Protokoll 


Art: Styrelsemöte
Datum: 2019-10-29
Tid: 15.30 – 18.30
Plats: Brukarhuset, Mellringevägen 120 B 

Närvarande:
Ove Nilsson Ordförande
Mikael Carlsson
Anders Eng
Sandra Johansson
Margaret Lennartsdotter
Chivan Omar
Dan Wakman

Adjungerade:
Roger Alexanderson Ombudsman
Leif Stockhult Kansliet
Charlotte Åkerlind Kansliet
Agneta Elfving FS
Margareta Rydemalm SRFs ombud ABF 

§ 72 Mötets öppnande

Ordförande Ove Nilsson hälsade alla välkommen och öppnade mötet. 

§ 73 Godkännande av dagordningen

BESLUT:
-         att godkänna dagordningen. 

§ 74 Utse protokolljusterare

BESLUT:
-         att välja Mikael Carlsson 

§ 75 Föregående mötesprotokoll 23 september 2019

BESLUT:
-         att godkänna protokollet från 23 september. 

§ 76 Ekonomi

a)     Ekonomisk rapport

Charlotte berättade att vi ligger 187 tkr plus som borde

täcka resterande kostnader för i år. Vi behöver inte i år söka medel från Stiftelsen. Medlemsforums kostnader blev mindre än vi räknat med. 

 BESLUT:
-         att godkänna rapporten.

b)     Övriga ekonomiska frågor

-       Söka internt ekonomiskt stöd för 2020

Vi ska söka anslag till en DEST-träff om habilitering och rehabilitering där även syncentralerna skall inbjudas.
Andra projekt var kvinnokonferens på Almåsa, travskola, att en projektanställd som skall besöka medlemmar och informera om användning av datorer och telefoner, vilket man gjort i Värmland med lyckat resultat.

BESLUT:
-       att Roger gör en ansökan om DEST-träff

i samråd med DEST ombudsmännen.

-       att Charlotte ansöker om kvinnokonferens, travskola, ”hemundervisning” av datorer och telefoni.

-       Bidrag från anhöriga till medlemmar SRF

Agneta hade besökt ett styrelsemöte hos SRF Göteborg.

Där framkom att i deras medlemstidning Ögonblicket finns

en ”anonns”som uppmanar anhöriga till SRF medlemmar som gått bort, att stödja SRF Göteborg med ett bidrag.

BESLUT:
-       att i SYNvinkeln och på hemsidan införa något liknande. 

§ 77 Kansliet

Leif tog upp om personer som blir medlemmar sent på året

skall betala avgift för helåret. Vilket känns fel.

BESLUT:
-       att de som ansöker om medlemskap i okt-dec registreras först kommande januari.

Det har kommet från förbundet att vi i all brev och e-post

kontakt med utomstående bl.a myndigheter, tidningar skall vi använda rätt brevmall med SRF loggan.   

§ 78 Rapport ombudsman

Den 18 november släpper förbundet en undersökning man

gjort om färdtjänsten i Sverige. Det blev diskussion hur vi i distriktet skall använda undersökningen. Skall vi försöka få något om undersökningen i lokalpressen och eller koncentrera oss att stoppa förslaget om att ta bort högkostnadsskyddet i Örebro kommun? Diskussioner var livliga som alltid när det gäller färdtjänsten.

Vita käppens dag den 15 oktober i Hallsberg avlöpte väl

med bra diskussioner med politiker från kommunen. Stadsvandringen blev kort på grund av en regnig dag.

Roger har skickat ut frågor om ledsagning till lokalföreningarnas styrelser. För att få fart på undersökning bör Roger besöka styrelserna för att reda ut frågetecken. 

§79 Lokalföreningarna

I Örebro skall man nästa år försöka få i gång en motionsgrupp som träffas 1 gång i månaden på Friskis o Svettis Slottsgatan.  

§ 80 Rådet för funktionshinderfrågor RFF

-       Kundforum färdtjänsten

Agneta var där och har skickat ut minneanteckningar från

mötet på webben.

-       RFF möte den 21 oktober

Anders var där som denna gång var Centrum för hjälpmedel. Det var en utredare från Regionen som hade en föreläsning om suicidprevention. Man presenterade resultatet av återremissen gällande avgifter på hjälpmedel. Det var inte stora förändringar från första förslaget, man har tagit bort startavgift på 500 kr för hörapparat  samt ökat bidrag för barn med specialglasögon. Det slutgiltiga beslutet

tas av Regionfullmäktige i november.  

Ove har varit på möte med tillgänglighetsgruppen. Man tittade på ritningar för ombyggnation av syncentralen som skall påbörjas nästa år. 

§ 81 Rapporter

-       Seniormässan

Mycket folk som brukligt. Det var inte mer besökare på vårt

mörker-cafe än förra året, trots att vi annonserat i programbladet. Syntolkning saknades på mässan. 

-       DEST- konferensen

Var den 26 september i Örebro. En hel del diskussioner om

habilitering och rehabilitering. Tyvärr var det bara ombudsmännen från Sörmland och Östergötland ingen annan representant från dessa distrikt.

-       Veteranpoolen

Som kan hjälpa till med städning och t.ex. promenader,
Priserna är ännu ej klara. Man har samarbete med SRF på andra orter. 

§82 Studier

Körsångscirkeln är i gång. 5 personer är intresserade att gå SRF 130 år. Någon medlem vill att kulturcirkeln skall börja igen. 

§ 83 Skrivelser

-       Nominering till förbundsstyrelsen

Vi har tidigare i år nominerat Agneta Elfving.

-       Nominering till ABF styrelse

Ingen var intresserad. 

§ 84 Arbetsutskottet

Har inte haft något möte. 

§ 85 Åtgärdslista

Se bilaga. 

§ 86 Övriga frågor

Sofia T var missnöjd att hon inte får leda fortsättningen på punktskriftskursen. Hon har hört av sig till distriktet samt vår förbundstidning Perspektiv. Hon ser det som ett yrkesförbud, vilket kan tyckas märkligt. Vi har inte erbjudet henne att leda någon punktskriftskurs. Vi prioriterar medlemmar framför icke medlemmar

Roger har en handledarutbildning i punktskrift och är väl lämpad för uppgiften att leda en punktskriftskurs.

BESLUT:
-       att Ove och Charlotte kontaktar Perspektiv för att besvara insändaren.  

§ 87 Nästa möte

BESLUT:
-       att nästa möte blir tisdag den 10 december 2019.   

§ 88 Mötets avslutning

Ordförande Ove Nilsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.