Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum : 29 november 2022
Tid : 15.00 – 17.30
Plats : Brukarhustet, Örebro

 

Närvarande:
Dan Wakman, ordförande
Sandra Johansson, vice ordförande
Chivan Omar, sekreterare/vice arbetsledare
Anders Eng, vice sekreterare
Agneta Elfving, arbetsledare
Kai Marjeta, ledamot

Adjungerade:
Roger Alexanderson, ombudsman
Leif Stockhult, kansliet
Margareta Rydemalm, ombud ABF
Charlotte Åkerlind, verksamhetsstöd/utveckling (kansliet)

Frånvarande
Alexander Puolakanaho, ledamot

 

89 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  

90 Godkännande av dagordningen
Dagordningen föredrogs och godkändes.

Beslut:
- att godkänna dagordningen

91 Utse protokolljusterare
Beslut:
- att välja Sandra Johansson till justerare.

92 Genomgång av föregående mötesprotokoll från 24 oktober
Protokollet föredrogs och lades till handlingarna.

Beslut:
- att godkänna protokollet.

93 Kansli och personal
Charlotte informerade att kansliet stänger den 21 december och öppnar den 8 januari.  Efter årsskiftet försvinner de gamla telefonnumren.

Agneta informerade att personalen har skrivit ned sina arbetsbeskrivningar. Leif har fått en ny stol och Roger ska få ett nytt bord. Roger ska ha ett uppföljningsmöte den 6 december med Agneta och Mikael Strömberg.

Leif informerade att porto kommer bli lite dyrare, ungefär en krona mer. Så därför bestämmer man sig för att köpa in ett stort lager med frimärken för att spara in pengar. Man beräknar att spara in ca 800 kronor. Det finns även ett avtal som gör att man skickar post till en lägre kostnad.

94 Inkomna skrivelser (För kännedom via mail)
Information om ABF:s arbetsmarknadssatsning, Bilaga 1. Åtgärd: Skicka ut informationen till lokalföreningarna samt till nästa nummer avSynvinkeln.
ABF Örebro kostnadsfri kunskapshöjande föreläsning "våld i nära relation" Bilaga 2:
Åtgärd: Skrivelsen läggs till handlingarna.

Intresse-anmäl dig till vårens ledarutbildning med Tollare folkhögskola, Bilaga 3:
Åtgärd: Ingen lämplig representant kunde medverka på kursen. Skrivelsen läggs till handlingarna.

RFF - Valberedningens förslag perioden 2023-2026, Bilaga 4.
Åtgärd: Skrivelsen läggs till handlingarna.

Hopajola - Förslag på tillgänglighetsanpassade naturguidninga, Bilaga 5
Beslut:
- att vandringen sker den 4 juni på Garphyttans nationalpark.
- SRF Riks medlemsregister - Kort information, Bilaga 6. Åtgärd: Skicka informationen till nästa nummer av Synvinkeln.
- DN:s fokus kring Socialt arbete - SRF:s önskelista, Bilaga 7. Åtgärd: Skrivelsen läggs till handlingarna.

Chivan lade till att Riksförbundet bjudit in dem som är intresserade till ett digitalt seminarium om rehabilitering måndag den 5 december. Ingen anmälan krävs.

I februari anordnar Riksförbundet en workshop i ämnet medlemsvärvning.

Åtgärd: Charlotte medverkar på detta.

Previa byter namn till Falck Sverige.AB.

Åtgärd: Skrivelsen läggs till handlingarna.

Margareta deltar vid ABF Örebro län:s halvårsmöte den 7 december. Hon tar med sig en fråga gällande den nya ABF-lokalen i Lindesberg.

95 Ekonomi
Ekonomisk rapport
Charlotte informerade att inga större avvikelser fanns från rapporten för oktober. Stiftelsen behöver skjuta till med pengar. Summan är inte fastställd än. Alla stora kostnader har betalats förutom lönerna i december.

Beslut:
- Att godkänna kassarapporten.

Övriga ekonomiska frågor
- Regionbidraget för 2023 (uppdaterad fördelning)

Efter den nya fördelningen beviljas SRF Örebro län 180 000 kr.
Åtgärd: Informationen läggs till handlingarna.

- Arvodesutbetalning 2022

Charlotte informerade att arvodet kommer att betalas ut i december. Efter att Anders tackat nej till sitt arvode föreslog Charlotte att det skulle gå till vice arbetsledare Chivan. Styrelsen ställde sig bakom förslaget.

Beslut:
- att Anders arvode går till Chivan.

96 Arbetsgrupper
Coach grupp: Charlotte informerade att Susanna Flamborg från Iris Hadar efterlyser en person som är kunnigt gällande hjälpmedelsprogram som till exempel Zoomtext. Chivan nämnde att han har använt Zoomtext länge och kunde möjligtvis ställa upp.
Intressepolitiska gruppen – Rapport ombudsman. Roger informerade om ombudsmannamötet den 7 november. Där tog man upp valresultatet och hur det påverkar det intressepolitiska arbetet inom SRF. Man diskuterade underlaget som ska skickas till socialstyrelsen. Vid senaste mötet med den intressepolitiska gruppen togs ledsagarfrågan upp samt det material som skickats från Riksförbundet. Roger rekommenderar att man skriver ett underlag som skall skickas till varje lokalförening. Avslutningsvis gick man igenom sammanfattningen som tagits från underlaget om vikten av fysioterapeut och psykolog. Denna sammanfattning har skickats till Brukarrådet. Roger har varit på ett möte i Lekeberg där man presenterat ett förslag på ett nytt centrum. Minnesanteckningar har skickats ut till styrelsen. Den 25 november medverkade Roger vid lanseringen av nätverket för AMD (åldersrelaterad makuladegeneration) som startats av FOKUS Patient. Roger och Chivan medverkade vid det som IT-kommissionen anordnat. Man hade en workshop om digital delaktighet. Även Ove Nilsson medverkade. Roger nännde minnesanteckningarna från webbinariet om digital habilitering/rehabilitering med Sveriges syncentraler. Roger och Chivan medverkar vid Nationell samling för delaktighet: internationella funktionshindersdagen den 1 december under punkten universell utformning. Eventet är digitalt.
Rehabgruppen/Brukarråd. Efter årsskiftet blir Sandra ny sammankallande till referensgruppen och ersätter Agneta. Den 22 november var det sista brukarrådet för året.
Digitala gruppen. Dan informerade att en person har anmält intresse till Android-kursen.
Kultur och studiegruppen. Margareta informerade att en vandring kommer att ske den 16 december på Örebro Slott. Man kommer att få veta lite mer om slottets historia.
Inget nytt att rapportera om.
100 års jubileum, Anders informerade att salen kommer att kosta 17 000 kronor. Förslag för maten är tre rätters, 695 kronor/person och två rätters, 550 kronor/person. Arbetet fortgår.
Nya medlemmar, Charlotte informerade att en syntolkad bio kommer äga rum den 6 december i Örebro.
97 Rådet för funktionshinderfrågor (RFF)
Anders rapporterade om de som valts in till RFF, Nästa möte blir den 12 december.

98 Kundforum - Länstrafiken
Agneta informerade om att Länstrafiken ska starta en kundtjänst och strukturera om med telefoni och knappval. Länstrafiken efterfrågar en synskadad som åker stadsbuss i Örebro. Man ska även ha en träff där man ska informera om hur appen Serviceresan fungerar. Denna aktivitet skulle NYA-gruppen ansvara för.

99 Stiftelsen
Inget att rapportera om.

100 Lokalföreningarna
Charlotte informerade att eftersom lokalföreningen Örebro kommun anslutit till jultallriken på Åkerby Herrgård i Nora, har 50 personer anmält sig.

101 Arbetsutskottet
- Verksamhetsplan för 2023

Charlotte informerade att man under ett planeringsmöte schemalagt alla aktiviteter under 2023 däribland alla styrelsemöten.

102 Övriga rapporter
Sandra och Anders rapporterade om nätverket för synsvaga. Nästa möte blir i februari 2023.

Charlotte berättade om hur dagarna kommer att se ut på Allmåsa-konferensen.

Styrelsen diskuterade vem man ska bjuda in till konferensen.

Förslaget föll på Lennart Karlsson.

103 Övriga frågor
- Styrelsens delaktighet vid medlemsträffar

Sandra påpekade och föreslog att några från styrelsen kan hjälpa till och städa vid möten och aktiviteter efteråt. Styrelsen ställde sig bakom förslaget och ska förhålla sig till det i framtiden.

Agneta informerade om vad Högsta domstolens beslut blev gällande abonnemangsavgiften. Det blev ett avslag. Förbundsjuristen Anna Qvarnström har jobbat med ärendet.

Dan berättade att han har varit och avtackat syntolken Lotta lagerman.

Sandra informerade om distriktets bord på USÖ den 15 december och frågade om vem mer som kan vara med. Kai kunde tänka sig att ställa upp.

Chivan påminde om att bjuda in Funktionsrätt Örebro län till nästa styrelsemöte.

104 Nästa möte
Beslut:
- att nästa styrelsemöte blir den 6 februari.

105 Mötets avslutning
Ordförande Dan Wakman tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.