Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: tisdag 9 mars 2021
Tid: 16.10-18.30

Plats: Vid våra telefoner, Coronapandemin har tagit fart igen. Sammankomster är begränsade till 8 personer, enligt myndigheternas råd.

 

Närvarande:
Ove Nilsson ordförande
Anders Eng
Sandra Johansson
Mikael Näsström
Chivan Omar
Dan Wakman

Adjungerade:
Roger Alexanderson, ombudsman
Agneta Elfving, förbundsstyrelsen
Erik Johansson, trainee
Leif Stockhult, kansliet
Charlotte Åkerlind, kansliet

Frånvarande:
Margareta Rydemalm  SRFs ombud i ABF

 

128 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

129 Godkännande av dagordningen
BESLUT:

att godkänna dagordningen.
130 Utse protokolljusterare
BESLUT:

att välja Mikael Näsström
131 Föregående mötesprotokoll från 20 januari.
Mötesordförande Dan och sekreterare Anders hade

olika uppfattningar och levererat två olika texter till  punkten ” övriga ekonomiska frågor.” Det togs inga beslut på den punkten, så styrelsen lämnar frågan utan åtgärder.

BESLUT:

att godkänna protokollet med ovanstående anmärkning.
132 Ekonomi
Ekonomisk rapport
Den senaste kassarapporten var utsänd via e-post.

Distriktet har för närvarande ett ekonomiskt överskott på ca 60 tkr, några medel från stiftelsen har ej behövts sökas. Leif tog upp att det räcker att inkomster och utgifter i ”stora drag” presenteras på ett Word-dokument istället för Exel-dokument. Vi har diskuterat detta tidigare i styrelsen.

BESLUT:

att godkänna kassarapporten, samt att den i fortsättningen kommer som Word-dokument.
     Övriga ekonomiska frågor

Bidragsansökan från US Mitt, ansökan är vidarebefordrad till stiftelsen, som har behandlat och godkänt ansökan.
BESLUT:

att ansökan är åtgärdad.
Övertagande av arbetsnämndens kapital till stiftelsen. Både stiftelsens styrelse och arbetsnämndens styrelse har godkänt övertagandet. Frågan ska upp på arbetsnämndens årsmöte senare i mars. Det gäller att sammanlänka de olika stadgarna innan det hela är klart.
BESLUT:

att godkänna ett övertagande.
133 Kansliet
Kansliets anställda har fått ett generellt lönepåslag på 2,9%. Leif meddelade att 268 medlemmar i distriktet har betalt 2021 års medlemsavgift. 72 har inte gjort det. De kommer att få en påminnelse

från kansliet. 

134 Rapport ombudsman
Roger har kontaktat Komvux angående stödet till synskadade elever på Komvux. Det har kommit ett skriftligt svar som Roger vidarebefordrat till styrelsens ledamöter.

En skrivelse och insändare om ledsagning och stöd vid covid-vaccineringen har Roger gjort. Han fick telefonsvar från Regionrådet Andreas Svahn (S). Ett skriftligt svar kom i den publicerade insändaren. Det ska finnas ledsagning och stöd, vi kan bara hoppas på att det fungerar.

Den 12 mars är det syntolkningsdag Roger och Lotta Lagerman har gjort ett pressmeddelande angående reducering av syntolkningsutbildningen på Fellingsbro folkhögskola, de som har hört av sig var P4 Örebro och Länsradion som intervjuat Lotta Lagerman. Agneta berättade att riksförbundet ska engagera sig i frågan om syntolkningsutbildningen.

Det har kommit signaler från Sydnärke att Hallsberg,

Askersund och Laxå tittar på en gemensam syn- och hörselinstruktör.

Dan tog upp att ledstråk saknas mellan A-huset och H-huset vid USÖ.

BESLUT:

att Roger gör en skrivelse och frågan tas upp i RFF.              
135 Lokalföreningarna
Charlotte berättade att ingen har anmält sig till årsmötet i Sydnärke och Bergslagen, även få i Örebro. Karlskoga har hand om sina anmälningar.

BESLUT:

att Charlotte och Leif med hjälp av Bo Larsson försöker kontakta medlemmar i dessa föreningar. På Eriks förslag skickas en påminnelse om årsmötet till alla som har e-postadress.
136 Rådet funktionshinderfrågor RFF
Anders rapporterade från RFF telefonmöte den 16 februari. FUB tog upp att daglig verksamhet kommit långt ner på färdtjänstens prioriteringslista, man har gjort en anmälan till DO. 

De 29 tusen som har abonnemangsavgift för hjälpmedel får faktura kvartalsvis istället för månadsvis. Andningsapparat ska ingå i hjälpmedelsavgiften på 65 kr/mån.

Den stora punkten på dagordningen var redovisningen av Regionens nya hållbarhetsprogram som ska genomsyra verksamhet från städerska till överläkare.        

137 Rapporter
Ove deltog på organisationsrådet den 4 mars, som var telefonmöte. Information och frågor om den kommande digitala kongressen upptog en stor del av mötet. Kongressen kan komma att ställas in om pandemin är allvarlig, men det blir i så fall med några veckors varsel förmodligen i maj. Man hade också gruppdiskussion där man graderade olika påstående om föreningens verksamhet.  

Agneta rapportera från färdtjänsten kundforum. En representant från en annan funktionshinderorganisation ondgjorde sig över att synskadade får ta med sig ledsagare gratis. Hen fick en skarp tillrättavisning av Agneta, så behandlar man inte andra funktionshindrade.  En skriftlig redogörelse från kundforum kommer att sändas till styrelsens ledamöter.

138 Studier
Det hade inte kommit några fler anmälningar till den tilltänkta bokcirkeln, så den skjuts upp tillsvidare.

139 Inkomna skrivelser
Det fanns inga skrivelser att behandla.                         

140 Arbetsutskottet
De har inte haft något möte.

141 Verksamhetsplan 2021
Vandringsturen vid Bergslagsleden och mansträffen på Sixtorps Naturevent måste genomföras före 30 juni, annars dras projektmedlen in. Det är osäkert om det går genomföras, allt beror på pandemiläget i juni.   

142 Årsmötet
Styrelsen gick igenom Verksamhetsberättelse 2020, budgetförslag och verksamhetsplan. Under mötets gång gjordes några tillägg och ändringar i verksamhetsberättelsen. Budgetförslaget var inte så mycket

att orda om, vi vet inte när verksamheten kan komma i normalläge. När det gäller verksamhetsplan föreslog Ove medlemsvård och digitala möten. Chivan förslog att vi kontaktar de politiska partierna om de har tillgänglig information för synskadade inför valet 2022.

Mikael förslog att vi ska försöka få till stånd ett möte med arbetsgivare och höra deras ståndpunkt om att anställa synskadade. Agneta menade på att vi bör även invänta vad kongressen ställer för mål inför nästa kongressperiod.

BESLUT:

att årsmötet blir telefonmöte lördag 24 april klockan 14.00. Vi ska försöka få någon av förbundsordförandekandidaterna till mötesordförande. Agneta kontaktar Niklas Mattsson i första hand.
143 Övriga frågor
Det fanns inga övriga frågor.

1144 Nästa möte
Det blev inget datum bestämt.

145 Mötets avslutning
Ordförande Ove Nilsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.