Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum:  Måndag den 9 maj 2022.
Tid:  15.00 – 15.30.
Plats: myOffice, Stenbackevägen 6, Örebro.

Närvarande:
Dan Wakman, ordförande
Sandra Johansson, vice ordförande
Chivan Omar, sekreterare/vice arbetsledare
Anders Eng, vice sekreterare
Agneta Elfving, arbetsledare
Alexander Puolakanaho, ledamot
Kai Marjeta, ledamot

Adjungerade:
Roger Alexanderson, ombudsman
Leif Stockhult, kansliet
Margareta Rydemalm, ombud ABF
Charlotte Åkerlind, verksamhetsstöd/utveckling (kansliet)

 

8 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  

9 Utse protokolljusterare
Beslut:
- att välja Agneta till justerare.

10 Godkännande av dagordningen
Chivan la till en punkt under Övrigt.

Beslut:
- att godkänna dagordningen

11 Val av ledamöter till stiftelsen 2022-2023
Distriktsstyrelsen ansåg att det var mer lämpligt att behålla den nuvarande styrelsen i stiftelsen.

Beslut:
- att välja Agneta Elfving som ordförande på ett år samt omval på Leif Stockhult och Ove Nilsson som ledamöter 2 år.

12 Sommaresan
Charlotte har varit i kontakt med John Bauer museet i Jonköping. Man föreslog detta som första alternativ.. Resan äger rum den 20 – 21 juni.

Charlotte har även varit i kontakt med klostret i Vadstena men det är inte tillgängligt för synskadade. Även Tåkern nämndes som ett alternativ.

Beslut:
- att Charlotte undersöker vidare lämpliga resmål.

13 Vandringsprojekt
Dan vill söka pengar till ett vandringsprojekt och kom med två förslag till styrelsen. Gårdssjön runt och Karlslund, gå mot Lindbacka. Styrelsen godkände förslagen.

Beslut:
- att Dan jobbar vidare med projektet.


14 Funktionärsutbildning hösten 2022
Det diskuterades var och när planeringsmötet skulle äga rum.

Beslut:
- att mötet äger rum fredag den 13 maj klockan 15.30 via Teams.

15 Nästa möte
Återkommer med plats.

Beslut:
-att nästa styrelsemöte flyttas från den 23 maj till den 30 maj. Tidpunkt blir klockan 16.00.


16 Övriga frågor
Chivan tog upp Margaret Lennartsdotters styrelseuppdrag i lokalföreningen Bergslagen. På grund av att hennes syn försämrats är det osäkert om hon fortsätter i styrelsen. Chivan efterfrågade en reservplan om hon skulle välja att avgå.

17 Mötets avslutning
Ordförande Dan Wakman tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.