Innehållsförteckning.


Verksamhetsområde och syfte
Styrelse
Ekonomi
Representantskap
Representation
Kultur
Familjeverksamhet
Intressepolitik
a)     Länets Handikappråd/Rådet för funktionshinderfrågor
b)     Övrig intressepolitisk verksamhet
Brukaråd
Arbetsmarknad
Studier
Regionalt samarbete
Kansliet
Övrig utåtriktad verksamhet
Slutord


1. Verksamhetsområde och syfte

Synskadades Riksförbund SRF Örebro län,

är en partipolitiskt och religiöst obunden intresse- organisation för synskadade och har sin verksamhet förlagd inom Örebro län.

Inom vårt län finns fyra lokalföreningar i följande kommuner:

SRF Bergslagen (Hällefors, Lindesberg, Nora och Ljusnarsberg),

SRF Karlskoga-Degerfors,

SRF Sydnärke (Hallsberg, Kumla, Laxå och Askersund) SRF Örebro kommun (Lekeberg)

Distriktet, som har sitt kansli på Mellringevägen 120 B

i Örebro, är ett samverkansorgan mellan lokalföreningarna och riksorganisationen.

Lokalföreningarnas medlemsantal i länet var vid årsskiftet 2015-2016 223 synskadade medlemmar och 105 stödjande medlemmar sammanlagt 328 medlemmar.

Att vara synskadad innebär att vara blind eller ha så svår synnedsättning att man har stora svårigheter i den dagliga livsföringen. Synproblemen kan innebära att exempelvis ha svårt att läsa vanlig skrift eller orientera sig på främmande plats.

 Distriktets uppgift är bl a att ge lokalföreningarnas medlemmar och styrelser administrativ service och stimulera till en god medlemsaktivitet.  En viktig del av aktiviteten inom lokalföreningarna är studiearbetet.

Genom utbildning av våra funktionärer vill vi skapa

kunskap om väsentliga samhällsfrågor och därmed kunna bevaka och skapa opinion om för synskadade viktiga intressefrågor. Vår målsättning är att också synskadade får del av samhällets service och får en

med seende samhällsmedborgare likvärdig livssituation, socialt, kulturellt och ekonomiskt.

 2. Styrelsen

Distriktets styrelse, som haft 5 ledamöter innan årsmötet och 7 ledamöter efter årsmötet, har under verksamhetsåret bestått av:

Ove Nilsson, ordförande, Örebro, Klas-Olof Jansson, Örebro, David Lindberg, Örebro, Sandra Johansson, Örebro och Fredrik Sterner, Örebro före årsmötet. Ove Nilsson, ordförande, Örebro, David Lindberg vice ordförande, Örebro, Sandra Johansson, sekreterare, Örebro, Cecilia Ramstedt, vice sekreterare, Örebro, Fredrik Sterner, ledamot, Örebro, Birgitta Karlsson, ledamot, Örebro, och Roger Alexandersson, ledamot, Örebro

Till styrelsen har i övrigt varit adjungerade:

Regionombudsman Lena Höjdevall samt kanslisterna Leif Stockhult och Charlotte Åkerlind.

 Revisorer

Under året har Annika Åhman från revisionsbyrån Grant Thorton samt Carl-Göran Alzén verkat som revisorer.

Styrelsen har under året haft elva (11) protokollförda styrelsemöten.

3. Ekonomi

Distriktets huvudsakliga inkomster har bestått av driftsbidrag från landstinget, avkastning från fonder hos Synskadades Stiftelse i Örebro län samt organisations-stöd från riksförbundet. I stort sett har distriktets budget kunnat hållas i balans med en noggrann planering.

För en mer detaljerad redovisning av distriktets inkomster och kostnader hänvisas till den ekonomiska redovisningen.   

4. Representantskap

Distriktets årsmöte hölls lördag 25 april 2015 vid Götabros kursgård, utanför Kumla. Sammanlagt deltog 34 stycken varav 25 synskadade medlemmar och 4 från distriktstyrelsen.

 5. Representation

Vid organisationsrådens möten har Ove Nilsson deltagit.

Ove Nilsson har deltagit i riksförbundets ordförandekonferens.

Vid organisationsutvecklingskonferensen på Almåsa kursgård deltog Sandra Johansson och Charlotte Åkerlind.

Vid arbetsgivarkonferensen på Almåsa deltog Ove Nilsson, David Lindberg och Charlotte Åkerlind

Vid Ekeskolans 50 års firande uppvaktade distriktet med blommor. Roger Alexandersson, Fredrik Sterner, Cecilia Ramstedt, Lena Nisula Wester och Charlotte Åkerlind representerade föreningen.

15 december bjöd arbetsnämnden för synskadade i Örebro alla medlemmar på jullunch på slottet. Landshövding Maria Larsson hälsade alla välkomna och deltog i lunchen. 46 medlemmar deltog.

6. Kultur

Under året har det varit 8 syntolkade filmer på Filmstaden. Vi har även haft en apputbildning för att lära sig de nya syntolkningsapparna som finns på marknaden för smarta telefoner. 2015 var sista året som vi fick stöd av Filminstitutet för arvoden till syntolkar. Från 2016 kommer vi istället att använda apparna kopplade till vår syntolkningsutrustning.

Länsteatern har haft syntolkade föreställningar 4 gånger under med varierande antal besökare. Länsteatern har lånat vår syntolkningsutrustning.

Under året har det också syntolkas teaterföreställningar på Sparbanksbörsen i Lekeberg Fjugesta, teater Nolby samt Kungsteatern i Karlskoga. Syntolkningen har utförts av Anita Karlsson. Föreställningarna har varit både fars och revy. Många av våra medlemmar har nu hittat till teatrarna trots sin synnedsättning.

Under Örebros 750 års jubileum så syntolkade föreningen flera evenemang bla slottsvandringar, Magnus Uggla konsert, konstutställning mm. Vi fanns även med bord på teaterplan under veckan för att synas och informera om föreningen.

Kulturcirkeln har fortsatt som förut med studiebesök 1gång/månad. Deltagarantalet har sjunkit något men 6-7 stycken har samlats varje gång. Ledare för gruppen har varit våra studieombud Margareta Rydemalm och Ingegerd Helander.

7. Familjeverksamhet

Under året har vi arbetat för att starta en ridgrupp för gravt synskadade barn och ungdomar mellan 10 och 18 år i samarbete med Syncentralen och Örebro Fältrittklubb. Gruppen startade sin verksamhet 8 januari 2016.

 8. Intressepolitik

a)     Länets Handikappråd/Rådet för funktionshinderfrågor.

Länshandikapprådet är ett samrådsorgan mellan Örebro läns landsting, funktionshinderorganisationernas länsföreningar, statliga myndigheter och Regionförbundet i Örebro län.

Rådet har haft 5 protokollförda möten.

Till rådet är fogat en referensgrupp som haft beredande möten inför rådets möten.

Det finns även 2 undergrupper till LHR:

Tillgänglighetsgruppen med landstingsfastigheter.

Fördelningsgruppen som fördelar landstingsbidragen.

Verksamheten styrs av dokumentet ”Örebro läns landstings program för funktionshinderfrågor”.

SRF:s representanter i rådet och referensgruppen har varit Cecilia Ramstedt som ledamot med David Lindberg som ersättare.

Alla protokoll och verksamhetsberättelsen finns på regionens hemsida, www.regionorebrolan.se eller SRF Örebro läns kansli.

LHRs möten är öppna för åhörare.

 b)     Övrig intressepolitisk verksamhet

Vid vita käppens dag 15 oktober i Kumla deltog ca 10 personer från föreningen. Ingen lokalpolitiker deltog. Under träffen gick en runda genom Kumla för att påpeka brister i miljön runt den centrala delen av staden. Efter promenaden samlades vi igen på Café Till salu för att diskutera brister man sett under promenaden.

9. Brukarråd.

Brukarrådet är ett forum för samarbetet mellan Syncentralen (SC), Ögonkliniken USÖ och synskade-gruppen via SRF Örebro län.

Under 2014 hade brukarrådet 4 möten. 2 på våren och 2 på hösten. Mötena förläggs på Syncentralen.

Det är Syncentralens chef som är ordförande, Eva Nielsen. Även Margareta Lundvall, klinikföreståndare vid ögonkliniken, fem representanter från SRF och Charlotte Åkerlind från SRFs kansli.

 Från 2015 består brukarrådet av följande ledamöter:

Ordinarie                      Ersättare

Agneta Elfving                                  Birgitta Karlsson

Ove Nilsson                                      Kristina Johansson

Sandra Johansson        Åke Minsberg

Inger Gustafsson           Margareta Rydemalm

Leif Stockhult                                    Christina Svalinder

 Arbetsgruppen som bildades under 2014 har haft möte med Carina Dahl för att diskutera framtida träffar med brukarrådet och politiker. Kostnader för bla CCTV diskuterades samt även hur en hjälpmedlemspott skulle kunna fungera för varje brukare. Frågan som diskuterades mest under 2015 har varit att komma igång med en sk produktgrupp. Gruppens arbete ska bestå av att prova ut nya hjälpmedel innan upphandlingen sker. Gruppen ska bestå av 2 representanter från SRF som valdes 2014. I gruppen ska det även ingå representanter från Sprida och SC. Inger Gustavsson och Dan Wakman har representerat SRF i gruppen som under året haft 1 möte. Flera av brukarrådets medlemmar deltog på brukarrådsutbildningen som regionen stod för.

 10. Arbetsmarknad

1 december genomförde distriktet en dag om arbetsmarknaden för synskadade som är arbetslösa eller intresserade av att förändra sin arbetssituation. Under dagen deltog personer från arbetsförmedlingen och riksförbundet som berättade om vilken hjälp vi kan få. 20 stycken deltog. Roger Alexandersson och Cecilia Ramstedt höll i dagen.

 11. Studier

 15 januari genomfördes en ordförande och studieombudskonferens för distriktets lokalföreningar i Brukarhuset. 20 stycken deltog under dagen som innehåll diskussioner om medlemsutveckling, uppföljning av kongressbeslut samt genomgång av de nya stadgarna. Ombudsman Lena Nisula Wester höll i dagen.

 Under året var Örebros distrikt ett av distrikten som fick delta i riksförbundets traineeprojekt. Ett projekt som man startat för att försöka få fler medlemmar att bli funktionärer i styrelser eller råd. I Örebro startade utbildningen med 9 deltagare men hamnade i slutänden på 4 deltagare som deltagit. Utbildningen kommer att avslutas under våren 2016. Ledare för projektet är Jimmy Pettersson, riksförbundet.

4 mars hölls en rådsutbildning på Föreningarnas hus för funktionärer i de olika råden som finns i kommuner och region. 16 stycken deltog. Lena Nisula Wester höll i ett pass om varför funktionshinderråd behövs samt hur vi bäst kan använda det för att påverka. Anita Söderlind höll ett föredrag om den nya regionindelningen samt Mikael Ståhl berättade om hur vi kan bli ”vassare” i påverkansarbetet.

 19 till 20 maj höll styrelsen Kick Off på hotell Stinsen i Hallsberg. Den 20 maj deltog även styrelsen för SRF Sydnärke. Ur programmet har vi bla storytelling där deltagarna berättade sin historia för varandra för att lära känna varandra bättre. 20 maj deltog Karin Hjalmarsson från riksförbundet för att prata om medlemsutveckling/värvning. Vår ombudsman Lena Nisula Wester höll i dagarna.

 5 september åkte deltagare från studiecirkeln om ABBA samt fler intresserade till ABBA-museét i Stockholm.

Vid ABFs representantskapsmöte har studieorganisatör Margareta Rydemalm deltagit.

 12. Regionalt samarbete

 27-28 januari deltog Leif Stockhult i en kurs för nyanställda i landet vid SRF i Enskede och Almåsa.

 16 till 17 september deltog Leif Stockhult och Charlotte Åkerlind vid personalutbildning för alla administrativ personal i landet på Almåsa.

 11 till 12 november deltog Ove Nilsson, David Lindberg, Fredrik Sterner, Roger Alexandersson, Cecilia Ramstedt samt Charlotte Åkerlind på DEST-konferens i Katrineholm.

 13. Kansliet

Vårt kansli finns i BrukarHuset i Mellringestaden. 2 tjänster arbetar på kansliet Charlotte Åkerlind (kanslist/verksamhetsstöd) 100% samt Leif Stockhult (kanslist/administration) 25%. Genom den moderna teknik som finns på vårt kansli med datautrustning och internet kan vi ge våra medlemmar den service som krävs. Den snabba kommunikationen ger oss också möjlighet att förmedla information till och från vårt riksförbund.

 SYNvinkeln har kommit ut med 11 nummer under året. Fler och fler medlemmar prenumererar på tidningen som kommer ut i svart, daisy eller på e-post. Den är mycket uppskattat av medlemmarna i lokalföreningarna. Fler och fler medlemmar kommer också med inslag till tidningen.

14. Övrig utåtriktad verksamhet.

 27 februari var Eva Nilsson från MTM hos oss för att informera om den nya tekniken för att kunna få dagstidningarna inläst.

 Vid BrukarHusets årsmöte var distriktet representerade av Charlotte Åkerlind.

 10 juni reste ca 30 av distriktets medlemmar på utflykt till Karlsborgs fästning.

 26 september träffades ett 30-tal medlemmar på en medlemsdag vid Karlskoga folkhögskola med hälsa som tema. Lena Nisula Wester pratade om kongressbeslut och Inger Gustafsson berättade om hur vi med enkla medel kan träna i vår vardag.

 29 september deltog vi med ett bord vid Svenska Syns utställning vid Spridas lokaler i Örebro.

 3 oktober deltog distriktet med en monter vid seniormässan på Conventum.

 28 oktober genomfördes Ögats dag i aulan på Engelbrektsskolan. Årets tema var Anhörigperspektiv. Samarbetspartner för dagen var Anhörigcentrum, Syncentralen och Glaukomföreningen.

 Under året har en hel del av NYA-gruppens aktiviteter genomförs med deltagare från fler av distriktets lokalföreningar. Bla jetski samt folkrace i Kumla.

 15. Slutord

Ett stort tack till alla, som hjälpt till att ge oss möjlighet att bedriva den verksamhet, som vi haft under år 2015.

Vi vill tacka vår personal och våra medlemmar, men också Synskadades Stiftelse i Örebro län, Örebro läns landsting, ABF Örebro län, Arbetsnämnden för synskadade i Örebro län och våra syntolkar samt organisationer och enskilda som bidragit till vår verksamhet.

Vi hoppas att ni som medlemmar vill ställa upp som förtroendevalda både i styrelser och i arbetsgrupper.

Vi måste också arbeta hårt med att öka antalet medlemmar.

Detta är ett måste för att vi skall kunna fortsätta vårt arbete för att få oss synskadade delaktiga i samhället.

Örebro i mars 2016.

 

Fredrik Sterner, ledamot