Protokoll


Art: styrelsemöte
Datum: tisdag den 18 januari 2022
Tid: 17.10 – 19.56

Plats: det var ett digitalmöte via Microsoft Teams. Detta på grund av att pandemin åter ökat och fler   restriktioner har återkommit.   

Närvarande:
Ove Nilsson ordförande
Anders Eng
Sandra Johansson
Chivan Omar
Dan Wakman

Adjungerade:
Roger Alexanderson, ombudsman
Agneta Elfving stiftelsens ordf.
Jenny Nilsson, trainee
Leif Stockhult, kansliet
Margareta Rydemalm SRF:s ombud i ABF
Charlotte Åkerlind, kansliet

 

106 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  

107 Godkännande av dagordningen
Några aviserade punkter till övriga frågor.

Beslut:

att godkänna dagordningen
108 Utse protokolljusterare
Beslut:

att välja Chivan Omar.  
109 Föregående mötesprotokoll från 22 nov.
Utredningen angående fast kontra mobiltelefoner pågår. I dagens läge är distriktets telefonkostnader cirka 900-1000kronor.

Beslut:

att godkänna protokollet från 22 nov.
110 Ekonomi
Ekonomisk rapport
Stiftelsen har gett distriktet ekonomist stöd på 150 tusen kronor. 2021 års resultat kommer att gå cirka   20 tusen kronor minus.

Beslut:

att godkänna kassarapporten.
Övriga ekonomiska frågor
Ove rapporterade från arbetsledarkonferens den 14Januari. Det var nyheter om ansökningar om ekonmiskt stöd från Riksförbundet. Projektstöd byter namn till verksamhetsstöd. Det kommer att finnas två behovsprövade stöd, för utbildningen av tjänstemän i SRF, samt för administrationsstöd.    

Distriktet skall ansöka om stöd till 1-dags vandring samt till stadsrullatorvandring. Vandrarföreningen skall inbjudas som ledsagare.      

Under denna punkt på dagordning halkade mötet In på teater och att distriktet fyller 100 år 2023. Det som kom fram av den diskussionen blev följande:

 Beslut:

att arbetsutskottet samt Agneta och Charlotte bildar en arbetsgrupp inför 100-års- jubileum.
111 Kansliet
Arbetsförmedlingen har beviljat lönebidrag till Charlotte och Leif i ytterligare tre år.

112 Arbetsgrupper
Agneta och Charlotte i arbetsmarknads gruppen skall träffa syncentralens nya kurator.

Rehabiliteringsgruppen: skall träffas efter nästa referensgrupps möte. 

Den digitala gruppen: har inte träffats, men brist på idéer är det inte, de flödade likt vatten. Det var allt från datafaddrar till folkhögskolekurser.

Kulturgruppen: Margareta har vidtalat Ketty och Cecilia.

113 Rapport ombudsman
Roger skall i närtid samla den intressepolitiska gruppen. Det är valår så det finns mycket att ta tag i.

114 Lokalföreningarna
Karlskoga och Örebro har ställt in sina styrelsemöten. I närtid är det möten med Bergslagen och Sydnärke.

Det blev diskussion om Bergslagen och Sydnärke kan räknas som lokalförening när de saknar styrelse. Enligt Charlotte har Riksförbundet godkänt dem som lokalföreningar. Det ser ut som att i år kunna tillsätta styrelser i Bergslagen och Sydnärke.

115 Rådet för funktionshinderfrågor RFF
Rådet hade telefon- och Skypemöte den 14 januari. Huvudpunkten på mötet var information om s.k. personcentrerad vård.  Där man skall ge patienten information om nästa steg i en eventuell fortsatt behandling. Det skall finnas vårdsamordnare vid varje vårdcentral.               

Högkostnadsskyddet höjs med 150kr till 1200kr under en tolvmånadsperiod.

HRF har påtalat att hörbarheten är dålig på Örebro Teater. Skådespelarna använder inte myggmikrofonerna. Det såg oetiskt enligt någon teaterregissör. Frågan skall tas upp i Örebro Teaters styrelse.    

116 Rapporter
Det fanns inget att rapportera.

117 Studier
Det var inget på gång förnärvarande.

118 Inkomna skrivelser
Det blir ett digitalt organisationsrådsmöte den 11 februari.

Beslut:

- att Chivan deltar på organisationsrådet.

Den blivande tandhygienisten Lisa Johansson skall göra ett examensarbete om synskadades bemötande i tand-vården. Hon ville ha hjälp att få in enkätsvar.

Beslut:

- att Leif kontaktar Lisa Johansson och ber henne ta kontakt med Riksförbundet som kan vara behjälpliga med att få in fler enkätsvar. Från Örebro län skulle det troligtvis bli få enkätsvar.    
119 Arbetsutskottet
Har ej haft möte.

120 Åtgärdslistan
Se bifogad fil.

121 Övriga frågor
Margareta meddelade att valberedning har påbörjat sitt arbete.                                                                                        Jenny och Chivan åtog sig uppgiften att kontakt de cirka 160 st medlemmar som enligt medlemsregistret inte har e-postadress. Förhoppningsvis kan vi få fram fler e-postadresser.      

Dan berättade att kölappsautomatens talfunktion som är vid H-huset, USÖ är trasig. Den är felanmäld kommer i snar framtid att fungera.

122 Nästa möte
Beslut:

att nästa möte blir måndag 21 februari klockan 16.00.
123 Enbart styrelsen
Det fanns inget att dryfta denna gång.

124 Mötets avslutning
Ordförande Ove Nilsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.