Protokoll

 

Art: Styrelsemöte Nr 2.
Datum: 12 juni 2024
Tid: 16:30-20:00
Plats: Hemma hos Anna-Lena, Gustavsgatan 22, Örebro

Närvarande:
Dan Wakman, ordförande
Chivan Omar, vice ordförande/vice arbetsledare
Anna-Lena, sekreterare
Sandra Johansson, vice sekreterare  
Anders Eng, ledamot
Kai Marjeta, ledamot

Adjungerade:
Roger Alexanderson, ombudsman
Leif Stockhult, kansliet
Margareta Rydemalm, kulturombud
Charlotte Åkerlind, verksamhetsstöd/utveckling (kansliet)

Frånvarande:
Agneta Elfving, arbetsledare

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  

§ 2 Godkännande av dagordningen

Beslut:
-        att godkänna dagordningen.

§ 3 Utse protokolljusterare

Beslut:
-        att välja Sandra Johansson till justerare.    

§ 4 Föregående mötesprotokoll från 2024-05-14.

Beslut:
-        att godkänna protokollet.

§ 5 Kansli och Personal

- Medlemsinformation

Leif informerar om en positiv utveckling av medlemsantalet som är över 303 medlemmar idag, för Styrelsemötet hade 296 medlemmar så det är vissa som har kommit tillbaka och vissa är nya.

Bergslagen har 30 medlemmar alltså ingen skillnad från tidigare. Karlskoga har ökat med 1 medlem från 91 till 92.
Sydnärke har ökat med 1 medlem från 34 till 35.
Örebro har ökat en hel del från 141 till 146 medlemmar.

Det är några synskadade och några stödjande medlemmar som har kommit tillbaka och en del är helt nya.

Sandra ställer frågan till Leif om hur nya medlemmar oftast upptäcker oss och Leif informerar vidare om att dem flesta går in på hemsidan srf.nu hemsidan i Riks så får dem telefonnummer till Kansliet i Stockholm så den registrerar, med i Karlskoga/Degerfors är det Kristina som plockar upp nya medlemmar och sen meddelar oss på Kansliet i Örebro, övriga tittar som sagt på hemsidan eller hör talas om oss och därefter registrerar sig eller ringer till Riksförbundet.

- Rapport arbetsledarkonferens

Chivan informerar om att han hoppade in istället för Agneta.

Från och med i måndags går man över till sommartid och personalen har i och med det förkortad arbetstid, arbetar man heltid så är arbetstiden förkortad med 30 minuter per dag och jobbar man halvtid så är arbetstiden förkortad med 15 minuter per dag.

Dessa arbetstider gäller fram till den 16 augusti.

Chivan ber personalen meddela sina arbetstider så Styrelsen vet om när dem arbetar.

Kansliet stänger 2024-06-20 och öppnar igen 2024-08-05.

Semestern är lagd för personalen.

Charlotte informerar om att Kansliets öppettider är då Leif är på plats, men kansliet är som sagt stängt mellan 20 juni till 5 augusti.

Under denna period under sommaren får medlemmarna vända sig till Dan vid akuta frågor.

Chivan berättar vidare om att han var på arbetsledarkonferens på Almåsa 24-26 maj och det blev som en fortsättning på höstens konferens, det pratades bland annat om arbetsmiljö och arbetsrätt och många andra intressanta diskussioner som är värt att tänka på, bland annat tryggheten och säkerheten för dem anställda och vad man ska tänka på. Det blev en intressant diskussion om kollektivavtal, om det ska vara samma avtal för alla distrikt eller varje distrikt för sig.

Det skall diskuteras och komma mer underlag angående detta och tas beslut under hösten hur vi tycker i den frågan om vi tycker att allt ska ligga under Riks eller om vårt distrikt ska vara för sig.

Charlotte flikar in med att som det är nu så ligger alla distrikt under Riksförbundets kollektivavtal.

Charlotte läser upp skrivelse angående Inrangeringsavtalet.

Chivan informerar vidare om att det inte blir någon konferens till hösten och det är på grund av kongressen det är mycket att förbereda inför den, men däremot ska det vara en konferens för administratörer i mitten av november, troligtvis 18-20 november.

Det talades även om funktionärsutbildningen i september, 31 augusti är sista anmälningsdag för funktionärsutbildningen.

Anders frågade hur många av personalen som är fackligt anslutna.

Charlotte tror dem flesta är anslutna till Unionen men frågan har inte tidigare kommit upp så ingen vet just nu på rak arm, Charlotte ska höra sig för i frågan.

Det togs även upp om anställda har rösträtt i alla frågor på styrelsemöten, eftersom det är bra att veta vad som gäller så tar Charlotte och Leif med sig den frågan.

Sandra efterfrågar en enkel lathund för vad som gäller, och det är bra då styrelsemedlemmar byts ut att ha svart på vitt vad som gäller.

§ 6 Ekonomi

a)   Ekonomisk rapport.

Kassarapporten sändes ut 31 maj.

Charlotte informerar om att hon lagt pengarna från både resan till Parken Zoo och för kommande resa till Almåsa på intäkter sommarresor och då hon har fått alla fakturor och gjort klart allting så får styrelsen en mer specifik redovisning av det.

Annars ingen annat avvikande.

Beslut:
-        att godkänna rapporten.  

b)   Övriga ekonomiska frågor

Charlotte informerar om att båda dem administrativa stöden från SRF Riks och Regionbidraget är inskickade. Det Charlotte har skrivit på Regionbidraget för där har vi både verksamhetsplanen och budgeten för 2024 och 2025, det som inte är med det är påskrivet årsmötesprotokoll för det har tagit lite tid, men Charlotte har skickat med årsmötesprotokollet och så har hon skrivit att hon hoppas det går bra att ni får det här i augusti.

 

§ 7 Kongress 2024

- Mötesdagar.

Dan informerar om att kongresshandlingarna kommer komma ut i mitten/slutet av augusti.

Charlotte och Dan har bokat in 4 tillfällen på ABF i Örebro 2-3 timmar per tillfälle då vi kommer gå igenom alla kongresshandlingar och alla är välkomna att delta.

Charlotte skickat ut dem aktuella datumen.

Charlotte informerar om att Cecilia Ramstedt som är den tredje ersättaren för att delta på kongressen skall åka som ombud för synskadad konstnär, men vi har ju en första och en andra ersättare och risken är väl inte så stor att alla vi tre ordinarie blir sjuka eller får något förhinder att delta, skulle det ändå bli så får styrelsen besluta om en tredje ersättare.

§ 8 Arbetsutskottet

Det finns inget att rapportera.

§ 9 Rådet för funktionshinderfrågor – RFF

Det finns inget att rapportera.
Anders informerar om att dem har möte nu på fredag 14 juni,

så det blir rapport från mötet nästa styrelsemöte den 4 september.

§ 10 Kundforum - Länstrafiken

Det finns inget att rapportera.

§ 11 Stiftelsen

Leif informerar om att dem hade styrelsemöte igår 11 juni och dem hade några ansökningar dem behandlade och resultatet går sakta men säkert uppåt det är rätt stabilt just nu så det känns bra.

Det går lite upp och ner men det är plus det här året i alla fall.

§ 12 Lokalföreningarna

Chivan informerar från Bergslagen som ska ha sommaravslutning nu på lördag 15 juni uppe i Hällefors hos Inger och Tobias.

Charlotte informerar om att Karlskoga/Degerfors ska ha korvfest på fredag 14 juni och Sydnärke ska ha en träff 3 juli för då kommer det raggarbilar till Sannahed.

Sandra informerar om att Örebro har avslutning imorgon 13 juni med Nya gruppen och Torsdagsgruppen som ska ha korvgrillning vid Ånnabodasjön, Sandra berättar om det positiva med att så många från Torsdagsgruppen har anmält sig.

§ 13 Inkomna skrivelser (för kännedom via mejl)

a)   Ordförandenytt, se bifogad fil.

Anders informerar om att det har kommit in 115 motioner till kongressen.

b)   Inbjudan funktionärsutbildning, Bilaga 1.

Charlotte informerar om att varje distrikt får skicka max 6 deltagare och vi har 6 nya som vi skulle kunna tillfråga.

Funktionärsutbildningen äger rum den 13-15 september på hotell Stinsen i Hallsberg, sista anmälningsdag är 31 augusti.

Anna-Lena funderar på att delta.

c)    Förslag om valhemlighet för synskadade röstas ned, Bilaga 2.

Det har kommit som ett pressmeddelande.

d)   Förvaltningsrätten ändrar domen, Bilaga 3.

En person i Hudiksvall får behålla färdtjänsten.

e)   Delta som bordsutställare, Bilaga 4.

Frågan är om vi ska vara med på Anhörigdagen i Kulturkvarteret.

Dan uttrycker att han tycker vi ska synas.

Beslut:
-    Att Charlotte anmäler oss.

f)      Inbjudan från Synkunskap, Bilaga 5.

Iris förvaltning har ett webbinarium ”Hur har det gått med rehabprojektet?” ”Hur är planeringen för hösten?”

Webinariumet äger rum 17 juni via Teams.

g)   Majoritet i riksdagen vill ha ny ledsagningslag utreds, Bilaga 6.

Anders lyssnade på debatten idag 12 juni på förmiddagen, det handlar om att man vill se en utredning på det här med ledsagning då enligt LSS, det har varit en riktig långbänk i frågan så man har beslutat om ett sånt här tillkännagivande och det innebär att regeringen måste rapportera till riksdagen vad som händer med den frågan kontinuerligt.

h)   Projekt digitala barnbarn – förfrågan om att delta, Bilaga 7.

Projektet handlar om att synskadade över 65 år kommer erbjudas utbildning av yngre synskadade i att använda digital tekning som exempelvis smartphones och datorer med tillhörande tjänster.

Charlotte flikar in om att det är lite det vi håller på med i Digitala gruppen som Dan och Ove håller i.

Max fem distrikt får delta så först till kvarn gäller.

Beslut:
-    Att Charlotte anmäler vårt intresse att delta.

§ 14 Arbetsgrupper

a)   Intressepolitiska gruppen – Rapport ombudsman

Roger informerar om att dem har haft ett ombudsmannamöte där dem fick lite tips om vad man kan göra med nyhetstorka dem hade någon övning om det men Roger fick samtal angående manifestationen som äger rum tisdag 18 juni utanför Rådhuset i Örebro, Roger berättar vidare om att dem har haft två möten där det har diskuterats upplägg och nu på senaste mötet i måndags så pratades det om bland annat flytbladen och vem som skulle ta kostnaden och det visade sig att Reumatikerförbundet ställer upp och tar den kostnaden som är för 500 exemplar, det är bra för rent administrativt blir det bara krångligt om man ska hålla på och dela upp kostnaden. Det bekymret vi har är att i tillståndet (för manifestationen) står det i kommunens yttrande att dem inte tillhandahåller någon el, vilket innebär att vi får försöka hitta någon lösning för att vi ska höras, dessutom tänkte Roger att vissa delar av manifestationen skulle utgöra poddavsnittet för juni det kommer i värsta fall innebära att Roger får använda mobiltelefonen att spela in med och det innebär också att då kommer podden att bli försenad. Men den viktigaste frågan är hur vi löser ljudanläggning med mikrofon, Roger informerar vidare om att han även har skickat frågan om detta till dem andra organisationerna som ska delta på manifestationen, Roger ska även höra sig för med City Örebro.

Kai flikade in med att han nämnt för dem finska synskadade att manifestationen ska äga rum och dem som kan ska delta.

b)   Rehabgruppen – Brukarråd

Anna-Lena informerar om att hon och Sandra reagerade på att dem inte fick protokollet/minnesanteckningarna från Brukarrådet först för att få en chans att justera eftersom dem var utsedda till justerare, detta påtalades i ett mail till Mi Abrahamsson som svarade att det var hennes misstag och att vi skulle ha fått det innan det gick ut till samtliga och att hon skulle vidarebefordra detta till Anki som är chef på Syncentralen och som höll i mötet. Anna-Lena informerar vidare om att Sandra och hon reagerade på att protokollet också var väldigt ”avskalat” eftersom att det diskuterades mycket mer än vad som stod med. Anna-Lena fortsätter berätta vad som diskuterades om bland annat käpparnas kvalitét och att vi skulle vilja få till ett möte med leverantören av käpparna för att framföra våra åsikter.

Charlotte flikade in med att hon har fått svar från Anki med namn och kontaktuppgifter till leverantören så vi kan ta kontakt och försöka få till ett möte.

Anders gav som förslag att vi kunde föra vidare frågan till politikerna det vill säga att vi anser att en del av personalen på Syncentralen inte uppfyller behovet hos patienten.

c)    Digitala gruppen

Dan informerar om att Digitala gruppen har haft 3 träffar under våren med lite längre tid 2 timmar på ABF.

Anna-Lena som är med i Digitala gruppen och är väldigt nöjd med det hon har lärt sig av Dan.

Chivan flikar in att han tänker att någon som har varit med i Digitala gruppen kanske kan skriva i SYNvinkeln om vad denna har lärt sig.

Anna-Lena skriver gärna i SYNvinkeln om sina positiva erfarenheter.

Dan informerar om att tanken är att Digitala gruppen ska fortsätta i höst men beroende på hur mycket annat som är på agendan så återkommer han i frågan.

Charlotte och Dan har varit och träffat Länsstyrelsen som kommer ha lite lunch-webbinarier som dem också ska försöka få syntolkat och en ska äga rum i september och då är det där på plats och Länsstyrelsen bjuder på lunch, mer information kommer om detta.

d)   Kultur och studiegruppen – ABF

Maggan informerar om att det inte blev något av med Nostalgibyn,

Charlotte informerar om att dem hade en träff i bokcirkeln det var Maggan Ove och Charlotte som deltog så bokcirkeln kommer inte fortsätta.

Charlotte fortsätter informera om att studiecirkeln i meditation har nu 10 anmälda.

e)   Coach grupp

Det finns inget att rapportera.

f)      Ungdomsgruppen

Charlotte informerar om att dem kom iväg till Parken Zoo 1 juni, det blev 10 stycken barn till slut och en del synskadade barn, det verkade som att alla var väldigt nöjda.

g)   Nya medlemmar

Det kommer en aktivitet för nya medlemmar nästa år, 2025,

h)   Medlemsmöte – dag

Medlemsdag planeras till den 23 november men inget beslut har tagits ännu.

Diskuterade om att ha det heldag och kanske vara på Scandic Grand hotell i Örebro, vi tar upp frågan igen vid nästa styrelsemöte 4 september.

§ 15 Övriga rapporter

-        Webbinarium om ny åttapunktskrift

Roger informerar om åttapunkters punktskrift, det har tillkommit hur många tecken som helst men nu har man tagit fram ett förslag på en tabell som man kan testa om man vill, jag hade tänkt det men Roger har stött på lite bekymmer där för hans dator är för gammal för att kunna testa denna nya åttapunktskriften, Roger berättar vidare att åttapunktskriften är avsedd för dator även om han kan använda den på sin mobiltelefon.

Charlotte flikar in med frågan om sexpunktskriften skall ersättas av åttapunktskriften, Roger svarar nej sexpunktskriften kommer finnas kvar, åttapunktskriften används uteslutande för att få med datatecken.

Anders rapporterar från Organisationsrådet för det har kommit fram sensationella uppgifter om att valberedningens ordförande avgår om ni inte känner till det.

Chivan tar ordet för det hade han tänkt rapportera om.

Anders flikar in igen och säger att det går att lyssna på Youtube och det tar 1 timme och 43 minuter.

Chivan fortsätter att rapportera om att Organisationsrådet gick väldigt snabbt det var meningen att det skulle vara 4 timmar men vi var klara på halva tiden, det var Malin Danielsson från Liberalerna som var mötesordförande hon har också varit aktiv i unga med synnedsättning. Det var genomgång av verksamhetsåret 2023 och så vidare. Håkan Thomsson avgick ju och det var bland annat för hans fru var föreslagen som första vice ordförande med fyra andra säger Anders, det var Gunilla Thomsson och Tina, Peter Kärnberg och Dan Andersson i Värmland och så var det han Leif Västerlind så det var fem föreslagna till första vice ordförande och han avgick för att det inte skulle uppstå någon jävsituation.

§ 16 Övriga frågor

Eva Nielsen har fått en påringning av någon som heter Stefan Jansson från parasportförbundet i Stockholm, hon har träffat honom tidigare och då har då har dem pratat om att dem inte får glömma den här 65 plus gruppen när det gäller rörelse och motion.

Eva var på en konferens kring ett nytt projekt för 65 plus ett projekt som gått medel från Allmänna arvsfonden, hon tolkar Stefan som att här finns också möjlighet till andra aktiviteter, dem vill ha samverkanspartners, hon har skickat detta som information. Charlotte berättar att Agneta har nämnt att det finns vattengympa och promenader som man kan göra.

Charlotte vidarebefordrar Evas mejl till oss och så går var och en in på länken och tar del av informationen och tar vi ställning efter det.

§ 17 Nästa möte

Beslut:
-        att nästa styrelsemöte blir onsdag den 4 september på Brukarhuset, Mellringevägen 120 B.

§ 18 Mötets avslutning