Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum : 28 februari 2024
Tid : 16.30 – 19.30
Plats : Brukarhustet, Örebro

 

Närvarande:
Dan Wakman, ordförande
Sandra Johansson, vice ordförande
Chivan Omar, sekreterare/vice arbetsledare
Anders Eng, vice sekreterare
Agneta Elfving, arbetsledare
Anna-Lena Rosqvist, ledamot
Kai Marjeta, ledamot

Adjungerade:
Roger Alexanderson, ombudsman
Leif Stockhult, kansliet
Margareta Rydemalm, ombud ABF
Charlotte Åkerlind, verksamhetsstöd/utveckling (kansliet)

Frånvarande

§ 154 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  

§ 155 Godkännande av dagordningen

Beslut:
- att godkänna dagordningen.

§ 156 Utse protokolljusterare

Beslut:
- att välja till justerare Chivan Omar.

§ 157 Föregående mötesprotokoll från 31 januari

Beslut:
- att godkänna protokollet med redaktionella ändringar.

§ 158 Kansliet

-       Medlems avisering 2024

Leif gav en rapport angående medlems aviseringarna. Just nu har 198 betalat och 110 har inte betalat sitt medlemskap men sista dagen för betalning är den 29 februari. Rapporterar i nästa möte hur antal i länet ser ut.

-       Bank-ID

Leif frågade om alla i styrelsen har Bank-ID för om man har det så finns det möjlighet att utföra saker inom föreningen digitalt.

-       Digital signering

-       SRF Riks har kommit med förslag att använda en tjänst för signering digitalt, men då krävs det att alla i styrelsen har Bank-ID. Vi diskuterade för- och nackdelarna med digital signering. Kostnaden låg i fokus där Leif informerade om olika alternativ. Charlotte ska undersöka hur många signeringar vi har per år och därefter välja det alternativ som är mest lämpligt.

-       Personalen ska ta ledigt på grund av de har jobbat har jobbat extra vissa dagar.

§ 159 Ekonomi

a)   Ekonomisk rapport

Beslut:
- att Charlotte inte skickat ut någon kassarapport för man inväntar att köpa in ett nytt bokföringsprogram. Anledningen varför inte ett nytt bokföringsprogram köpts in än på grund av de nya direktiven som revison kommit med,

b)   Övriga ekonomiska frågor

-       Syntolkningsersättning

I fredags var det visning för konst på slottet. Har kommit upp en fråga varför vi inte hade denna visning syntolkad. Diskuterade upplägg för att syntolka och hur mycket det ska få kosta.

Beslut: att vi ordar en delegation som kollar med teckentolkcentral och reder ut hur det fungerar.

-       Bidrag 2024 från SRF Riks, Bilaga 1

Den 25 januari beviljade AU följande bidrag.

Lönestöd inklusive schablonbidrag 176 000kr, verksamhetsstöd rehab konferens 45 000kr, verksamhetsbidrag utbildning tillgänglighetsråd 40 000kr, verksamhetsstöd barnverksamhet 35 000kr och stöd för utbildning/tillgänglighet styrelseutbildning 35 000kr.

Vi fick godkänt för tre projekt.

-       Ansökan till Stiftelsen

SRF Örebro län distriktet har skickat in en ansökan om bidrag för verksamhetsstöd 2024 och för att täcka underskott för 2023 års verksamhet. Ansökan är på 530 000 kronor där 80 000 kronor ska tas till underskott för 2023 års verksamhet. Stiftelsen har godkänt ansökan. Distriktet måste se till att i detalj justera budgeten mer ordentligt och lägga upp kostnaderna på ett bra sätt.

Beslut:
- att vi tar upp budgeten på halvårs mötet.

-       Almåsa resan 2024

Har bokat in 23 - 25 juni för en Almåsa resa till medlemmar i distriktet. Det är 20 dubbelrum och 5 enkelrum.

Har gjorts ett budgetförslag.

Beslut: att Charlotte undersöker mer vad det kommer kosta och behovet av ledsagare.

§ 160 Årsmöten 2024

Vi frågar Lena Vester om hon vill ställa upp som ordförande för årsmötet. Om inte hon kan så frågar vi om Alireza Alipour kan.

Diskuterade var vi ska ha årsmötet. Bedömde från vilken ort som skulle bli bäst på grund av de problem som har varit med färdtjänst.

Vi behöver också ta upp frågan om vi ska vara med i Funktionsrätt på årsmötet och att vi i styrelsen ger underlag på fakta om funktionsrätt.

Beslut: 
- att vi kommer vara i Örebro.

- att Charlotte skickar ut verksamhetsberättelsen igen och vi granskar det som kvar att justera.            

- att Charlotte kollar vad det kostar och möjlighet på Scandic hotell. Och att vi börjar klockan 16:30 med mat.

§ 161 Arbetsutskottet

Haft ett möte onsdag den 7 februari där vi diskuterade om att införa en serviceavgift till alla lokalföreningar i länet. Kostnaden ska fördelas beroende på antalet medlemmar. Men vi vill att beslutet ska fattas på rätt sätt, genom demokratiska rättvisa grunder.

§ 162 Rådet för funktionshinderfrågor (RFF)

På mötet den 21 februari pratade de bland annat om att vår skrivelse om serviceavgiften för vit käpp är skickad till hälso och sjukvårdsnämnden.

Gav information audiologiska kliniken där man beräknar att 20 % av befolkningen har någon form av hörselnedsättning.

Information från Parkinson föreningen Örebro län. De har 222 medlemmar. De satsar mycket på fysiska aktiviteter som boxning, bordtennis, dans och basängträning.

 Nästa möte är torsdag den 18 april.

§ 163 Kundforum - Länstrafiken

Nu håller de på att rekrytera en ny chef. Det fattas 4 heltider på de som tar emot samtal. De får in 250 ansökningar i månaden. Är nästan uppe i samma antal åkare som innan pandemin. Över 3000 beställare per dag. De ska göra en justering och lägga till ett till knappval.

§ 164 Stiftelsen

-       Utse ordförande och två ledarmötet till stiftelsen till stiftelsens styrelse

Förslag är Agneta Elving som ordförande och Leif Stockhilt och Ove Nilsson som omval.  

Beslut:
- att vi godkänner de som omval.

§ 165 Lokalföreningarna            

Sydnärke hade årsmöte i lördags och fick in en ny representant i styrelsen. Camilla Veststrans Söderholtz går in som ordförande.

De andra lokalföreningarna kommer snart ha sina årsmöten.    

§ 166 Inkomna skrivelser (För kännedom via mejl) 

a.     Ordförandenytt 1/2024, Se bifogad fil 

 Åtgärd: För kännedom.

b.     Inbjudan - Kurs i motionsskrivning, Bilaga 2 

Åtgärd: Roger och Charlotte har anmält sig vara med den 29. februari.

c.     ABF Örebro läns årsmöte, Bilaga 3 

 Åtgärd: Maggan har anmält sig.

d.    Vårens program Anhörigcentrum, Bilaga 4 

Åtgärd:  För kännedom.

e.    Pressmeddelande - Låt socialkonsulenterna stanna på Arbetsförmedlingen, Bilaga 5 

Åtgärd: För kännedom.

f.     Hamiltonstiftelsen, Bilaga 6 

Åtgärd: De arbetar med att läsa in böcker och lite mer.

Beslut:
- att vi bjuder in dom till styrelsemöte längre fram.

g.    Riks program - Barn och föräldrar 2024, Bilaga 7 

Åtgärd: För kännedom.

h.    Pressmeddelande - Valhemlighet ett steg närmare för synskadade, Bilaga 8 

Åtgärd:  För kännedom.

i.      RFFr möten för referensgruppen 2024, Bilaga 9 

Åtgärd: För kännedom.

j.      Inbjudan att studera när man har en synnedsättning, Bilaga 10 

Åtgärd: För kännedom.

k.    Kallelse till kongress, Bilaga 11 

Åtgärd: Kongressen är17–23 oktober. Anmälningslänk öppnar den 1 april och sista dag för anmälan är 31 maj.

l.      Handlingar till kongress. Bilaga 12               

Åtgärd: Charlotte och Dan bestämmer datum för träffar om handlingarna.

m.  Nominering av ledarmöte beredningsutskottet, Bilaga 13

Åtgärd: För kännedom.

n.    Inbjudan till ordförandekonferens för ledsagning och färdtjänst, Bilaga 14

Åtgärd: Anna-Lena ställer upp som representant.

§ 167 Rapport arbetsgrupper

a.    Intressepolitiska gruppen:

12–13 februari ombudsmannaträff. Skillnaden insändare och pressmeddelanden.

Handlade om Give aways om det som fanns och förbättringar.

Pratade on sociala medier och då framför allt facebook, pga största flöjar gruppen där.

Tisdags den 27 februari var Roger på rådsmöte i Askersund och det andra i Lekeberg. På båda mötena fick han möjlighet att nämna ledsagarfrågan.

Idag haft det första mötet med podd verksamhet. Planen är att de ska hjälpa till med Syn podden vad man kan delar med och verktyg i podden.

Haft en test sändning möte vi en länk.

12 mars klockan 15:30 i Rådhuset har vi träff med Liberalerna för att diskutera situationen gällande sparkcyklar.

b.    Rehabgruppen (Brukarrådet):

Hade brukarråds möte måndag den 26 februari.

Ska anordna talknappen direkt.

Hade ögonkliniken på länk med i mötet.

c.    Digitala-gruppen:

Ove håller i gruppen och Dan ska vara med och prata om Smartphone.

d.    Kultur och studiegruppen - ABF:

Planerat ha en bokcirkel.

e.    Coach gruppen:

Chivan och Charlotte hade möte med Parvas

Möte 26 april. 

f.     Ungdomsgruppen:

Har tänkt ha en träff på Wasa kondis i april.

g.    Nya medlemmar:

Bordlägger nästa möte.

h.    Medlemsdagen:

Bordlägger datum längre fram.                                                    

§ 168 Övriga rapport

-       Ordförandekonferens 3 februari

Alla var mycket nöjda och den dagen gav mycket bra fakta.

§ 169 Övrig fråga

Inget att tillägga.

§ 170 Nästa möte

Beslut:
- att nästa styrelsemöte blir 26 mars.

§ 171 Mötets avslutning

Ordförande Dan Wakman tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.