Innehållsförteckning


1. Verksamhetsområde och syfte
2. Styrelsen
3. Ekonomi
4. Representantskap
5. Representation
6. Kultur
7. Familjeverksamheten
8. Intressepolitik
a). Läns Handikapp Rådet
b). Övrig intressepolitisk verksamhet
9. SRFs 125 års jubileum
10. Brukarråd
11. Arbetsmarknad
12. Studier
13. Regionalt samarbete.
14. Kansliet
15. Övrig utåtriktad verksamhet
16. Slutord


1. Verksamhetsområde och syfte

Synskadades Riksförbund SRF Örebro län,
är en partipolitiskt och religiöst obunden intresse- organisation för synskadade och har sin verksamhet förlagd inom Örebro län.

Inom vårt län finns fyra lokalföreningar i följande kommuner:
SRF Bergslagen (Hällefors, Lindesberg, Nora och Ljusnarsberg),
SRF Karlskoga-Degerfors,
SRF Sydnärke (Hallsberg, Kumla, Laxå och Askersund) SRF Örebro kommun (Lekeberg)
Distriktet, som har sitt kansli på Mellringevägen 120 B
i Örebro, är ett samverkansorgan mellan lokalföreningarna och riksorganisationen.

Lokalföreningarnas medlemsantal i länet var vid årsskiftet 2014-2015 236 röstberättigade medlemmar och 108 stödjande medlemmar sammanlagt 344 medlemmar.

Att vara synskadad innebär att vara blind eller ha så svår synnedsättning att man har stora svårigheter i den dagliga livsföringen. Synproblemen kan innebära att exempelvis ha svårt att läsa vanlig skrift eller orientera sig på främmande plats.

Distriktets uppgift är bl a att ge lokalföreningarnas medlemmar och styrelser administrativ service och stimulera till en god medlemsaktivitet. En viktig del
av aktiviteten inom lokalföreningarna är studiearbetet.

Genom utbildning av våra funktionärer vill vi skapa
kunskap om väsentliga samhällsfrågor och därmed
kunna bevaka och skapa opinion om för synskadade viktiga intressefrågor. Vår målsättning är att också synskadade får del av samhällets service och får en
med seende samhällsmedborgare likvärdig livssituation, socialt, kulturellt och ekonomiskt.

2. Styrelsen

Distriktets styrelse, som har fem (5) ledamöter, har under verksamhetsåret bestått av:
Ove Nilsson, Örebro, Klas-Olof Jansson, Örebro,
David Lindberg, Örebro, Sandra Johansson , Örebro
och Fredrik Sterner, Örebro.
Till styrelsen har i övrigt varit adjungerade:
Regionombudsman Lena Höjdevall samt kanslisterna Ann Lennermark t.o.m 31/6 därefter Leif Stockhult och Charlotte Åkerlind.

Revisorer
Under året har Annika Åhman från revisionsbyrån Grant Thorton samt Carl-Göran Alzén verkat som revisorer.

Styrelsen har under året haft elva (11) protokollförda styrelsemöten.

3. Ekonomi

Distriktets huvudsakliga inkomster har bestått av driftsbidrag från landstinget, avkastning från fonder hos Synskadades Stiftelse i Örebro län samt organisations-stöd från riksförbundet. I stort sett har distriktets budget kunnat hållas i balans med en noggrann planering.
För en mer detaljerad redovisning av distriktets inkomster och kostnader hänvisas till den ekonomiska redovisningen.

4. Representantskap

Distriktets representantskap höll sitt årsmöte
lördagen den 26 april 2014 vid Karlskoga Folkhögskola. Sammanlagt deltog 40 personer varav 28 röstberättigade ombud. Fem (5) från distrikt-styrelsen fem (5) övriga personer och två (2) personal.
Som mötesordförande för dagen satt Roland Gustafsson från riksförbundet.

5. Representation
Vid organisationsrådet under året har Ove Nilsson deltagit.

Ove Nilsson har även deltagit vid riksförbundets ordförandekonferens.

Klas-Olof Jansson är distriktets MR-ansvarig

Vid SRFs kongress 24 – 26 oktober i Sundsvall deltog Ove Nilsson, Sandra Johansson och Agneta Elfving som ombud samt Charlotte Åkerlind som ledsagare.

24 september bjöd kronprinsessan Margaretas arbetsnämnd för synskadade i Örebro in alla medlemmar i organisationen till en träff på Rosendals festgård utanför Skyllberg. 55 medlemmar deltog.

13 – 14 november deltog Ove Nilsson och Charlotte Åkerlind i riksförbundets funktionärsutbildning med tema ekonomi.

6. Kultur

Vi fortsätter med syntolkad bio och teater. Bio hade vi under 15 (femton) tillfällen varav 3 (tre) tillfällen har varit familjefilmer under året. Tack vare samarbete med både Filmstaden och Roxy har vi kunnat visa fler syntolkade filmer. På syntolkad bio kommer både medlemmar i SRF samt andra synskadade som nås av informationen om filmerna genom bl a syncentralen. Några medlemmar har även provat Movie reader som är en ny app tillgänglig för syntolkade filmer.

Den 26 april gick den syntolkade föreställningen av "Lasse-Maja" av stapeln på Länsteatern i Örebro.
Det var fem (5) synskadade med hörlurar som var med + sju (7) elever från Syntolkutbildningen sammanlagt tolv (12) deltagare som var med.

Ett teaterbesök 2 augusti gick till teater Nolbys friluftsteater, utanför Karlskoga, där 24 (tjugofyra) personer fick syntolkad pjäsen " Tartuffe" av Moliere. Under pausen intog man en picknick korg som man kunde beställa när man beställde biljetten. Den 23 oktober deltog också 37 medlemmar från SRF vid genrepet på farsen "Störtlopp och familjelycka" vid Sparbanksbörsen i Fjugesta. Initiativ till att syntolka vid teatrar ute i länet har tagits av syntolkare Anita Karlsson som är en eldsjäl i syntolkningsarbete vid teatrar.

SRF engagerade sig i att öka tillgängligheten för synskadade att uppleva ishockey live på Behrn arena. Syntolkning direkt i hörlurarna. Vi har blivit lovade att samma utrustning skall finnas tillgänglig på fotbollsarenan.

Kulturcirkeln har under året haft studiebesök 1 gång/månad med 10 -15 deltagare. Cirkelledare har under året varit Ingegerd Helander, Lindesberg och Margareta Rydemalm, Örebro.

7. Familjeverksamhet

Under året har familjeverksamheten bestått av syntolkad bio. Vid tre (39 tillfällen har det visats syntolkad familjefilmer. Det har varit ungefär samma familjer som deltog vid de olika tillfällena.

8. Intressepolitik.

a).Länets Handikappråd
Länshandikapprådet är ett samrådsorgan mellan Örebro läns landsting, funktionshinderorganisationernas länsföreningar, statliga myndigheter och Regionförbundet i Örebro län.
(Fr o m 2015 är Regionförbundet och Örebro läns landsting en enhet).
Rådet har haft sex (6) protokollförda möten.
Till rådet är fogat en referensgrupp som haft beredande möten inför rådets möten.
Det finns även två (2) undergrupper till LHR:
Tillgänglighetsgruppen med landstingsfastigheter
Fördelningsgruppen som fördelar landstingsbidragen
Verksamheten styrs av dokumentet "Örebro läns landstings program för funktionshinderfrågor".
SRF:s representanter i rådet och referensgruppen har varit Klas-Olof Jansson som ledamot med Cecilia Ramstedt som ersättare.
Alla protokoll finns på landstingets hemsida, www.orebroll.se eller SRF Örebro läns kansli.
LHRs möten är öppna för åhörare.

b). Övrig intressepolitisk verksamhet

13 maj deltog Lena Höjdevall, Cecilia Ramstedt och Charlotte Åkerlind i en tillgänglighetskonferens för handikapporganisationer på slottet.

13 maj träffade Lena Höjdevall, Cecilia Ramstedt, Fredrik Sterner och Charlotte Åkerlind delar av Länstrafiken för att diskutera den nya upphandlingen av färdtjänst. Under hösten har föreningen engagerat sig i flera debattartiklar om färdtjänsten och kollektivtrafiken.

26 augusti träffade distriktstyrelsen och några fler medlemmar landstingspolitiker från alla partier inför

valet. Ombudsman Lena Höjdevall var moderator för träffen där vi ville höra intresset för att göra samhället mer tillgängligt.

15 oktober Vita Käppens Dag i Karlskoga.
Deltagare: 25 personer deltog som var representanter från några av distriktets lokalföreningar samt svensk-finska föreningen i Karlskoga samt lokala politiker och ledamöter i Trafiksäkerhetsrådet i Karlskoga. Efter en introduktion där deltagarna fick veta lite mer om vita käppen gick man ut för att inventera övergångsställen i city. Efter promenaden samlades man på café 39:an där man fikade och sammanfattade vad man hade sett. Radio Örebro hade ett reportage från dagen.

9. SRFs 125 års jubileum
Glädjande nog hade riksförbundet förlagt sitt 125 års jubileum i Örebro. Ca 750 medlemmar från hela landet slöt upp 16 – 18 maj till Conventum kongress. Distriktet var värdar för fredagen då man bla kunde se en käpp parad genom Örebros innercity där man visade upp den vita käppen. Man hade inbjudit politiker för att komma och prova att gå med bindlar eller fingerad optik på en övergångspassage kontra övergångsställe.
Middagen på fredagkvällen gick i Närkes tecken där Ove Nilsson och Agneta Elfving hälsade alla välkomna. Kalle Selander var konferencier, Katarina Josephsson och Axel Jakobsson underhöll med sång och musik. Under året har en grupp bestående av Leif Stockhult, Ove Nilsson, Fredrik Sterner, Agneta Elfving, Dan Wakman och Charlotte Åkerlind planerat dagen.

10. Brukarråd.

Brukarrådet är ett forum för samarbetet mellan Syncentralen (SC), Ögonkliniken USÖ och synskade-gruppen via SRF Örebro län.
Under 2014 hade brukarrådet 4 möten. 2 på våren och 2 på hösten. Mötena förläggs på Syncentralen.
Det är Syncentralens chef som är ordförande, Eva Nielsen. Även Margareta Lundvall, klinikföreståndare vid ögonkliniken, fem representanter från SRF och Charlotte Åkerlind från SRFs kansli.

Örebro Läns Landstings ekonomi och prioriteringar är det som styr vilken habilitering, vilka hjälpmedel och vilken utbildning som vi får använda genom Syncentralen och Sprida. Under 2014 har en arbetsgrupp bildats där man tar fram strategier för politikermöten. Brukarrådsmötena är det forum där vi diskuterar och framför våra synpunkter.
SRF har fem ordinarie ledamöter och fem ersättare till brukarrådet.
De som var valda under 2014 var:

Ordinarie Ersättare
Irene Broström Christina Svalinder
Ove Nilsson Jan Broman
Agneta Elfving Jenny Malmqvist
Sandra Johansson Leif Stockhult
Cecilia Ramstedt Margareta Rydemalm

Cirka fyra veckor före Brukarrådets sammankomster har referensgruppen möte. Där diskuterar vi de frågor vi vill ta med på Brukarrådet. Frågorna handlar ofta om organisation, tekniska hjälpmedel, habilitering och rehabilitering.
Det är önskvärt att alla de tio representanterna deltar. Där är även alla andra som är intresserade välkomna.
Under 2014 har Agneta Elfving varit sammankallande för referensgruppen.

Från Brukarrådet på Barn- och Ungdomshabilitering vid Halltorp är SRF:s representant Eva Goffe. Charlotte Åkerlind deltog även i dessa möten. Rådet har samlats 1 gång på våren och 1 gång på hösten.

Om vi i SRF vill ha mer kunskap om våra rättigheter och bli bättre på att driva våra frågor måste vi göra vår egen utbildning.

8/11 hölls en brukarråds konferens på Sollidens kursgård där Eva Nielsen deltog och informerade bla om Socialstyrelsens rapport om rehabilitering. 10 deltagare deltog där man även diskuterade framtidsfrågor. Hur ska brukarrådet arbeta i framtiden? Frågan är ställd till distriktsstyrelsen.

Om du har frågor du vill att vi ska ta upp eller om du vill vara med på referensgruppens möte, kan du kontakta SRF Örebro läns kansli.

11. Arbetsmarknad
Vi har fortsatt att medverka i nätverket Arbetsmarknad som initierats av SRF Riks.
Mitt i det nästan kompakta mörker, som är arbetsmarknad för synskadade, finns ändå några skönjbara ljusglimtar:
Regeringen har lovat att Fas 3 skall ersättas med andra åtgärder.
Arbetsförmedlingen är inne i självprövningsprocess.
Region Örebro län (då landstinget) har inlett ett samarbete med arbetsmarknadsenheten i Örebro kommun. Denna har en organisation för arbetsanpassning sedan mer är 30 år tillbaka.
I det praktiska arbetet med att finna lönearbete för synskadade, verkar det saknas en fruktbar dialog mellan arbetsplatsens representanter, arbetsförmedlingen och den arbetssökande synskadade.

12. Studier

26 mars genomfördes en punktskriftsdag på Syncentralen där vi presenterade punktskriften, deras historia samt uppbyggnad. Deltagarna fick även prova på att skriva punktskrift med regletter. Lena Höjdevall och Gun-Britt Lundkvist höll i kursen tillsammans med personal från Syncentralen. 8 stycken deltog.

Under våren hölls en datakurs för nybörjare vid ABFs lokaler. Charlotte Åkerlind var samordnare av kursen som mycket gick ut på att vi tillsammans lärde oss använda främst internet. 6 stycken deltog från distriktets lokalföreningar.

Studieombudsträff genomfördes 16 juni vid Sommaros värdshus där studieorganisatör Margareta Rydemalm bland annat tog oss med på en promenad längst kronprinsessparets bröllopsstig. Alla av lokalföreningarnas studieombud deltog.

Tyvärr fick vi ställa in informationsdagen om Iphone och smarta telefoner som vi planerat till 17 juni pga för få anmälningar.

21 augusti hölls den årliga styrelsekonferensen på Sollidens kursgård utanför Örebro. Lena Höjdevall höll idagen som även hade Arne Jungelin från riksförbundet som gäst.

22 augusti var det brukarrådskonferens på Sollidens kursgård. Även här höll Lena Höjdevall i trådarna som även såg Vivi-ann Emanuelsson som gäst.

Vid ABFs representantskapsmöten har studieorganisatör Margareta Rydemalm deltagit.

Tyvärr fick vi ställa in den planerade resecirkeln om Gotland pga för få anmälda.

13. Regionalt samarbete

11-12 februari deltog Ann Lennermark och Charlotte Åkerlind konferens för kanslipersonal i landet vid SRF i Enskede och Almåsa.

19-20 november var distriktet värdar för årets DEST-konferens som hölls på hotell Stinsen i Hallsberg. 19 representanter från de olika distrikten varav 5 stycken var från vårt distrikt, deltog samt ombudsmännen Joakim Kåhlman och Lena Höjdevall med fler från riksförbundet. Konferensen hade som tema att få verktyg i sitt intressepolitiska arbete samt konflikthantering.

14. Kansliet

Vårt kansli som är beläget i BrukarHuset i Mellringestaden, har bemannats av två kanslister
Ann Lennermark (kanslist/administration) 50% till och med 31 juli, därefter Leif Stockhult 25% och Charlotte Åkerlind (kanslist/verksamhetsstöd) 75% till 31juli och därefter 100%
Genom den moderna teknik som finns på vårt kansli med datautrustning och internet kan vi ge våra medlemmar den service som krävs. Den snabba kommunikationen ger oss också möjlighet att förmedla information till och från vårt riksförbund.

SYNvinkeln har utkommit med 11 nummer under året och är uppskattat av de medlemmar som prenumererar. För varje månad blir prenumeranterna fler. Charlotte Åkerlind är redaktör för tidningen. För att det ska bli en livlig tidning så önskas det mer inslag från medlemmar.

15. Övrig utåtriktad verksamhet

11 juni var medlemmar från alla lokalföreningar och distrikt med på en dagsresa till Almåsa som SRF Bergslagen ordnade tillsammans med distriktet.

Under året har även distriktet stöttat en del av NYA-gruppens verksamhet för att alla medlemmar ska få chansen att delta i dessa aktiviteter. Bla var fler av medlemmarna med och red på islandshästar i maj.

6 oktober deltog distriktet med en monter vid seniormässan på Conventum kongress.

12 november var det en hjälpmedelsvisning med Åsa Lodin från Iris Hjälpmedel i Brukarhuset med över 20 deltagare.
Innan kongressen bjöd distriktet in till 3 träffar där man gick igenom kongresshandlingarna så att medlemmarna kunde på så sätt skicka med ombuden sina åsikter.

16. Slutord

Ett stort tack till alla, som hjälpt till att ge oss möjlighet att bedriva den verksamhet, som vi haft under år 2014.
Vi vill tacka vår personal och våra medlemmar, men också Synskadades Stiftelse i Örebro län, Örebro läns landsting, ABF Örebro län, Arbetsnämnden för synskadade i Örebro län och våra syntolkare samt organisationer och enskilda som bidragit till vår verksamhet.

Vi hoppas att ni som medlemmar vill ställa upp som förtroendevalda både i styrelser och i arbetsgrupper.
Vi måste också arbeta hårt med att öka antalet medlemmar.
Detta är ett måste för att vi skall kunna fortsätta vårt arbete för att få oss synskadade delaktiga i samhället.

Örebro i mars 2015.