Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum : 17 april 2024
Tid : 16.30 – 19.30
Plats : Brukarhustet, Örebro

Närvarande:
Dan Wakman, ordförande
Sandra Johansson, vice ordförande
Chivan Omar, sekreterare/vice arbetsledare
Anders Eng, vice sekreterare
Agneta Elfving, arbetsledare
Anna-Lena Rosqvist, ledamot
Adjungerade:
Roger Alexanderson, ombudsman
Leif Stockhult, kansliet
Margareta Rydemalm, ombud ABF
Charlotte Åkerlind, verksamhetsstöd/utveckling (kansliet)

Frånvarande
Kai Marjeta, ledamot

§ 191 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 192 Godkännande av dagordningen

Beslut:
- att godkänna dagordningen.

§ 193 Utse protokolljusterare

Beslut:
- att välja till justerare Agneta Elfving.

§ 194 Föregående mötesprotokoll från 26 mars.

Beslut:
- att godkänna protokollet med redaktionella ändringar.

§ 195 Kansliet

Måndag den 22 april ska Chivan och Agneta ha lönesamtal med de anställda.

Har skickat ut för medlemskap till 320 medlemmar och just nu har 20 stycken inte betalat. De har fram till den 24 april på sig.

Kommer stänga aviseringen i mitten av maj.

Styrelserna i lokalföreningarna har fått meddelande om vilka i deras lokalförening som inte betalat.

Fått 5 nya medlemmar i länet.

§ 196 Ekonomi

a)   Ekonomisk rapport.

Kassarapporten har sänts ut.

Charlotte gav information om vad de olika kostnaderna har använts till

Beslut:
- att godkänna rapporten.  

b)   Övriga ekonomiska frågor

-Bokföringsprogram

Beslut:
- att vi har infört Fortnox.

-Revisorkostnad

Kostnaden 30 000 kronor med moms för revision.

Beslut:
- att vi godkänner.  

-Syntolkning teater Nolby

Karlskoga skickade tillbaka frågan att de inte var intresserad. Kostnaden är 5000 kronor för syntolkningen som ska hållas efter midsommar.

Beslut:
- att vi avstår från att bekosta syntolkningen. 

§ 197 Årsmöten 2024

- Motioner (bilaga 1, 2 och 3)

Vi behandlade tre inkomna motioner från Cecilia Ramstedt. Vi arbetar redan med frågorna så vi beslutade att anse motionerna som besvarade. 

-Ombud till kongressen 

Valberedningen har förslag till kongressen.

- Redovisningsfördelning till årsmötet

Anders pratar om att gå med i Funktionsrätt och Chivan pratar om att inte gå med.

Charlotte håller i ekonomin och budget.

Anna-Lena svarar på motionerna.

Agneta tar styrelse rapporten och stiftelsen.

Verksamhetsberättelsen tar styrelsen.

Uttalanden tar Roger. 

Verksamhetsplan tar Dan.

§ 198 Kongress 2024

- Rapport – Information till kanslister

Hade teams möte för information inför Kongressen. Charlotte rapporterade från mötet om upplägget inför dessa dagar.

§ 199 Arbetsutskottet

Har inte haft något möte.

§ 200 Rådet för funktionshinderfrågor (RFF)

Har möte torsdag den 18 april. Inget att rapportera.

§ 201 Kundforum - Länstrafiken

Rapport har skickats ut.

Regionen kommer anordna en 17 veckors utbildning för färdtjänst chaufförer. 

§ 202 Stiftelsen

Agneta gav rapport från årsmötet.

Ska ha ett styrelsemöte den 11 juni och behandla ansökningarna inför sommaren.

§ 203 Lokalföreningarna            

 Det är verksamhet i alla 4 lokalföreningar.

Lindesberg ska till Svalbo söndag den 21 april.    

§ 204 Inkomna skrivelser (För kännedom via mejl) 

a.    Ordförandenytt nr 3, Bifogad fil 

 Åtgärd: För kännedom.

b.    . Valberedningen söker kandidater, Bilaga 4 

Åtgärd: SRF Riks söker kandidater före den30 april.

c.    Samfundet - Greta Hamiltons stiftelse, Bilaga 5 

Åtgärd:  Margareta Rydemalm ställer upp och går med i deras styrelse.

§ 205 Rapport arbetsgrupper

1.Intressepolitiska gruppen:

Haft teams möte och efter mötet har Roger skrivit ihop ett uttalande som kommer behandlas på årsmötet. 

 

Haft ett ombudsmansmöte och rapport har skickats ut.

Roger berättade om bristerna som FN kometens gett till Sverige.

Rapporterade om förbättringar kommunen gjort mot elsparkcyklarna. De får betala en avgift om de ligger på olämpligt ställe.

2. Rehabgruppen (Brukarrådet):

Referensgruppsmöte måndagen 6 maj.

3. Digitala-gruppen:

Har haft en träff för både iphone och android.  De ska ha 1 gång i månaden. då blir det som studiecirkel. Fått material från Skåne om utbildning för digitala medier.  

4. Kultur och studiegruppen - ABF:

Studiecirkel om boken ”Marionetterna”. Några har anmält sig.

Besöka Nostalgibyn i maj eller början av juni.

5. Coach gruppen:

Inget att rapportera.

6. Ungdomsgruppen:

Ingen har anmält sig. Får återkomma om detta.

7. Nya medlemmar:

Återkomma 2025.

8. Medlemsdagen:

Tar upp till hösten.    

§ 206 Övriga rapporter

-       ABF årsmöte 

Margareta rapporterade om det som hände på mötet. De rapporterade om hur läget har förbättrats och de ser ljusare på framtiden. 

§ 207 Övrig fråga

-Syntolkad teaterföreställning Frans

SRF Örebro kommun har haft möte med Riksteaterföreningen om att syntolka pjäsen Frans på Örebro teater 4 maj klockan 19:00. Föreningen får stå för 3000 kronor för syntolkningen, men får då 15 biljetter till föreställningen. SRF Örebro kommun bjuder nu på dessa biljetter för att öka intresset för syntolkning och undrar om någon från SRF Örebro läns styrelse intresserad gå på pjäsen?

Några i styrelsen var intresserade.

§ 208 Nästa möte

Beslut:
- att nästa styrelsemöte blir tisdag den 14 maj.

§ 209 Mötets avslutning

Ordförande Dan Wakman tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.