Protokoll


Art: styrelsemöte
Datum: torsdag 21 oktober 2021
Tid: 16.00 – 19.15
Plats: Föreningarnas hus, Slottsgatan Örebro

Närvarande:
Ove Nilsson ordförande
Anders Eng
Sandra Johansson
Chivan Omar
Dan Wakman

Adjungerade:
Roger Alexanderson, ombudsman
Jenny Nilsson, trainee
Margareta Rydemalm SRF:s ombud i ABF
Charlotte Åkerlind, kansliet
Leif Stockhult, kansliet

 

67 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Det gjordes en presentationsrunda av de närvarande, ty ett nytt ansikte var med på mötet, nämligen trainee Jenny Nilsson som ska ersätta de ledamöter som lämnat styrelsen.

68 Godkännande av dagordningen
Punkt om åtgärdslistan läggs till dagordningen

BESLUT:

att godkänna dagordningen
69 Utse protokolljusterare
BESLUT:

att välja Dan Wakman till justerare av dagens protokoll.
70 Föregående mötesprotokoll från 30 sept.
Chivan och Roger arbetar med att få fram en slogan som påvisar att synskadade alltid lever med restriktioner som var en punkt på mötet den 30 september

BESLUT:

att godkänna protokollet från 30 sept.
71 Ekonomi
Ekonomisk rapport
Ove och någon mer har svårighet att läsa kassarapporten på Word-fil och Exel-fil.  Det är 55 tkr plus i kassan. kassören larmade att stiftelsen bör skjuta till mer pengar.

BESLUT:

. att kassarapporten sänds som PDF-fil samt

ett kassareferat i en skriven text om månadens väsentliga utgifter och inkomster. Kassören avgör själv har mycket pengar som ska sökas från stiftelsen.

Övriga ekonomiska frågor
Charlotte tog upp att vi skall sända julkort till våra medlemmar. Förra året kostnaden cirka 4 tkr. Det togs upp att kansliet skall prenumerera på NA. Medlemsdagen togs upp, det musikaliska inslaget

irländsk folkmusik kommer att kosta cirka 2 tkr.

BESLUT:

att sända julkort till våra medlemmar.
att ta reda på priset för en prenumeration.
72 Kansliet
På kick-offen nämndes att distriktet har e-postadresser från 160 medlemmar. Troligtvis har fler medlemmar e-postadresser, det bör undersökas. Anders föreslog att kansliet skickar brev till de e-postlösa. Dan föreslog att man telefonerar.

David Artursson f.d. medlem har kontaktat kansliet.

Han berättade att det finns en grupp synskadade som träffas i Brickebacken. De bedriver någon form av verksamhet, vilket distriktets inte har kännedom

BESLUT:

att kansliet avgöra själva om kontakt tas med e-postlösa med telefon eller brev.
att Anders kontaktar David. A för ytterligare upplysningar.
 
73 Kommande verksamhet, arbetsgrupper
Vi diskuterade genom att gå igenom och ändra

Åtgärdslistan. Den finns nedan. 

74 Rapport ombudsman
Den 11 oktober gjordes en tillgänglighetsvandring i Lindesberg med 5st från SRF och 5st från Lindesbergs kommun. Man fick tillfälle att påpeka brister i tillgängligheten. Kommunens repr. verkade vara lyhörda.

Näst på tur är Nora och Ljusnarsberg.

I samband med vita käppens dag var Roger med två gånger i P4 radio Örebro. NA hade en stor två-sidors artikel om el-cykeleländet i centrala Örebro.

Roger och Ove har varit på möte med några andra

handikapporganisationer rörande flextrafiken som Örebro kommun avser att ta bort sista december. En manifestation skall hållas lördag 30 oktober utanför Rådhuset Örebro med krav att flextrafiken får

leva vidare.

75 Lokalföreningarna
Örebro har kommit igång med bingo samt nya gruppen har aktiviteter på gång.

Karlskoga har haft samling av deras yngre grupp.

Lunchträffen för Sydnärke den 30 oktober har endast 1st anmält sig. Det kom förslag om att ha en julbordsträff kan förhoppningsvis locka flera. Förslaget fick styrelsens gillande. Sydnärke planerar att ha bingo den 10 november.

I november blir det fikaträffar i Lindesberg och Nora.

76 Rådet för funktionshinderfrågor RFF
Det var inget att rapportera. RFF har inte haft möte efter styrelsemötet den 6 september. Nästa möte blir den 26 oktober.

77 Rapporter
Brukarhuset styrelse bjuder in till dialogmöte med styrelserepresentanter för att framförallt diskutera ordningsfrågor. Intresset var ljumt från styrelsens ledamöter. Men efter några suckar tog Sandra på

sig att deltaga på mötet den 8 november.

78 Studier
Margareta hade kontaktat ABF om kurs i att skriva insändare. I dagsläget fanns inget men man skulle eventuellt senare då fram någon kurs i ämnet.

Det blev diskussion om ”långresa” till sommaren. Visby dök upp som förslag. Det blir en blänkare i SYNvinkeln om intresseanmälan till ”långresa”  

79 Inkomna skrivelser
Det fanns inga skrivelser att behandla.

80 Arbetsutskottet
Har ej haft möte.

81 Åtgärdslistan
Se § 73.

82 Övriga frågor
Ove påpekade att Rogers arbetstelefon sett sina bästa dagar. Ett arbetshjälpmedel som AF skall tillhandahålla? Jennys erfarenhet av AF är att tjata, då kan det gå bra. Roger får ånyo kontakta AF.

Margareta förespråkade att Agneta som stiftelsens ordförande skulle deltaga på styrelsemöten. Det hade ingen någon invändning mot

83 Nästa möte
Anders efterlyste ett beslut om var styrelsens möten ska förläggas. Chivan, Ove och Anders föredrar Föreingarnas hus. Sandra och Dan Brukarhuset. Sålunda 3 röster mot 2 för Föreningarnas hus. Det bli diskussion. Huruvida länsföreningar har mötestillträde i deras

Lokaler. Anders kontaktar Föreningsrådet ordförande Helena Astvald. Föreslaget mötesdatum blev 22 november.

84 Enbart styrelsen
Styrelsen hade följande synpunkter på mötet:

Hela dagordningen bör läsas upp under punkten godkännande av dagordningen.
Ordförande summerar samt repeterar eventuella beslut på varje punkt.
Alla närvarande som begär ordet säger sitt namn först.
Alla närvarande försöker att hålla sig till ämnet på den punkten vi avhandlar. Inte ta upp ämnen som ligger längre ner på dagordning.


85 Mötets avslutning
Ordförande Ove Nilsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.