Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: 2019-05-27
Tid: 17.15 – 19.50
Plats: Mellringevägen 120B

 Närvarande:
Ove Nilsson Ordförande
Mikael Carlsson
Anders Eng
Sandra Johansson
Chivan Omar
Dan Wakman 

Adjungerade:
Roger Alexanderso Ombudsman
Agneta Elfving FS
Leif Stockhult Kansliet
Charlotte Åkerlind Kansliet 

Anmält förhinder:
Margaret Lennartsdotter
Margareta Rydemalm SRFs ombud ABF 

§ 7 Mötets öppnande

Ordförande Ove Nilsson hälsade alla välkommen och öppnade mötet. 

§ 8 Godkännande av dagordningen

BESLUT:

-       att godkänna dagordningen. 

§ 9 Utse protokolljusterare

BESLUT:

-       att välja Sandra Johansson till att justera dagens protokoll. 

§ 10 Föregående mötesprotokoll 8 april 2019

BESLUT:

-       att  godkänna protokollet från 8 april. 

§ 11 Ekonomi

a)   Ekonomisk rapport

Det har inte kommit anslag från Synskadades stiftelse, Riks

för våra utgifter i samband med Medlemsforum.

 BESLUT:

-       att godkänna rapporten 

b) Övriga ekonomiska frågor

-      Ansökan om organisationsutveckling

Ansökan om anslag från förbundet skall vara inne senast 31 maj. Distriktet sökte anslag förra året för en kurs i styrelsens

arbetsgivaransvar. Det anslag vi fick användes aldrig.

BESLUT:

-      att skicka samma ansökan som förra året. 

-      Konstutställning Wadköpingsrummet

Fyra synskadade konstutförare bosatta i vårt distrikt skall i

november ha en utställning. Nu ansöker de om ekonomiskt stöd från SRF Örebro län. Man beräknar att utställningen kommer att kosta i storleksordningen 50 tkr. Styrelsen var eniga om att stödja utställning. Den kan uppmärksammas av media och allmänheten och ge möjlighet att belysa de synskadades situation.

BESLUT:

-      att distriktet kommer att ge ett ekonomiskt stöd

på maximalt 20 tkr. Detta stöd skall endast gå till utställningskostnader, inte till några lönekostnader, Allt måste

redovisas med fakturor. Distriktet öppnar ett konto för utställningen. SRF Örebro läns medlemmar skall ha en guidad förevisning av utställningen, där utställarna berättar om sitt konstutövande. Ove Nilsson sköter kontakten med utställarna. 

-      Ansökan om Regionbidrag

Ansökan skall vara inne senast 1 augusti.

BESLUT:

-      att ansöka om 195 tkr för år 2020. 

-      Bastuflotte

Sandra Johansson tog upp att Nya gruppen den 2 augusti

skall ha en aktivitet vid en bastuflotte norr om Frövi. Aktiviteten är öppen för hela distriktet. Kostnaden för bastuflotten är 1000 kronor. Sandra undrade om distriktet kunde ge ett stöd.

BESLUT:

-      att distriktet betalar kostnaden för bastuflotten summa: 1000 kronor.   

 § 12 Kansliet

-      Profilkläder/Ledsagarvästar

Leif berättade att det inte gick att få fram kepsar till Medlemsforum, tiden var alltför kort. Skall vi nu göra en beställning?

BESLUT:

-      att vi avvaktar att beställa kepsar och ledsagarvästar. 

-      Datorutrustning

Leifs dator börjar bli gammal, programvaran är inte senaste

versionen av Windows, det behövs nya grejer.

BESLUT:

-      att Leif tittar över vad som behövs och kommer med kostnadsförslag till kommande styrelsemöte. 

-      Semesterplaner.

Kansliet har stängt från 1 juli till 5 augusti. 

§ 13 Rapport ombudsman.

Inger Gustafsson, Hällefors gjorde en färdtjänstresa med en

bil vars ruta var trasig, rutan täcktes endast med plast. Hon

spelade in färden med kamera. Den har visats som videoinslag på NAs hemsida. Roger har kontaktat NA för att få händelsen i den tryckta versionen av NA.

Bo Larsson, Sydnärke hade berättat att politiker i Hallsberg

önskade få information om Vita käppens dag den 15/1.

Att politiker visar intresse av Vita käppens dag är ovanligt.

Arbetet med LSS-frågan kom upp. Ove förslog att vi bör

bilda en arbetsgrupp som fördjupar sig i LSS.

BESLUT:

-      att bilda en arbetsgrupp. I gruppen ingår: Ove,

Anders, Margaret samt Roger som sammankallande.

I hösten blir det en DEST-konferens, där rehabilitering och

habilitering tas upp. Någon från Riksförbundet bör närvara. 

§ 14 Lokalföreningarna

Charlotte berättade att lokalföreningar utanför Örebro har

alla i närtid, någon form av säsongsavslutning med mat

förtäring eller något annat trevligt. Nya gruppen har gått på trav och vid ett tidigare tillfälle kört travhäst. 

§ 14 Val av ordförande Synskadades Stiftelse Örebro län

BESLUT:

-      att välja Agneta Elfving till ordförande för Synskadades stiftelse Örebro län. 

§ 15 Rådet för funktionshinderfrågor RFF

Anders var på RFFs referensgruppsmöte 22 maj. Den 17 juni blir det RFFs möte. Då blir det en föreläsning av Margareta Persson, författare till boken ” Gamla synsätt spökar ännu”. Våra uttalande från årsmötet togs upp på referensgruppen. Referensgruppens ordförande

Pia Delin uppmanade oss att sända vår skrivelse om ledsagning till alla ledamöter i Örebro kommuns funktionsstödsnämnd. 

§ 16 Rapporter

Förbundet vill ha en utvärdering av Medlemsforum från

deltagarna. Charlotte sammanställer och skickar till Förbundet.

Agneta har varit på kundråd för färdtjänsten med Länstrafiken. Bland annat skall det lanseras en app för beställning av resor. Man ville att ett antal synskadade bör testa appen. Roger försöker värva ett antal intresserade. Som alltid när färdtjänsten kommer upp på våra

styrelsemöten blir diskussionerna livliga. 

§ 18 Studier

Körsångscirkeln börjar 4 juni. 

§ 19 Inkomna skrivelser

Inga skrivelser fanns att behandla. 

§ 20 Arbetsutskottet

Har inte haft något möte. 

§ 21 Åtgärdslista

Se bilaga. 

§ 22 Övriga frågor

Agneta berättade att det blir syntolkning den 6 juni i samband med nationaldagsfirandet i Stadsparken Örebro.

Det blir även syntolkning av Open art i sommar.

Dan tog upp om RFFs tillgänglighetsgrupp har tittat på tillgänglighet på ögonmottagningen vid nya H-huset USÖ. Ove svarade att tillgänglighetsgruppen ej haft något möte. 

§ 23 Nästa möte

BESLUT:

-      att nästa möte blir hemma hos Ove den 26 juni 15.30. 

§ 24 Mötets avslutning

Ordförande Ove Nilsson tackade för visat

intresse och förklarade mötet avslutat. 
SRF Örebro Län
Adress: Mellringevägen 120 B 703 53 Örebro
E-post: orebro.lan@srf.nu
Telefon: 0760-05 39 96
Hitta snabbt