med ombudsman Roger Alexanderson och ledsagare Charlotte Åkerlind

12 december bjöd arbetsnämnden för synskadade i Örebro alla medlemmar på jullunch på slottet. Landshövding Maria Larsson hälsade alla välkomna och deltog i lunchen. 50 medlemmar deltog.

 6. Kultur

Under året har vi syntolkat 4 svenska filmer via nya syntolkningsappen som finns för smarta telefoner. På föreställningarna har det deltagit mellan 5 och 12 personer. Vi har även syntolkat 3 filmer live i samarbete med syntolkningsutbildningen på Fellingsbro Folkhögskola. För att alla ska få tillgång till appen har vi använt oss av vår syntolkningsutrustning för de som inte ännu har en smartphone.

Länsteatern har haft syntolkade föreställningar 4 gånger under med varierande antal besökare. Länsteatern har lånat vår syntolkningsutrustning.

Under året har det också syntolkas teaterföreställningar på Sparbanksbörsen i Lekeberg Fjugesta, teater Nolby samt Kungsteatern i Karlskoga. Syntolkningen har utförts av Anita Karlsson. Föreställningarna har varit både fars och revy. Många av våra medlemmar har nu hittat till teatrarna trots sin synnedsättning.

10 december så synolkades O´Helga Natt av Kristoffer Moberg.

7 oktober syntolkades finalfesten på seniorveckan.

Kulturcirkeln har fortsatt som förut med studiebesök 1gång/månad. Deltagarantalet har sjunkit något men 6-7 stycken har samlats varje gång. Ledare för gruppen har varit våra studieombud Margareta Rydemalm och Ingegerd Helander.

7. Familjeverksamhet

Rid gruppen med gravt synskadade barn har fortsatt under året. Gruppen är ett samarbete med Örebro Fältrittklubb.

8. Intressepolitik

a)    Rådet för funktionshinderfrågor.

Rådet för funktionshinderfrågor (RFF) är ett samrådsorgan mellan Region Örebro län, funktionshinderorganisationernas länsföreningar, statliga myndigheter.

Rådet har haft 5 protokollförda möten.

Till rådet är fogat en referensgrupp som haft beredande möten inför rådets möten.

Det finns även 3 undergrupper till RFF:

Tillgänglighetsgruppen med landstingsfastigheter.

Fördelningsgruppen som fördelar landstingsbidragen och Primärvårdsgruppen som för dialog med vårdcentralerna. Dessutom väljs representanter till ”Länstrafikens kundforum” där färdtjänstfrågor diskuteras.

Verksamheten styrs av dokumentet ”Örebro läns landstings program för funktionshinderfrågor”. 2016 bildades även en grupp för att revidera det.

 SRF:s representanter i rådet, referensgruppen och arbetsgrupperna har varit David Lindberg som ordinarie ledamot med Roger Alexanderson som ersättare.

Alla protokoll och verksamhetsberättelsen finns på regionens hemsida, www.regionorebrolan.se eller SRF Örebro läns kansli.

RFFs möten är öppna för åhörare.

 b)     Övrig intressepolitisk verksamhet

Inför kongressen träffades ombuden och övriga intresserade medlemmar för genomgång av handlingarna vid 3 tillfällen; 5 september, 12 september och 19 september

25 september deltog Roger Alexanderson i ett informationsmöte angående färdtjänstchaufförernas situation.

Vita käppens dag 15 oktober firades i år i Lindesberg tillsammans med SRF Bergslagen.

 9. Brukarråd.

 Brukarrådet är ett forum för samarbetet mellan Region Örebro läns Syncentral (SC), Region Örebro läns ögonklinik samt representanter från Synskadades Riksförbund Örebro län.

Under 2017 har brukarrådet haft fyra protokollfördra möten. Två på våren och två på hösten.
Mötena förläggs på Syncentralen.

Det är Syncentralens chef Eva Nielsen som är sammankalland och ordförande. En synpedagog från SC deltar. Margareta Lundvall, klinikföreståndare vid ögonkliniken, fem representanter från Synskadades Riksförbund Örebro län och Charlotte Åkerlind från Synskadades Riksförbund Örebro läns distrikts kansli.

Inför sista brukarrådet för året fick vi i uppdrag att tänka över vad vi vill att en universitetsutbildning för blivande synpedagoger ska innehålla.

Mellan varje brukarrådsmöte så träffas en referensgrupp vid behov. Referensgruppen består av ledamöter i brukarrådet och andra intresserade.

Under året har vi valt att ibland använda oss av mailkontakt när det gäller speciella frågor inför rådet.

 Från 2016 består brukarrådet av följande ledamöter från Synskadades Riksförbund Örebro län:

 Ordinarie                      Ersättare

Agneta Elfving                                  Birgitta Karlsson

Ove Nilsson                    Kristina Johansson

Sandra Johansson         Åke Minsberg

Inger Gustafsson           Margareta Rydemalm

Leif Stockhult                                    Christina Svalinder

10. Studier

8 mars deltog Roger Alexanderson och Charlotte Åkerlind vid en utbildning för personal vid vårdboenden tillsammans med HRF och kommunens syn- och hörselinstruktörer.

19-20 maj deltog 27 stycken från distriktet och lokalföreningarnas styrelen i en styrelsekonferens på hotell Stinsen i Hallsberg.

13 september hölls en inspirationsdag om punktskrift tillsammans med Syncentralen och Lena Nisula Wester.

11. Regionalt samarbete

Under året har det inte funnits något regionalt samarbete.

12. Kansliet

Vårt kansli finns i BrukarHuset i Mellringestaden. 2 tjänster arbetar på kansliet Charlotte Åkerlind (kanslist/verksamhetsstöd) 100%, Leif Stockhult (kanslist/administration) 25% samt Roger Alexanderson (ombudsman) 50%. Genom den moderna teknik som finns på vårt kansli med datautrustning och internet kan vi ge våra medlemmar den service som krävs. Den snabba kommunikationen ger oss också möjlighet att förmedla information till och från vårt riksförbund.

SYNvinkeln har kommit ut med 11 nummer under året. Fler och fler medlemmar prenumererar på tidningen som kommer ut i svart, daisy eller på e-post. Den är mycket uppskattat av medlemmarna i lokalföreningarna. Fler och fler medlemmar kommer också med inslag till tidningen.

13. Övrig utåtriktad verksamhet.

 

9 februari fick vi ställa in informationsträffen om ny teknik pga för få anmälda.

 4 april fick vi även ställa in träffen med nya medlemmar då det var för få anmälda.

Under dagarna 20- 21 april, 5-6 maj och 12-13 maj genomfördes en biblioteksturné i de kommuner i distriktet som inte har någon representant i de kommunala handikappråden. Deltog gjorde delar av distriktets styrelse samt delar av lokalföreningarnas styrelser.

Tyvärr fick vi ställa in vår familjeträff för familjer med synskadade barn 1 juni då ingen anmälde sig.

20 juni reste 40 stycken av medlemmarna på årets sommarresa. Denna gång åkte vi till Engelbergs bruk samt Oljeön. Första stoppen var vid Västanfors hembygdsgård där vi fick välsmakande kaffe och smörgås. Lunchen åt vi på Nya Serveringen i Fagersta efter besök på bruket där vi fick en guidad tur. Därefter fick vi åka färja över till Oljeön där guider berättade om oljeraffinaderiet på ön.

26 september deltog vi med bord på anhörigdagen på Conventum.

7 oktober deltog vid med bord på seniormässan på Conventum.

24 oktober var det en föreläsning i temat ”Åldersrelaterad syn- och hörselnedsättning”. I planeringsgruppen för dagen har Ove Nilsson och Charlotte Åkerlind varit i samarbete med Örebro kommun, HRF, Anhörigcentrum, syncentralen, audiologen samt PRO.

Årets Ögats dag hade som tema ”Våld och hot i nära relationer. I planeringsgruppen har Ove Nilsson, Charlotte Åkerlind och Inger Gustafsson deltagit tillsammans med Syncentralernas kuratorer. 16 stycken deltog under träffen som hölls i Ateljén på Föreningars hus, Örebro 10 november.

18 november hade föreningen årets medlemsdag på Fellingsbro Folkhögskola. 34 medlemmar deltog. Under förmiddagen diskuterades hur vi skulle kunna jobba vidare med kongressbesluten som togs. Efter lunch blev de underhållning av Johnny Fagerman.

Vid distriktets julfest för de som verkat som funktionärer under året 19 december på Sollidens kursgård deltog 27 stycken.

Under året har en hel del av NYA-gruppens aktiviteter genomförs med deltagare från fler av distriktets lokalföreningar. Bla folkrace i Kumla.

14. Slutord

Ett stort tack till alla, som hjälpt till att ge oss möjlighet att bedriva den verksamhet, som vi haft under år 2015.

Vi vill tacka vår personal och våra medlemmar, men också Synskadades Stiftelse i Örebro län, Örebro läns landsting, ABF Örebro län, Arbetsnämnden för synskadade i Örebro län och våra syntolkar samt organisationer och enskilda som bidragit till vår verksamhet.

Vi hoppas att ni som medlemmar vill ställa upp som förtroendevalda både i styrelser och i arbetsgrupper.

Vi måste också arbeta hårt med att öka antalet medlemmar.

Detta är ett måste för att vi skall kunna fortsätta vårt arbete för att få oss synskadade delaktiga i samhället.

Örebro i mars 2018.