Protokoll 


Art: Styrelsemöte
Datum: 2019-12-10
Tid: 16.00 – 18.00
Plats: Brukarhuset, Mellringevägen 120 B  

Närvarande:
Ove Nilsson Ordförande
Mikael Carlsson
Anders Eng
Sandra Johansson
Chivan Omar
Dan Wakman 

Adjungerade:
Roger Alexanderson, ombudsman
Leif Stockhult, kansliet
Charlotte Åkerlind, kansliet
Margareta Rydemalm, SRFs ombud ABF
Erik Johansson, praktikant kansliet 

Frånvarande:
Margaret Lennartsdotter
Agneta Elfving FS 

§ 89 Mötets öppnande

Ordförande Ove Nilsson hälsade alla välkommen och öppnade mötet. 

§ 90 Godkännande av dagordningen

BESLUT:
-       att godkänna dagordningen. 

§ 91 Utse protokolljusterare

BESLUT:
-       att välja Sandra Johansson till protokolljusterare. 

§ 92 Föregående mötesprotokoll 29 oktober 2019

Ändring på § 86 Övriga frågor BESLUT: att Ove och Charlotte kontaktar Sofia T samt Perspektiv. Skall ändras till att Ove och Charlotte kontaktar Perspektiv och besvarar insändaren.

BESLUT:
-       med den ändringen blev protokollet från 29 oktober godkänt av distriktsstyrelsen. 

§ 93 Ekonomi

a)   Ekonomisk rapport

Charlotte berättade att vi ligger bra till med ekonomin.

Behöver i dagsläget inte söka mer pengar från stiftelsen.

Leif efterlyste att kassarapporten bör innehålla någon form av sammanfattande text med utgifter och inkomster, med plus och minus.   

 BESLUT:
-       att godkänna rapporten samt framledes skall kassarapporten ha en sammanfattande text. 

§ 94 Kansliet

Kansliet har stängt för helgledighet den från 18 december till 7 januari.

En bildskärm är inköpt till Charlotte. Leifs stol är inte i bästa skick, behöver en ny.

BESLUT:
-       att inhandla en stol till Leif. 

§ 95 Rapport ombudsman

Onsdagen den 5 februari kommer Swedbank hålla en in formation hur synskadade kan ta del av banktjänster påderas hemsidor.

I början av januari åker Roger på vidareutbildning för landets ombudsmän.

Det har inte blivit tid att besöka lokalföreningarnas styrelser för att informera om frågorna i vår ledsagarenkät, men det blir

i början på nästa år. 

§ 96 Lokalföreningarna

Alla föreningarna har haft eller ska ha någon form av julfirande. Örebro hade luciafika med musik av SRF-kören som gjorde sin första publika föreställning. 

§ 97 Rådet för funktionshinderfrågor

Inte så mycket att rapportera. Det hade varit referensgruppmöte den 26 november, Agneta hade varit på mötet, Den 16 december blir det RFF-möte. Anders kan inte närvara, samma tid är det möte med Danske Bank ett möte som varit svårt att få till stånd, så det går före. Anders uppmanade ledamöterna att fundera på frågor vi bör ta upp på Rådet för funktionshinderfrågor. 

§ 98 Rapporter

Den 3 december var Agneta, Anders, Charlotte och Erik i Linköping och träffade Peter Forss och Jenny-Ann Karlsson från SRF Östergötland som berättade om sitt framgångsrika arbete med en coachgrupp för arbetslösa synskadade, som började 2009 och som pågår än idag. Östergötland har bättre föreutsättningar än Örebro. Bland annat arbetar Jenny-Ann som kurator på syncentralen vilket ger stora möjligheter till kontakt med synskadade i arbetsför ålder. Östergötland har ett utvecklat

barn och ungdomsarbete, vilket vi saknar. Men hur som helst diskuterade styrelsen Örebros möjlighet att få till stånd något liknande. Ett stort problem är hur vi ska få fatt på de arbetslösa synskadade, alla är ju inte medlemmar SRF, Kan Sprida och syncentralen hjälpa till? Så mycket konkreta tips hade vi inte. Men vår arbetsgrupp får arbeta vidare. Vi beslöt att utöka gruppen med Agneta och Erik, Ove och Anders kikat

på frågan tidigare. Nu blir Erik sammankallande.

Den 30 november var det arbetsgivarekonferens för styrelsen.

Utbildare var Håkan och Gunilla Thomsson. Det samlade omdömet var att dagen var givande. Man fick kunskap om frågor man hade lite kännedon om. 

§ 99 Studier

Vi skall försöka komma i gång med studiecirkel om SRFs 130 åriga historia, nu finns 6-7 intresserade.

Margareta hade varit på ABFs årsmöte där framkom att en icke namngiven förening fuskat med ett stort antal studietimmar, vilket orsakat ABF ekonomiska problem. 

§ 100 Inkomna skrivelser

Förbundet har skickat ut ett rådslag om stadgarna, Lokalföreningar och enskilda medlemmar kan svara, senast 13 januari skall svaren vara inlämnade. 

§ 101 Arbetsutskottet

Har ej haft möte. 

§ 102 Åtgärdslista

Se bifogad fil 

§ 103 Övriga frågor

Anders informerade att Samfundet Örebro stads- och länsbibliotekets vänner som förvaltar Greta Hamiltons stiftelse vill ha synpunkter från SRF om talboksutgivningen. Ove föreslog att vi bjuder in dem till något styrelsemöte.

Anders har skrivet ett inlägg till SYNvinkeln om att skriva motioner till 2020 års kongress. Han vill ha styrelsen godkännande av texten.

BESLUT:
-       att godkänna skrivning om motioner. 

Mikael tog upp om att deltagarna från fjolårets kvinnokonferens har önskemål om att ha en ytterligare träff på Almåsa. Mikael efterlyste liknande aktvitet för män. Nu ligger bollen hos någon som tar initiativet att bilda en mansgrupp.

Dan berättade att det finns ett företag som mot betalning tar fram uppgifter om stiftelser som ger ekonomiskt stöd till personer med synnedsättning.

BESLUT:
-       att Charlotte pratar med sin dotter som har haft kontakt med företaget. 

§ 104 Nästa möte

Blir tisdag den 21 januari 2020. 

§ 105 Mötets avslutning

Ordförande Ove Nilsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.