Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum : 31 januari 2024
Tid : 16.30 – 19.30
Plats : Brukarhustet, Örebro

 

Närvarande:
Dan Wakman, ordförande
Sandra Johansson, vice ordförande
Chivan Omar, sekreterare/vice arbetsledare
Anders Eng, vice sekreterare
Agneta Elfving, arbetsledare
Anna-Lena Rosqvist, ledamot
Kai Marjeta, ledamot

Adjungerade:
Roger Alexanderson, ombudsman
Leif Stockhult, kansliet
Margareta Rydemalm, ombud ABF
Charlotte Åkerlind, verksamhetsstöd/utveckling (kansliet)

Frånvarande

§ 131 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 132 Godkännande av dagordningen

Beslut: 
-        att godkänna dagordningen med tillägg på övriga frågor, möte för daglediga.

§ 133 Utse protokolljusterare

Beslut:
-        att välja till justerare Kai Marjeta.

§ 134 Föregående mötesprotokoll från 12 december

Beslut:
-        att godkänna protokollet.

§ 135 Kansliet

Agneta och Chivan har haft medarbetarsamtal 2 kvällar via teams. Ska ha ett uppföljningsmöte torsdag den 1 februari för uppföljnings träff.

Agneta åker bort måndag den 5 februari i två veckor och då kan man nå Chivan om man har frågor.  

Insändare som Roger skickar in i NA är bra alla i styrelsen får ta del av.

Beslut:
-        att Roger ska försöka skicka ut det till styrelsen som inte har NA samt informera att insändare kommer. Han skrivit insändare.

§ 136 Ekonomi

a) Ekonomisk rapport

Charlotte gick igenom och förklarade rapporten och gav förklaring om resultatet på rapporten.

Beslut:
-        att godkänna kassarapporten.

b) Övriga ekonomiska frågor

-        Revisorsfråga

-        Charlotte har pratat med vår revisor att de fått direktiv uppifrån och måste redovisa mycket mer. I år kommer vi ha en revisions kostnad som är dubbelt så stor än förra året på cirka 40 000 kronor. Verkar vara en allmän förändring för hela landet. Kommer bli dyrare för varje år.

Beslut:
-        Att Agneta undersöker mer från riks och återkommer.

§ 137 Årsmöten 2024

Charlotte har skrivit förslag på verksamhetsberättelsen och skickat det till styrelsen för att ge tillägg på det som ska justeras. Diskuterade upplägg på det som fattades och behöver ordnas.

Dan gav förslag på att politiker Carina Oskarsson kan sitta som ordförande.

Anders gav förslag på att sända årsmöte digitalt.

Diskuterade var i länet vi ska ha årsmötet.

Beslut: 
- att Dan frågar Carina Oskarsson om hon kan vara ordförande torsdag den 25 april.

- att Roger undersöker tekniken för årsmötet.  

- att kansliet med Charlotte undersöker om vi ska ha årsmötet i Karlskoga.

§ 138 Ordförandekonferens

Diskuterade upplägget för konferensen. 

Att berätta hur förbundsstyrelsen arbetar.

Charlotte ringer och pratar med Alireza Ganbar Alipour om upplägg för dagen.

§ 139 Arbetsutskottet

Inget att rapportera.

§ 140 Rådet för funktionshinderfrågor (RFF)

Fria glasögon för barn med stark närsynthet beslutade Region Örebro att ge bidrag på 800 kronor. Men resten av pengarna får de betala själva. Då ekonomin blir bättre kommer Regionen förmodligen återinföra fria glasögon.

Kostnaden för vit käpp kunde inte Carina Dahl svara på och kommer återkomma.

Från den 1 januari 2024 höjs abonnemangsavgiften från 65 kronor till 70 kronor i månaden. 

Högkostnadsskyddet höjas från 1300 kronor till 1400 kronor. De flesta avgifterna höjs med 10 %. 

Nästa möte är onsdag den 21 februari 2024. 

§ 141 Kundforum - Länstrafiken

För att ringa in och göra klagomål har de stängt från den 19 januari till 16 februari.

§ 142 Stiftelsen

Möte den 26 februari. Ekonomin är lite stabilare men inte mycket.

§ 143 Lokalföreningarna            

Alla lokalföreningar har beslutat datum för sina årsmöten. SRF SYDnärke den 24 februari, SRF Bergslagen den 1 mars, SRF Karlskoga - Degerfors den 2 mars och SRF Örebro kommun den 14 mars. Dan Wakman, Roger Alexandersson och Margareta Rydemalm åker och är ordförande i varsitt av lokalföreningarnas årsmöte. Kristina Johansson är i Örebro kommun.      

§ 144 Inkomna skrivelser (För kännedom via mejl) 

a.    Webbinarium - Varannan ledarhundsförare utestängs och var fjärde utsätts för hatbrott, Bilaga 1 

Åtgärd: Kan lyssnas på detta via SRF riks youtube i efterhand.

b.    Medlemsvecka och medlemsvärvning 2023, Bilaga 2 

Åtgärd: För kännedom.

c.    Pressmeddelande: Glädjande att diskriminering mot ledarhundsförare drivs vidare, Bilaga 3 

Åtgärd: För kännedom.

d.    Pressmeddelande: Bara en av tre synskadade har bra hälsa, Bilaga 4 

Åtgärd: För kännedom.

e.    Iris Förvaltning - Vårens kurser inom Synkunskap och rehabprojektet, (Bilagor är utskickade) 

Åtgärd: Karin Hjalmarssons kurser. 0000

f.      Sommarens rekreation på Almåsa, Bilaga 5 

Åtgärd: För kännedom.

g.    Hälsning från Hopajola, Bilaga 6 

Åtgärd: För kännedom

h.    Funkisvecka v.12 Lindesberg, Bilaa 7 

Åtgärd: Att den 19 mars tänker biblioteket i Lindesberg tänkt visa upp deras resurser de har för personer för att läsa. Diskuterade om vi ska vara med och visa upp oss.

Beslut: att Chivan kontaktar Sandra Westergård från biblioteket och säger vi är intresserad.

i.      Workshop inom ramen för projektet ”Talet som ett digitalt verktyg (Funka), Bilaga 8 

Åtgärd: Lägger till handlingarna.

j.      Rutin gällande inbetalningar till förening, Bilaga 9 

Åtgärd: För kännedom.

k.    Brukarhusets Årsmöte, Bilaga 10 

Åtgärd: Roger Alexandersson går på mötet.

l.      Riksteatern, föreställning som behöver syntolkas, Bilaga 11 

Åtgärd: Att alla ska fundera på hur vi ska göra och fatta beslut senare.  

§ 147 Rapport arbetsgrupper

a.    Intressepolitiska gruppen:

Gruppen har inte haft något möte än.

Ombudsmannaträff 12 - 13 februari. Ska handla om att skriva motioner. Har varit i Askersund och statens servicecentrum har öppnat där. Diskuterade på deras referensgrupps möte att det finns brister där och borde åka dit och undersöka.

Har tagit bort regeln att vara bosatt i Askersund för att sitta i rådet.

b.    Rehabgruppen (Brukarrådet):

Är brukarrådsmöte den 26 februari så innan dess ska ha ett referensgruppsmöte.

Diskuterade kvalitén på vita käppen på att det har blivit sämre.

c.    Digitala-gruppen:

Har inte haft något möte.

d.    Kultur och studiegruppen - ABF:

Förslag att den 23 februari gå på utställningen på slottet för 180 kronor per person.

e.    Coach gruppen:

Ska ha ett möte med IRIS Hadar och planera att ha en arbetsmarknads konferens. 

f.      Ungdomsgruppen:

Att göra ett utskick för en fikaträff för ungdomar i april. 

g.    Nya medlemmar:

Diskuterade ha en träff för nya medlemmar i höst. Återkommer.

h.    Medlemsdagen:

Fått en offert från Almåsa med fika, konferenslokal 94 000 kronor för 1 dag.  Blir 1300 kronor per person.

I detta är bussen resan inte inräknat.

Diskuterade priser för vad allt skulle kosta.

Beslut: att Charlotte kontaktar och kollar vilken vecka vi ska boka för rekreations resa.                                                    

§ 150 Övriga rapport

Dan rapporterade att han och Charlotte var i Karlskoga i december och träffat SFI barngrupper och berättat om synskada.

§ 151 Övrig fråga

-        Möte för daglediga  

Anders har pratat med Anta Svenningsson om äldre frågor att vara med på ett möte via teams. Att vara på Leif Eriksson rummet.

-        Charlotte fick ett samtal från en medlem om skriften om varför vi inte hade med Kyrk söndag från i skriften. Hon vill vi ska justera skriften.

Beslut: att vi lägger in ett tillägg i synvinkeln och nämner om kyrk    söndag om medlemmen skriver texten.

§ 152 Nästa möte

Beslut:
-        att nästa styrelsemöte blir 28 februari.       

§ 153 Mötets avslutning

Ordförande Dan Wakman tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.