Protokoll


Art: styrelsemöte
Datum: måndag 22 november 2021
Tid: 17.00 – 20.05
Plats: Brukarhuset, Mellringevägen Örebro

Närvarande:
Ove Nilsson ordförande
Anders Eng
Sandra Johansson
Chivan Omar
Dan Wakman

Adjungerade:
Roger Alexanderson, ombudsman
Agneta Elfving stiftelsens ordf.
Jenny Nilsson, trainee var med via Microsoft Teams
Leif Stockhult, kansliet
Margareta Rydemalm SRF:s ombud i ABF
Charlotte Åkerlind, kansliet

 

86 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

87 Godkännande av dagordningen
BESLUT:

att godkänna dagordningen
88 Utse protokolljusterare
BESLUT:

att välja Sandra Johansson
89 Föregående mötesprotokoll från 21 okt.
BESLUT:

att godkänna protokollet från 21 okt.
90 Ekonomi
Ekonomisk rapport
Inkomsterna är hittills 80% av budget. Utgifterna

är hittills 78% av budget. Belopp på 200tkr från stiftelsen kommer att täcka utgifterna   

BESLUT:

att godkänna kassarapporten.
Övriga ekonomiska frågor
Det fanns inga övriga ekonomiska frågor

91 Distriktsstyrelsen godkännande av revisorer för Synskadades stiftelse Örebro län
Uppdraget som revisor till Synskadades stiftelse Örebro län har gått till revisionsbyrån BDO Mälardalen AB. Huvudansvarig revisor är Margaretha Moren, och revisorssuppleant Sara Königslehner

Som lekmannarevisor Inger Lindqvist.

BESLUT:

att godkänna ovanstående personer som revisorer för Synskadades stiftelse Örebro län.
92 Kansliet
Kansliets julledighet blir från 17/12 till 10/1. Charlotte har några sparade semesterdagar som måste tas ut före årsskiftet. Ordförande ansvarar för telefonservicen under juluppehållet. Leif har svårighet att läsa displayen på nuvarande fasta telefonen. Det blev diskussion om det skulle

var mer lämpligt att slopa fasta telefonerna och att kansliet får var sin mobiltelefon. 

BESLUT:

att Leif och Roger gör en utredning och
jämför kostnaderna mellan fast och mobiltelefon.

93 Arbetsgrupper
Styrelsen diskuterade frågan om arbetsgrupper, det fanns olika uppfattningar om omfattningen och tidsperspektivet. Styrelsen tog beslut om ett antal arbetsgrupper samt vilka som inledningsvis skall dra igång  dessa.

BESLUT:

Arbetsmarknadsgrupp: Agneta, Charlotte samt Syncentralen.
Intressepolitiskgrupp: Roger, Chivan, Erik samt Britt-Marie från Karlskoga.
Habilitering och rehabiliteringsgrupp: referensgruppen för syncentralens brukarråd.
Kulturarbetsgruppen: Margareta, Ketty samt Cecilia.
Digitalarbetsgruppen: Ove, Dan samt Jenny.
94 Rapport ombudsman
Roger har varit på fortbildning för ombudsmännen. Det var en föreläsning av förbundets pressekreterare Åsa Nilsson. Bästa tiden att få en artikel publicerad var att lämna in artikel klockan 6 på morgonen en måndag.

Färdtjänstfrågan: där fler menade av vi inte skall vara lika ”högljudda” i alla delar av landet. Det är olika i landet hur man behandlar färdtjänsttillstånd. Det var även uppe om att man borde kunna betala medlemsavgiften via swisch.  

95 Lokalföreningarna
Julbordssäsongen står nu i startgroparna, de är många i år.

Den 3/12 julbord Solliden, Stiftelsen bjuder: hittills 23 anmälda.

Den 5/12 dialogmöte med julbord, Sydnärke hittills 9 anmäld.

Den 7/12 julbord Åkerby, Bergslagen hittills 4 anmälda.

Den 9/12 julbord Karlskoga.

Den 9/12 Julbord Nya gruppen och torsdagsgruppen.

Den 11/12 julknytis Föreningarnas hus Örebro.

Den 16/12 jullunch Hotell Stinsen.

Det har varit fikaträff i Lindesberg med 8 deltagare samt Nora med 4 deltagare.

96 Rådet för funktionshinderfrågor RFF
Rådet hade möte den 26 oktober, det första fysiska mötet sedan februari 2020. Där gavs information om regionens satsning på s.k. e-hälsa. Via inloggning med e-legitimation till vårdguiden 1177 kan man få tillgång till receptförnyelse, se sina provsvar, träffa läkare digitalt behandlingsprogram för ångest och depression. Det gavs också information från regionens hjärnskadekoordinatör som arbetar med eftervård för patienter med förvärvade hjärnskador efter t.ex. stroke, hjärntumör, trafikolyckor. För övrigt var det inga nya speciella nyheter, berättade Anders.   

97 Rapporter
Anders har inte lyckats få kontakt med David A. Kontaktar han kansliet får de hänvisa till Anders. Agneta rapporterade från Kundforum. Ansökan om färdtjänsttillstånd görs bäst i Vårdguiden 1177. Det kommer att vara ett informationsmöte om den nya färdtjänstappen på Kulturhuset.  Den dagliga verksamhetens plats i prioriteringslistan var ånyo på dagordning. Agneta efterlyste utbildning för färdtjänstchaufförerna, vars kompetens är bristfällig i flera fall. 

I tvistemålet angående retroaktiva abonnemangsavgifter har vi fått prövningstillstånd godkänd av Göta hovrätt.

98 Studier
Margareta berättade att en resa till Gotland kostar 8 tkr/per person, vilket är för mycket. Tittar på andra alternativ som ex. Göta kanal.

99 Inkomna skrivelser
Riksförbundets valberedning söker en kandidat till uppgiften som ledamot i valberedningen. Sista anmälningsdag 10 januari.

Projektbidrag sista anmälningsdag 30 november. Nästa möjlighet att söka projektbidrag är 15 feb.

100 Arbetsutskottet
Har ej haft möte.

101 Åtgärdslistan
På grund av tidsbrist fick det mesta av åtgärdslistan anstå till kommande möte. Dock berättade Chivan att han talat med SFI rektorn som berättade att där finns en synskadad elev, en presumtiv medlem?

Dan tog upp om informationsbordet på USÖ den 10/12

Dan, och Charlotte står mellan klockan 10 och 12. Mellan 12 och 16 Anders, Ove och Charlotte som även får möjlighet till lunchpaus och stadspromenad.     

102 Övriga frågor
Ove tog upp att vi på nästa styrelsemöte bör schemalägga alla vårterminens styrelsemöten

103 Nästa möte
Det går bra för länsföreningar att använda gratislokalerna i Föreningarnas hus. Vi kan varva styrelsemöten ena gången i Brukarhuset nästa gång i Föreningarnas hus. 

BESLUT: nästa möte blir tisdag 18 januari klockan 15.30

i Föreningarnas hus.

104 Enbart styrelsen
Chivan efterlyste någon form av tidsplanering, ofta får

vi stressa igenom de sista punkterna på dagordningen.

De flesta har färdtjänstbilar som väntar, så övertid är

inte att tänka på.

105 Mötets avslutning
Ordförande Ove Nilsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.