Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: 30 maj 2022
Tid: 15.30 – 18.00
Plats: Brukarhuset, Mellringevägen 120 B, Örebro

Närvarande:
Dan Wakman, ordförande
Sandra Johansson, vice ordförande
Chivan Omar, sekreterare/vice arbetsledare
Anders Eng, vice sekreterare
Agneta Elfving, arbetsledare (via Teams)
Alexander Puolakanaho, ledamot
Kai Marjeta, ledamot

Adjungerade:
Roger Alexanderson, ombudsman
Leif Stockhult, kansliet
Margareta Rydemalm, ombud ABF
Charlotte Åkerlind, verksamhetsstöd/utveckling (kansliet)

 

18 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

19 Godkännande av dagordningen
Beslut:
- att godkänna dagordningen

20 Utse protokolljusterare
Beslut:
- att välja Sandra till justerare.

21 Föregående mötesprotokoll från 9 maj
Beslut:
- att godkänna protokollet.

22 Ekonomi
Ekonomisk rapport
Charlotte gick igenom och förklarade rapporten mer i detalj för den nya styrelsen.

Beslut:
- att godkänna kassarapporten.

Övriga ekonomiska frågor
Charlotte berättade om hur man går tillväga för att få reseersättning för aktiviteter och möten nu när Länstrafiken gått över till fakturering. Agneta berättade om stiftelsens ekonomi. Läget var lite ostabilt för tillfället pga de rådande omständigheterna i Europa. Hon efterfrågade därför lite försiktighet vart pengarna ska läggas på.

23 Kansliet
Agneta berättade att kansliet har träffats och haft möten. Man har möblerat om på kansliet och Charlotte har flyttat in till rummet bredvid.

Kansliet stänger för semester från vecka 27 till vecka 31.

Agneta berättade att man tagit emot förslaget för nya telefoner till kansliet och tyckte det var lämpligt.

Roger och Leif berättade mer detaljerat om telefonerna och abonnemangen. Bland annat beräknar man kunna spara ca 650 kr för telefonsamtalen.

Beslut:
- att distriktet införskaffar tre iPhone-telefoner plus Halebop-abonnemang.
- att säga upp det befintliga abonnemanget 

24 Rapport ombudsman
Roger rapporterade att Åge Sollien har lagt till uttalandet som antogs på årsmötet i april på dagordningen den 13 juni. Han tog även upp tillgänglighetsvandringen i Nora den 31 maj. Roger har skickat ett andra utskick till kommunerna gällande uttalandet. Samtliga kommuner har svarat att man tagit emot den.

25 Rapport arbetsgrupper
Coachgruppen: Charlotte och Agneta har träffat två kuratorer på Syncentralen om arbetsmarknaden. De ska även träffa Per-Arne Blomberg som jobbar på Arbetsförmedlingen.
Intressepolitiska gruppen: Man jobbar vidare med uttalandet. Anders efterfrågade specifika förslag inom rehabilitering som man kan använda på politikerträffen den 13 juni.
Rehabgruppen (Brukarrådet): Man tog upp strukturen på organisationen.
Digitala-gruppen: Dan kontaktar Ove gällande iPhone-utbildningen
Kulturgruppen: Open Art kommer att syntolkas. Alexander ansluter till gruppen.
Ungdomsgruppen: Charlotte kontaktar Alicia om en träff.
100 års jubileum: Man planerar ett möte måndag den 15 augusti.
Nya medlemmar: Dan, Agneta och Anders har haft ett möte. Träffen för nya medlemmar kommer äga rum den 22 oktober.
26 Lokalföreningarna
Alla lokalföreningar har planerade sommaravslutningar.

27 Rådet för funktionshinderfrågor (RFF)
Den 14 april hade man möte. Vår skrivelse gällande ledsagarservice på Universitetssjukhuset har skickats till regionstyrelsen. Det togs även upp att Arbetsförmedlingen eventuellt kommer privatiseras.

28 Rapporter
Sandra var på Brukarhusets årsmöte den 28 mars.

Anders meddelade att teaterprojektet ”Möte i mörker” har premiär den 11 augusti   

29 Studier
Inga studier.

30 Inkomna skrivelser
Chivan åker på organisationsrådet den 9 juni.

Man har skickat förslaget om samarbete med Specsavers till Riksförbundet. Sandra och Alexander kontaktar Hälsobron. 

31 Arbetsutskottet
Inget att rapportera. 

32 Åtgärdslistan
Man ska gå igenom och sortera åtgärdslistan vid nästa möte.

33 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

34 Nästa möte
Beslut:
- att nästa styrelsemöte blir tisdag den 16 augusti klockan 15.30. Återkommer med plats.       

35 Mötets avslutning
Ordförande Dan Wakman tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.