Innehållsförteckning.


Verksamhetsområde och syfte
Styrelse
Ekonomi
Årsmöte
Representation
Kultur
Familjeverksamhet
Intressepolitik
a)     Rådet för funktionshinderfrågor
b)     Övrig intressepolitisk verksamhet
Brukaråd
Arbetsmarknad
Studier
Regionalt samarbete
Kansliet
Övrig utåtriktad verksamhet
Slutord


 1. Verksamhetsområde och syfte

Synskadades Riksförbund SRF Örebro län,

är en partipolitiskt och religiöst obunden intresse- organisation för synskadade och har sin verksamhet förlagd inom Örebro län.

Inom vårt län finns fyra lokalföreningar i följande kommuner:

SRF Bergslagen (Hällefors, Lindesberg, Nora och Ljusnarsberg),

SRF Karlskoga-Degerfors,

SRF Sydnärke (Hallsberg, Kumla, Laxå och Askersund) SRF Örebro kommun (Lekeberg)

Distriktet, som har sitt kansli på Mellringevägen 120 B

i Örebro, är ett samverkansorgan mellan lokalföreningarna och riksorganisationen.

Lokalföreningarnas medlemsantal i länet var vid årsskiftet 2016-2017 216 synskadade medlemmar och   115 stödjande medlemmar sammanlagt 331 medlemmar.

Att vara synskadad innebär att vara blind eller ha så svår synnedsättning att man har stora svårigheter i den dagliga livsföringen. Synproblemen kan innebära att exempelvis ha svårt att läsa vanlig skrift eller orientera sig på främmande plats.

 Distriktets uppgift är bl a att ge lokalföreningarnas medlemmar och styrelser administrativ service och stimulera till en god medlemsaktivitet.  En viktig del av aktiviteten inom lokalföreningarna är studiearbetet.

Genom utbildning av våra funktionärer vill vi skapa

kunskap om väsentliga samhällsfrågor och därmed kunna bevaka och skapa opinion om för synskadade viktiga intressefrågor. Vår målsättning är att också synskadade får del av samhällets service och får en

med seende samhällsmedborgare likvärdig livssituation, socialt, kulturellt och ekonomiskt.

 2. Styrelsen

Distriktets styrelse, som haft 7 ledamöter innan årsmötet och 5 ledamöter efter årsmötet, har under verksamhetsåret bestått av:

Ove Nilsson, ordförande, Örebro, David Lindberg vice ordförande, Örebro, Sandra Johansson, sekreterare, Örebro, Cecilia Ramstedt, vice sekreterare, Örebro, Fredrik Sterner, ledamot, Örebro, Birgitta Karlsson, ledamot, Örebro, och Roger Alexandersson, ledamot, Örebro före årsmötet.

Ove Nilsson, ordförande, Örebro, David Lindberg, vice ordförande, Örebro, Sandra Johansson, sekreterare, Örebro, Roger Alexandersson, vice sekreterare, Örebro, Cecilia Ramstedt, ledamot, Örebro efter årsmötet.

Till styrelsen har i övrigt varit adjungerade:

kanslisterna Leif Stockhult och Charlotte Åkerlind.

 Revisorer

Under året har Sofia Bergå från revisionsbyrån Grant Thorton samt Margareta Rydemalm verkat som revisorer.

Styrelsen har under året haft elva (11) protokollförda styrelsemöten.

3. Ekonomi

Distriktets huvudsakliga inkomster har bestått av driftsbidrag från landstinget, avkastning från fonder hos Synskadades Stiftelse i Örebro län samt organisations-stöd från riksförbundet. I stort sett har distriktets budget kunnat hållas i balans med en noggrann planering.

För en mer detaljerad redovisning av distriktets inkomster och kostnader hänvisas till den ekonomiska redovisningen.   

4. Årsmöte

Distriktets årsmöte hölls lördag 23 april i ABF-lokalerna, Fredsgatan i Örebro. Sammanlagt deltog 41 stycken varav 28 synskadade medlemmar och 5 stycken från distriktstyrelsen.

 5. Representation

Vid organisationsrådens möten har Ove Nilsson och David Lindberg deltagit.

Ove Nilsson har deltagit i riksförbundets ordförandekonferens.

Cecilia Ramstedt och Roger Alexandersson genomförde riksförbundets informatörsutbildning i 2 steg 31 mars – 3 april samt 13-15 maj på Almåsa kursgård.

Ove Nilsson deltog på riksförbundets kurs för arbetsgivare 17 – 19 juni på Almåsa kursgård

Roger Alexandersson och Charlotte Åkerlind var på Anhörigcentrums Kick off 24 augusti.

Fredrik Sterner deltog i kurs för valberedare 30 september – 2 oktober.

21- 23 oktober deltog Roger Alexandersson på riksförbundets utbildning för att bli handledare i punktskrift.

15 december bjöd arbetsnämnden för synskadade i Örebro alla medlemmar på jullunch på slottet. Landshövding Maria Larsson hälsade alla välkomna och deltog i lunchen. 48 medlemmar deltog. 

6. Kultur

Under året har vi syntolkat 5 svenska filmer via nya syntolkningsappen som finns för smarta telefoner. På föreställningarna har det deltagit mellan 5 och 12 personer. Vi har även syntolkat en film live där det deltog 42 personer mest från Ekeskolan och Fellingsbro Folkhögskola. För att alla ska få tillgång till appen har vi använt oss av vår syntolkningsutrustning för de som inte ännu har en smartphone.

Länsteatern har haft syntolkade föreställningar 4 gånger under med varierande antal besökare. Länsteatern har lånat vår syntolkningsutrustning.

Under året har det också syntolkas teaterföreställningar på Sparbanksbörsen i Lekeberg Fjugesta, teater Nolby samt Kungsteatern i Karlskoga. Syntolkningen har utförts av Anita Karlsson. Föreställningarna har varit både fars och revy. Många av våra medlemmar har nu hittat till teatrarna trots sin synnedsättning.

Kulturcirkeln har fortsatt som förut med studiebesök 1gång/månad. Deltagarantalet har sjunkit något men 6-7 stycken har samlats varje gång. Ledare för gruppen har varit våra studieombud Margareta Rydemalm och Ingegerd Helander.

 7. Familjeverksamhet

Rid gruppen med gravt synskadade barn har fortsatt under året. Gruppen är ett samarbete med Örebro Fältrittklubb.

8. Intressepolitik

a)     Rådet för funktionshinderfrågor.

Rådet för funktionshinderfrågor (RFF) är ett samrådsorgan mellan Region Örebro län, funktionshinderorganisationernas länsföreningar, statliga myndigheter.

Rådet har haft 5 protokollförda möten.

Till rådet är fogat en referensgrupp som haft beredande möten inför rådets möten.

Det finns även 3 undergrupper till RFF:

Tillgänglighetsgruppen med landstingsfastigheter.

Fördelningsgruppen som fördelar landstingsbidragen och Primärvårdsgruppen som för dialog med vårdcentralerna. Dessutom väljs representanter till ”Länstrafikens kundforum” där färdtjänstfrågor diskuteras.

Verksamheten styrs av dokumentet ”Örebro läns landstings program för funktionshinderfrågor”. 2016 bildades även en grupp för att revidera det.

 SRF:s representanter i rådet, referensgruppen och arbetsgrupperna har varit Cecilia Ramstedt som ledamot med David Lindberg som ersättare. I slutet av året har Cecilia Ramstedt avsagt sig uppdragen. David Lindberg är nu ordinarie ledamot och Roger Alexandersson ersättare.

Alla protokoll och verksamhetsberättelsen finns på regionens hemsida, www.regionorebrolan.se eller SRF Örebro läns kansli.

RFFs möten är öppna för åhörare.

 b)     Övrig intressepolitisk verksamhet

I våras inbjöd regionen till offentliga dialogmöten om trafikförsörjningsplanen i länet. Där ingår kollektivtrafiken, både bussar och tåg. Det väckte både förvåning och intresse när vi tog mikrofonen vid första erbjudande och förkarade varför fasta hållplatslägen, hållplatsutrop och ledsagning vid byten är viktigt för oss. Vi påminde också om att vi kan vara deras bästa och mest trogna resenärer. Inför dessa möten har vi också ökat medvetenheten inom region Örebro län om vad syntolkning är och att det finns en utbildning för det. Detta genom att begära syntolkning på möten.

Den rikstäckande informationskampanjen ”Gata för alla” genomförde aktioner i Örebro och Karlskoga under tiden 20 augusti till 15 oktober. Runt omkring i länet genomförde också enskilda medlemmar ”lappning” av cyklar.

Vita käppens dag 15 oktober firades i år i Örebro. Samtidigt så invigdes vår utställning på Örebro Läns Museum som pågick mellan 15 oktober och 30 oktober. Utställningen var till för att öka allmänhetens kännedom om oss och livet med synnedsättning. Under veckorna var det olika teman på dagarna ex punktskrift, hjälpmedel, syntolkning mm.

 9. Brukarråd.

 Brukarrådet är ett forum för samarbetet mellan Region Örebro läns Syncentral (SC), USÖ Ögonklinik samt representanter från Synskadades Riksförbund Örebro län.

Under 2016 har brukarrådet haft fyra protokollfördra möten. Två på våren och två på hösten.
Mötena förläggs på Syncentralen.

Det är Syncentralens chef Eva Nielsen som är sammankalland och ordförande. Margareta Lundvall, klinikföreståndare vid ögonkliniken, fem representanter från Synskadades Riksförbund Örebro län och Charlotte Åkerlind från Synskadades Riksförbund Örebro läns distrikts kansli.

 Från 2016 består brukarrådet av följande ledamöter från Synskadades Riksförbund Örebro län:

Ordinarie                      Ersättare

Agneta Elfving                                  Birgitta Karlsson

Ove Nilsson                                      Kristina Johansson

Sandra Johansson        Åke Minsberg

Inger Gustafsson           Margareta Rydemalm

Leif Stockhult                                    Christina Svalinder

 Synskadades Riksförbund Örebro län brukarråds referensgrupp har haft möte med Region Örebro läns politiker Carina Dahl för diskussion och påverkan om bland annat kostnaderna för CCTV och möjligheten till individuell hjälpmedlemspott skulle kunna fungera för varje brukare.

Frågan som diskuterades under 2016 var starten med att komma igång med produktgrupp med syfte att prova ut nya hjälpmedel innan upphandling sker. Gruppen bestå av två representanter från Synskadades Riksförbund Örebro län Dan Wakman och Inger Gustavsson.
 I gruppen ingå även representanter från Sprida och Syncentralen. Gruppen har nu haft sitt uppstartsträff under året.

Representanter från Synskadades Riksförbund Örebro län Leif Stockhult och Dan Wakman, Eva Nilsen chef syncentralen har haft en informationsträff om Region Örebro läns upphandlingsprocess. Informationen hölls av ansvarig för upphandlingsprocess för hjälpmedel på Region Örebro län Jeanette Andersson.

Representanter från Synskadades Riksförbund Örebro län Ove Nilsson och Charlotte Åkerlind har varit på ett utökat brukarråd på Sprida för att ta del av resultatet av en studie angående jämlikheten i användandet av hjälpmedel.

11. Studier

 Under våren avslutades traineeprojektet med en helg i Stockholm för alla i landet som genomgått utbildningen. Från Örebro deltog 2 stycken.

 På Finnåkers kursgård 7 juni hade styrelsen en kick off och konferens om kommande informatörskampanj.

 8 juni på Finnåkers kursgård samlades 23 stycken av styrelseledamöter och studieombud i lokalföreningen för en utbildning i FN-konventionen samt diskussion om kommande informatörskampanj.

 I samband med vår utställning på Örebro läns museum hölls två workshops om mänskliga rättigheter och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Cecilia Ramstedt och Monica Johnsson, ombudsman, höll i dagen.

8 november hölls en träff där medlemmar fick information om smarta telefoner samt läsplattor. Roger Alexandersson höll i dagen.

12. Regionalt samarbete

 26 – 27 april i Stockholm deltog Charlotte Åkerlind i personalutbildning för kansli personal i landet.

 13. Kansliet

Vårt kansli finns i BrukarHuset i Mellringestaden. 2 tjänster arbetar på kansliet Charlotte Åkerlind (kanslist/verksamhetsstöd) 100% samt Leif Stockhult (kanslist/administration) 25%. Genom den moderna teknik som finns på vårt kansli med datautrustning och internet kan vi ge våra medlemmar den service som krävs. Den snabba kommunikationen ger oss också möjlighet att förmedla information till och från vårt riksförbund.

SYNvinkeln har kommit ut med 11 nummer under året. Fler och fler medlemmar prenumererar på tidningen som kommer ut i svart, daisy eller på e-post. Den är mycket uppskattat av medlemmarna i lokalföreningarna. Fler och fler medlemmar kommer också med inslag till tidningen.

 14. Övrig utåtriktad verksamhet.

24 april genomfördes en studiedag vid naturreservatet Herrfallsäng i Hallsberg med ett 10-tal deltagare. Vi blev guidade och fick en inblick i det tillgänglighetsarbetet som gjorts av föreningen Hopajola tillsammans med naturvårdsföreningen i Örebro län.

 2 juni träffade David Lindberg och Charlotte Åkerlind 5 stycken som hade deltagit i Syncentralens gruppverksamhet om Gula Fläcken. Tanken med träffen var att informera och bjuda in dem till SRF.

 22 juni åkte 45 av distriktets medlemmar på en sommarresa. Vårt första stopp var Alsters herrgård där vi fick höra lite om Gustav Fröding. Därefter tog vi oss till Sandgrund, Karlstad och utställningen med konst av Lars Lerin. På hemvägen stannade vi till vid Picassostatyn i Kristinehamn och fick höra om hur statyn hamnade just där.

 30 augusti samlades 9 stycken för att diskutera vad man som medlem kan erbjuda och hjälpa till med i vår verksamhet.

 9 september deltog Ove Nilsson och Charlotte Åkerlind på De äldres dag i Bohmanssalen på USÖ. Dagen var ett samarbete mellan FSDB, HRF, PRO, Örebro kommun.

 23 september deltog Ove Nilsson, Roger Alexandersson och Charlotte Åkerlind vid hjälpmedelsdagen på Propellervägen 14.

 29 september inbjöd distriktet till en informationsträff med färdtjänstpersonal för att få lite klarhet i hur färdtjänsten fungerar. Ett 70-tal personer deltog på mötet som var på Kvarngården i Kumla. Charlotte Åkerlind var moderator för mötet.

29 september deltog distriktet med ett bord vid anhörigdagen på Conventum. Vid bordet fanns Ove Nilsson, Sandra Johansson, Roger Alexandersson och Charlotte Åkerlind.

8 oktober fanns distriktet med ett bord på seniormässan på Conventum. Fredrik Sterner, Ove Nilsson, Sandra Johansson och Charlotte Åkerlind bemannade bordet under dagen.

 25 oktober hade vi tillsammans med Syncentralen bjudit in ungdomar med föräldrar till en träff om att skaffa ledarhund. Tyvärr fick dagen ställas in då det inte fanns någon anmäld.

1 november hade vi Ögats dag vid Regionens lokaler på Eklundavägen. Temat för året var ”att tala om sådant vi inte pratar om”. Dagen var ett samarbete med Syncentralen.

 12 november träffades 33 medlemmar i Askersund för en dag tillsammans. Vi fick besök av Kamal Sulameni som berättade om sin flykt från Iran och sitt liv här i Sverige. Vi fick även arbeta med lite story telling samt avslutade dagen med ett musikquiz.

 Under hösten färdigställdes den informationsfilm som vi har arbetat med under 2 år. Den har funnits med när vi nu har varit ute och besökt mässor och dyl.

 Under året har en hel del av NYA-gruppens aktiviteter genomförs med deltagare från fler av distriktets lokalföreningar. Bla folkrace i Kumla.

 15. Slutord

Ett stort tack till alla, som hjälpt till att ge oss möjlighet att bedriva den verksamhet, som vi haft under år 2015.

Vi vill tacka vår personal och våra medlemmar, men också Synskadades Stiftelse i Örebro län, Örebro läns landsting, ABF Örebro län, Arbetsnämnden för synskadade i Örebro län och våra syntolkar samt organisationer och enskilda som bidragit till vår verksamhet.

Vi hoppas att ni som medlemmar vill ställa upp som förtroendevalda både i styrelser och i arbetsgrupper.

Vi måste också arbeta hårt med att öka antalet medlemmar.

Detta är ett måste för att vi skall kunna fortsätta vårt arbete för att få oss synskadade delaktiga i samhället.

Örebro i mars 2017.