Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum : 26 mars 2024
Tid : 16.30 – 20.00
Plats : Brukarhustet, Örebro

 

Närvarande:
Dan Wakman, ordförande
Sandra Johansson, vice ordförande
Chivan Omar, sekreterare/vice arbetsledare
Anders Eng, vice sekreterare
Agneta Elfving, arbetsledare
Anna-Lena Rosqvist, ledamot
Kai Marjeta, ledamot

Adjungerade:
Roger Alexanderson, ombudsman
Leif Stockhult, kansliet
Margareta Rydemalm, ombud ABF
Charlotte Åkerlind, verksamhetsstöd/utveckling (kansliet)

Frånvarande

§ 172 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  

§ 173 Godkännande av dagordningen

Beslut:
- att godkänna dagordningen med tillägg på övriga frågor.

§ 174 Utse protokolljusterare

Beslut:
- att välja till justerare Anna-Lena Rosqvist. 

§ 175 Föregående mötesprotokoll från 28 februari.

Beslut:
- att godkänna protokollet med redaktionella ändringar.

§ 176 Kansliet

Agneta berättade om den nya lönen. Kansliet stänger inför påsk onsdag den 27 mars.

Leif kommer jobba lite hemifrån när han är i Skåne. Några dagar i månaden från den 1 maj. Blir 50 % av sin arbetstid som han jobbar på distans.

-       Medlems avisering 2024

Idag har vi 36 personer som inte har betalat sin medlemsavgift. De har några dagar kvar innan påminnelsen går ut. Om de inte betalar gör vi listor och ser till att ringa dom.

Under förra året fick vi totalt 34 nya medlemmar. Nu början av 2024 har vi fått 8 nya medlemmar.

§ 177 Ekonomi

a)   Ekonomisk rapport.

Har inte skickats ut någon rapport.

Charlotte gav information om att auktoriserade revisorer kommer ta ut

högre avgifter, den revisor vi har idag kommer dubbla avgiften nästa år. 

Idag har vi bokföringsprogrammet Visma som inte skiljer sig så mycket från bokföringsprogrammet Fortnox som kostar 249 kronor i månaden, men Fortnox har fått bra betyg.

Beslut: 
- att Charlotte inte skickat ut någon kassarapport utan inväntar  inköp av ett nytt bokföringsprogram.

b)   Övriga ekonomiska frågor

-       Almåsa resan 2024
Nu när vi skickar ut SYNvinkeln behöver vi besluta om vad kostnaden kommer bli för varje medlem. Bra det står i tidningen om vad som ingår och upplägg för resan. Förslag är om vi ska ta 1000 kronor för enkelrum och 1200 för dubbelrum och då ingår bussresa, lunch dit och eventuellt hem, 2 middagar, två frukostar och 1 lunch på Almåsa.

Beslut:
- att vi tar den summan. 

-       Revison
Om kongressen fattar att vi ska ha en auktoriserad revisor så kommer vi ha det. Förslaget är om vi ska ha LR revisor eller fortsätta med den vi har. Diskuterade om fördelar med att hålla kvar att ha en auktoriserad revisor eller ha en för lägre kostnad men som inte har samma erfarenhet.

Beslut:
- att vi avvaktar med att ta beslut till hösten.

-       Parken zoo resan
Charlotte informerade om att vi behöver 30 deltagare. 

Charlotte gav förslag om de olika kostnaderna. Avgiften i vanliga fall är

345 kronor per person. Diskuterade vad de som anmäler sig ska betala. Förslaget är att

icke medlem betalar 200 kronor per person och medlem betalar 100 kronor per person

Beslut:
- att vi godkänner förslaget.  

Sändningen av årsmötet via nätet ska Roger göra ett testförsök till. Ska testa provsända via att använda pucken och se hur det låter. Att ljudet går in bra. Kommer skicka ut inbjudan efter påsk till styrelsen.

§ 178 Årsmöten 2024

Om inte Alireza Alipour kan vara ordförande har Roger kontakter han

kan kolla med.

-       Kallelse
Har skickats ut.

-       Föredragningslista
Den är klar.

-       Verksamhetsberättelse
Den har nu skrivits klart och skrivits under.

-       Årsbokslut 
Är klart.  

-       Motioner
Har en motion angående att beställa syn tolk på enkelt sätt. Roger, Charlotte och Sandra ska gå och prata med dem.

Motionen är besvarad.

§ 179 Kongress 2024

Roger diskuterade olika kostnader för ombudsmän om de skulle stanna längre än 1 dag. Kommer bli en extra kostnad på 5700 kronor om de stannar även lördag och söndag.

Beslut:
- att Roger får delta samtliga dagar samt att distriktet står för kostnaderna.

§ 180 Arbetsutskottet

Haft AU-möte måndag den 25 mars via teams.

§ 181 Rådet för funktionshinderfrågor (RFF)

Har inte haft möte.

§ 182 Kundforum - Länstrafiken

Diskuterade en händelse där en chaufför ledsagat en person så markerings käpp gått sönder.

Agneta berättade att hon läst i tidningen om upphandling med de som kör färdtjänst. Inte klart än om hur det blir.

§ 183 Stiftelsen

-       Ska träffas och ha årsmöte den 16 april. Börjar bli klara och väntar bara årsredovisningen.

§ 184 Lokalföreningarna            

 Alla lokalföreningarna har haft sina årsmötet. Charlotte berättade om de nya som tillkommit i styrelserna i länet.

Bergslagen deltog i Funkisveckan.    

§ 185 Inkomna skrivelser (För kännedom via mejl) 

a.     Stockholm Stadsteater erbjuder syntolkning, Bilaga 1

 Åtgärd: För kännedom.

b.    Lokalbokning hos ABF Örebro, Bilaga 2 

Åtgärd: Får vara där gratis om vi har studiecirkel.

c.    Pressmeddelande: Synskadade måste få tillgång till digitala tjänster, Bilaga 3 

Åtgärd: För kännedom.

d.    Ordförandenytt 2, Se bifogad fil

Åtgärd: För kännedom.

e.    Medlemsvärvning och medlemsvecka 2024, Bilaga 4 

Åtgärd: För kännedom.

f.     Kristi himmelfärdsdag 9/5 ej röd i Valpkalendern. Bilaga 5 

Åtgärd: För kännedom.

g.    Bakgrundsmaterial kring arbetet med färdtjänst och ledsagning, Bilaga 6 

Åtgärd: För kännedom.

h.    Den nationella syntolkningsdagen, Bilaga 7 

Åtgärd: För kännedom.  

i.      Pressmeddelande: Sverige bryter mot funktionsrättskonventionen, Bilaga 8 

j.      Träffa andra föreningar och påverka tillsammans, Bilaga 9 

Åtgärd: För kännedom.

k.    Sökes: kreativa och inkluderande ledare för scenkonstnärliga labb, Bilaga 10 

Åtgärd: För kännedom.

l.      Webbinarium om distriktens roll kring digital rehabilitering 8 april 18–20, Bilaga 11 

Åtgärd: För kännedom.

m.  Yoga för synskadade, Bilaga 12 

Åtgärd: För kännedom.

n.    Kallelse till Organisationsråd, Bilaga 13 

Åtgärd: För kännedom.

o.    Syntolkning teater Nolby, Bilaga 14 

Åtgärd: Kolla om Karlskoga är intresserad. 

§ 186 Rapport arbetsgrupper

a.    Intressepolitiska gruppen:

Roger har haft ombudsmansmöte via team med Synlinjen. Diskuterade hur de kunde få information och vilken typ av frågor de i Synlinjen ska skicka ut till distrikten.

Roger diskuterade om elsparkcyklarna och ska kolla hur det ser ut i Stockholm.

Roger, Ove och Sandra har haft möte med Liberalerna. Gav information från det.

Brukarhuset har haft årsmöte. Roger och Agneta gav information om det. Roger tycker de ska kolla upp stadgarna för brukarhuset. För de har inte reviderats sedan 2009.

Roger och Cecilia har en plan att gå ut och se över hur det ser ut i stan. Fokusera att kolla skyltarna och försöka samarbeta med andra föreningar.

Vandring i Hällefors väntar Roger på datum.

b.    Rehabgruppen (Brukarrådet):

Konferens fått pengar för Rehab

c.    Digitala-gruppen:

Ge information om smarta telefoner och dela information till varandra.

d.    Kultur och studiegruppen - ABF:

Ska ha bokcirkel om Marionetterna av Ingrid Kalberg. En intressant bok som man kan prata om efteråt.

e.    Coach gruppen:

Har fått avslå

f.     Ungdomsgruppen:

Skickat inbjudan för att gå ut på fika för ungdomar till Ögonkliniken och syncentralen den 11 april. Just nu ingen som har anmält sig.

g.    Nya medlemmar:

Har rapporterats under kansliet.

h.    Medlemsdagen:

Återkommer i senare möte.                                                    

§ 187 Övriga rapport

p.    Brukarhusets årsmöte 

Roger deltog på årsmötet och rapporterade om detta.

q.     DEST Regionen 

Roger och Charlotte har varit med på teams möte angående DEST-konferens. Vi måste stå för våra egna kostnader för vardera regionen.

De som ska utbyta erfarenheter. Plan är att det kommer bli i augusti. Beslut om vem som ska vara med återkommer vi med.

r.     Ordförandekonferens

Anna-Lena rapporterade att hon deltog den19 mars via teams. Där diskuterade de nackdelarna med färdtjänst, ledsagning för synskadades rättigheter och ändringar som önskas. Gav även ytterligare information om Stockholms län som har fått till att de ändrat blanketten när man ansöker färdtjänst. De har lagt till frågan om förmågan att orientera sig. Efter det har fler fått tillstånd till färdtjänst.

§ 188 Övrig fråga

Ställer in aktiviteten om äldre frågor och får försöka en annan gång.

§ 189 Nästa möte

Beslut:
- att nästa styrelsemöte blir onsdag den 17 april. 

§ 190 Mötets avslutning

Ordförande Dan Wakman tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.