Protokoll


 Styrelsemöte

Datum: 2019-06-26
Tid:      15.35 – 17.50
Plats: Hemma hos Ove Nilsson, Ekängsgatan 6 Örebro  

Närvarande:

Ove Nilsson Ordförande
Mikael Carlsson
Anders Eng
Sandra Johansson
Margaret Lennartsdotter
Chivan Omar
Dan Wakman 

Adjungerade:

Roger Alexanderson Ombudsman
Leif Stockhult Kansliet
Charlotte Åkerlind Kansliet
Margareta Rydemalm SRFs ombud ABF 

Anmält förhinder:

Agneta Elfving FS 

§ 25 Mötets öppnande

Ordförande Ove Nilsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 26 Godkännande av dagordningen

BESLUT:
-       att godkänna dagordningen. 

§ 27 Utse protokolljusterare

BESLUT:
-       att välja Margaret Lennartsdotter. 

§ 28 Föregående mötesprotokoll 27 maj 2019

BESLUT:
-       att godkänna protokollet från 27 maj. 

§ 29 Ekonomi

a)   Ekonomisk rapport

 BESLUT:
- att godkänna rapporten 

b) Övriga ekonomiska frågor

-      Medlemsforum

Kostnaderna för distriktet blev mindre än beräknat summan blev 3720 kronor.

-      Ersättning körledare

BESLUT:
-      att ersätta körledaren med 5000 kronor + arbetsgivaravgift.  

 § 30 Kansliet

Leif har undersökt lite om en ny dator. Men har i dagsläget inte bestämt vilken han vill ha. 

§ 31 Lokalföreningarna

Den 24 juni gjorde Örebro lokalförening en s.k.  stadsrazzia, man kollade hinder i gatumiljön. Man gick från Järntorget till Våghustorget. Aktionen blev uppmärksammad i Tvärsnytt, lokalradion samt NA.

Sandra, Ove och Roger har av Örebro kommun blivit

informerade om de nya informationstavlor med talsyntes som ska upp på Örebros busshållplatser.

I övriga lokalföreningar råder nu sommarstiltje. 

§ 32 Rådet för funktionshinderfrågor RFF

Anders och Roger var på rådets möte den 17 juni. På mötet

framkom att det finns ett förslag till resegaranti för färdtjänstresenärer. Ett annat förslag från regionen var att ta ut en avgift på 65 kronor i månaden för hjälpmedel. Idag tar man inte ut avgift på vissa hjälpmedel. Annat som läs-tv tas det ut en avgift på 140 kronor i månaden. Blir detta verklighet så sänks avgiften på läs-tv. En halv seger för oss som vill ta bort läs-tv avgiften. Men andra grupper som får en avgift är missnöjda. Efter mötet var det en föreläsning av

Margareta Persson som skrivit boken ”gamla synsätt spökar ännu”. Den handlar de handikappades historia i Sverige.

Ove hade varit på möte med tillgänglighetsgruppen.

Gruppens ledamöter påtalade att man kommer in alltför sent i beslutsprocessen, när det mesta är redan klart.

Dan tog upp om ögonklinikens lokaler i H-huset, Inflyttning

blir 2020. Vi synskadade bör få lämna synpunkter på lokalerna innan verksamheten börjar där. 

§ 33 Rapport ombudsman

En inbjudan har skickats till Hallsbergs kommun om den vita käppens dag 15 oktober.

För närvarande arbetar Roger med frågan om rätten till ledsagning. Riksförbundet driver rättviseprojektet som vill se en förbättringen av synskadades möjlighet till ledsagning enligt LSS och SoL. På distriktsnivå skall vi göra en undersökning om vilka som har ledsagning, samt vilka som behöver ledsagning. 

§ 33 Rapporter

Dan tog upp att syntolkningsutrustning fungerade dålig på nationaldagsfirandet den 6 juni. Ove svarade att det orsakas av att syntolken satt en kontakt i fel hål.

Sommarresan den 18 juni till Gränna och Visingsö varit bra. Vädret hade de tur med.

Margaret berättade om en soffa med året runt värme

vid resecentret i Lindesberg, vid soffan finns en förhöjning som kan var svår att se för synskadade. Detta påtalades för kommunen. Inom några få dagar hade förhöjning blivit vit målad, vilket ökade synbarheten.

Ove var på organisationsrådet den 14 juni. Där togs frågan upp om hur SRF skall förhålla sig till SD. Det råder oenighet i denna fråga. En annan fråga som kom upp att vara att nya medlemmar inte skall få rabatt på medlemsavgift om man ansöker om medlemskap sent på året.

En värdering av medlemsforum kom upp på organisationsrådet. Man ansåg att medlemsforum blev en lyckad tillställning. 

§ 34 Studier

Anders tog upp att distriktet bör försöka få gång en studiecirkel om SRFs 130 åriga historia. På medlemsforum delades det ut en bok om SRFs historia. Den finns i svartskrift, DASIY och punktskrift.

BESLUT:
-      att i kommande nummer av SYNvinkeln skall vi vi informera om studiecirkeln Margaret efterlyste om utbildning i telefonhantering.

BESLUT:
-      att kansliet samlar de i distriktet som har goda kunskaper i telefonhantering till möte, om hur vi kan förmedla kunskaper om telefonhantering.

§ 35 Arbetsutskottet

Har inte haft något möte. 

§ 36 Åtgärdslista

Se bilaga. 

§ 37 Övriga frågor

Denna gång fanns inga övriga frågor. 

§ 38 Nästa möte

BESLUT:
-      att nästa möte blir onsdag den 21 augusti 2019       

§ 39 Mötets avslutning

Ordförande Ove Nilsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.