Protokoll


Konst : Styrelsemöte
Datum : 24 oktober 2022
Tid : 17.00 – 20.00
Plats : Teams, Örebro

Närvarande:
Dan Wakman, ordförande
Sandra Johansson, vice ordförande
Chivan Omar, sekreterare/vice arbetsledare
Anders Eng, vice sekreterare
Agneta Elfving, arbetsledare
Alexander Puolakanaho, ledamot

Adjungerade:
Roger Alexanderson, ombudsman
Leif Stockhult, kansliet
Margareta Rydemalm, ombud ABF
Charlotte Åkerlind, verksamhetsstöd/utveckling (kansliet)

Frånvarande
Kai Marjeta, ledamot

 

72 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  

73 Godkännande av dagordningen
Dagordningen föredrogs och lades till handlingarna.

Beslut:
- Att godkänna dagordningen

74 Utse protokolljusterare
Beslut:
- Att välja Agneta till justerare.

75 Föregående mötesprotokoll från 20 september:
Protokollet föredrogs och lades till handlingarna.

Beslut:
- Att godkänna protokollet.

76 Ekonomi
Ekonomisk rapport
Charlotte meddelade att rapporten från föregående månad har skickats ut till styrelsen.  Hon nämnde bland annat att 59 % av budgeten har gått åt.

Beslut:
- Att godkänna kassarapporten.

Övriga ekonomiska frågor
- Ekonomiskt stöd till Inspirationsdagen

Man har beviljats 20 000 kr från Riksförbundet vilket kommer att räcka för att täcka upp kostnaderna.

- Bidrag för kurs/konferens Almåsa

Distriktet har beviljats 61 590 kr från Synskadades stiftelse i Stockholm. Det är drygt 65 % av kostnaderna. Den resterande kostnaden på drygt 35 000 kr får distriktet stå för.

Beslut:
-  Att distriktet står för den resterande kostnaden på 35 000 kr.
- Att arbetsutskottet arbetar vidare med planeringen.

-  Planering Budget, projektansökningar och verksamhetsplan 2023, Efter en diskussion i styrelsen och arbetsgruppen konstaterades att man inför kommande verksamhetsår behöver ha lite bättre framförhållning och sammanhang mellan de tre delarna. Både Agneta och Charlotte yttrade sig starkt i frågan och efterfrågade även lite mer struktur.

Beslut:
- Att arbetsutskottet tillsammans med kansliet samt intresserade ledamöter i styrelsen planerar in ett möte i november.

77 Kansliet
Agneta informerade att man nu haft medarbetarsamtal tillsammans med Leif och Charlotte. Man har däremot valt att avvakta med Roger tillsvidare.

Man ska se över möjligheten till att införskaffa ett höj och sänkbart bord till Roger. Samt att en ny arbetsstol till Leif bör införskaffas.

Sandra påpekade att fel nummer står under distriktets kontaktuppgifter på broschyrerna. Leif ska se över möjligheten att åtgärda felet med hjälp av etiketter då det finns drygt 100 stycken kvar.

78 Val till distriktets valberedning
Efter att man diskuterat frågan kunde Margareta Rydemalm ställa upp som representant.

Beslut:
- Att Margareta Rydemalm väljs in i distriktets valberedning.

79 Medlemsdag november?
Man diskuterade vad mer som skulle läggas till på programmet. Ett förslag som kom upp till underhållningen var Jens Skoglund från Karlskoga.

Anders föreslår att styrelsen förbereder frågor att ställa till Anna Qvarnström . Dan la till att alla förbereder två frågor vardera.

80 Rapport arbetsgrupper
Coach grupp, Agneta och Charlotte anser att det är svårt att få igång verksamheten men jobbar vidare med frågan.
Intressepolitiska gruppen – Rapport ombudsman, Man har haft ett möte där man diskuterade Vita käppens dag, som ägde rum i Askersund. Man ska ha möte i november. Leif nämnde att man bör ta vara på pressmeddelanden från Regionen som berör föreningen.
Rehabgruppen, Man ska ha möte måndag den 31 oktober. Agneta nämnde att material ska tas fram om att Syncentralen ska ha psykolog och fysioterapeut.
Digitala gruppen, dan har gått ut i Synvinkeln om en kurs i Android. Ove har kurs i iPhone.
Kultur och studiegruppen, Man ska träffas på torsdag 27 oktober för en vandring på Kulturkvarteret.
Ungdomsgruppen, Man har träffat US Mitt den 9 oktober i Örebro. Man ska även försöka ta kontakt med Alicia Pettersson som är medlem i US Mitt och bor i Örebro.
100 års jubileum, Man inväntar offert innan man går vidare och har ett möte.
Nya medlemmar, Den 22 oktober var man och träffade nya medlemmar på Scandic Grand. Där berättade Anders om distriktets historia och man visade upp hjälpmedel. Det var drygt 20 deltagare.
81 Lokalföreningarna
Från Örebro kommun rapporterade man att torsdagsgruppen är igång, där man ses en gång i månaden. NYA-gruppens programmakeri ska äga rum i november i Örebro. Man har dessutom planerat in ett julbord i december. Man har medverkat vid MR-dagarna.

Sandra berättade att lokalföreningen har haft en skrivelse i NA om barns utsatthet.

Chivan berättade att Bergslagen är i nuläget mitt uppe i en flytt från föreningshuset Sandströms i Lindesberg. Då Erik’s hjälpen inte tog så mycket behöver man hjälp att flytta resten av möblerna som ska slängas på återvinningscentralen. Han har varit i kontakt med föreningshuset Allaktivitetshuset i Nora där han fått en visning av de bokningsbara lokalerna. Man har planerat in flera aktiviteter där framöver. Han har även etablerat en bra kontakt med Lindesbergs biograf gällande syntolkade bioföreställningar och ett julbord skall äga rum i början av december på Åkerby Herrgård i Nora. Den 21 september hade man en medlemsträff i Lindesberg. Det var fem deltagare på plats där flera goda idéer kom upp.

I år höll Sydnärke i Vita Käppens dag som var i Askersund lördag den 15 oktober.

I Karlskoga har man haft möte och spelat quiz.

Anders efterfrågar mer uppdaterad information om lokalföreningarna på hemsidan.

82 Rådet för funktionshinderfrågor (RFF)
Anders medverkade på mötet den 12 oktober. Man tog upp en skrivelse om abonnemangsavgiften. Information gavs från kommunikationsavdelningen gällande den grafiska profilen om Regionens hemsida. Man diskuterade verksamhetsbidrag som föreningarna fått samt arbetshjälpmedel från Arbetsförmedlingen.

Nästa möte blir 14 december.

83 Rapporter
Agneta rapporterade från kundforum. Hon hänvisade till minnesanteckningarna för mer information.

Sandra har varit på DOFS i Stockholm. Hon tyckte att konferensen var givande och innehöll många bra samtal.

Ansökan till projektet som Roger skulle ha medverkat på har fått avslag.

84 Inkomna skrivelser
Utvärdering av Funktionsrätt Sveriges valarbete: Ingen åtgärd.
RFF sktivelse – Förslag på läkarkontakt: Ingen åtgärd.
Inbjudan - Workshop FFS och Forum Vision 25 oktober: Charlotte medverkar vid denna aktivitet.
Inbjudningar till korta digitala föreläsningar från studieförbundet ABF i höst: Ingen åtgärdd.
Samarbetet som ska göra livet bättre för äldre och funktionsnedsatta: Ingen åtgärd.
Nominera till Årets initiativ och Årets volontär!: Ingen åtgärd.
Naturvandring i vår tillsammans med Hopajola: Man ska ta kontakt med dem.
Inbjudan till Digitalt öppet hus med IT-kommissionen: Dan kan medverka.
Medlemsvärvning 2022: Arbetsutskottet går igenom materialet.
En rättvis värld för personer med funktionsnedsättning: Ingen åtgärd.
85 Arbetsutskottet
Inget att rapportera om.

86 Övriga frågor
Bevakning av Perspektiv

Agneta tycker att man ska använda sig mer av tidningen och kunna rapportera. Sandra nämnde att man kan skicka in material till Perspektiv.

Roger rapporterade om podden och att man nu döpt om den till ”Vi ser dig”. Dan föreslår att han, Anders och Agneta intervjuas till ett kommande poddavsnitt.

87 Nästa möte
Beslut:
- Att nästa styrelsemöte blir den 29 november klockan 15.00 – 20.00 på Brukarhuset.       

88 Mötets avslutning
Ordförande Dan Wakman tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.