Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: 2019-04-09
Tid: 5.50 – 18.30
Plats: Mellringevägen 120 B 

Närvarande:
Ove Nilsson Ordförande
Mikael Carlsson
Anders Eng
Sandra Johansson
Margaret Lennartsdotter
Andreas Stridh
Dan Wakman lämnade mötet vid § 167 

Adjungerade:
Roger Alexanderson Ombudsman
Agneta Elfving FS
Leif Stockhult Kansliet
Charlotte Åkerlind Kansliet 

Anmält förhinder
Chivan Omar trainee
Margareta Rydemalm SRFs ombud ABF 

§ 157 Mötets öppnande

Ordförande Ove Nilsson hälsade alla välkommen och öppnade mötet. 

§ 158 Godkännande av dagordningen

BESLUT:
-       att godkänna dagordningen. 

§ 159 Utse protokolljusterare

BESLUT:
-       att välja Mikael Carlsson till protokollsjusterare. 

§ 160 Föregående mötesprotokoll 20 mars 2019

Leif tog upp att kansliet inte visste om styrelseprotokollet var justerat när man sänder kopior till styrelseledamöterna. 

BESLUT:
-       att godkänna protokollet från 20 mars
-       att sekreteraren sänder protokollet till kansliet när ordförande och justeraren har justerat protokollet.

§ 161 Ekonomi

a)            Ekonomisk rapport

Den var utsänt till ledamöterna. Charlotte berättade kortfattat om inkomster och utgifter.    

 BESLUT:
-       att godkänna rapporten. 

b)            Övriga ekonomiska frågor

-      Medlemsforum

Nu var det mesta klart inför medlemsforum.

En sängplats är dock ledig. Leif och Dan hade undersökt om kepsar, de funnit några som kostade 29 kronor stycket, det blev diskussion om färgval på kepsarna.

BESLUT:
-      att Leif och Dan väljer färg samt beställer 50 stycken kepsar.   

§ 162 Årsmöte

Vi diskuterade om och hur årsmöteshandlingarna skall delges medlemmar. Att sända dessa handlingar till alla medlemmar är arbetsamt och dyrt. Vi tog upp om hur stiftelsens arbete skulle delges.

BESLUT:
-      att i samband med utskicket av SYNvinkeln läggs en kallelse till årsmöte där det framgår att om man vill ha årsmöteshandlingar i förväg får man beställa från kansliet. Stiftelsens handlingar redo-

visas som en muntlig rapport. Ketty Winsryd har lämnat en motion om

bruk av kontanter och bankkort. Den ger en allmän beskrivning utan konkreta förslag. Lösningen på den problematik som fram-

förs ligger på riksnivå inte på distriktsnivå.

BESLUT:
-      att vi anser att motionen är besvarad. Anders skriver ett förslag till yttrande från distriktsstyrelsen som granskas av ledamöterna innan vi publicerar motionen och styrelsens yttrande i SYNvinkeln. 

§ 163 Kansliet

Charlotte hade gått igenom syntolkningsutrustningen och funnet att 8 hörlurar samt 1 mottagare var felaktiga.

BESLUT:
-      att vi avvaktar med att beställa nya. 

§ 164 Rapport ombudsman

Den 23 april skall det vara en träff med fyra ledarhundsförare från länet. Det skall bli en del i SRFs kampanj för att behålla ansvaret för lederhundsverksamhet. SRF anser att (MFD) Myndigheten för delaktighet inte har kompetens att ansvara för den verksamheten. Roger hoppas att massmedia kommer på träffen. Det kan också bli startpunkten för att det bildas en ledarhundsgrupp i

länet. Roger hade varit på en föreläsning om ensamhet som hade ordnats av föreningen Balans. Det blev en diskussion om vi kunde

ordna någon verksamhet som lockar medlemmar som vi aldrig ser. Förslag kom om fikaträffar på någon lättillgänglig lokal.

BESLUT:
-      att Roger jobbar vidare med frågan. 

§ 165 Lokalförenigarna

Inget att rapportera. 

§ 166 Rådet för funktionshinderfrågor

Den 3 april var Anders på referensgruppsmöte. Där tog han upp att vår skrivelse om avgiftsfri läs-tv på senaste RFF-möte endast nämndes kortfattat, hela skrivelsen lästes inte upp. Man tyckte att skrivelsen skulle tas på övriga frågor vid nästa RFF-möte.

Det hade kommit in ett medborgarförslag om att förbudsskyltar för hundar som finns vid regionens lokaler skall kompletteras med en undertext där det står att det inte gäller ledarhundar och servicehundar. Det förslaget skall upp på RFF-mötet.

Ove valdes istället för Agneta till tillgänglighetsrådet, som är en undergrupp till RFF.

Den 27 mars var Ove på möte med tillgänglighetsrådet. Där togs upp om en tandläkarmottagning i Karlskoga samt om sprutbytesmottagning vid A-huset USÖ. 

§ 167 Rapporter

Roger och Charlotte hade varit på Brukarhusets årsmöte. 

§ 168 Studier

Inget att rapportera. 

§ 169 Inkomna skrivelser

Inbjudan socialpolitisk dag som är på Örebro universitet den 15 maj, den är öppen för alla intresserad. 

§ 170 Arbetsutskottet

Anders berättade att undersökningen om vad våra synskadade medlemmar i arbetsför ålder gör, är nästa slutförd. Ett 10-tal har han inte fått kontakt med. 6 medlemmar är i gruppen arbetssökande.

BESLUT:
-      att till hösten försöka samla de arbetssökande till en träff. 

§ 171 Åtgärdslista

Se bilaga. 

§ 172 Övriga frågor

Organisationsråd 14 juni vem åker?

BESLUT:
-      att vi bestämmer efter årsmötet. Länsradion styrelsen diskuterade för och nackdelar om vi ska ha annonsinslag där.

BESLUT:
-      att vi har annonsinslag i Länsradion. Poddradiogruppen bestämmer innehåll.

Seniorfestivalen som är i början av oktober.

Charlotte berättade Syncentralen och förhoppningsvis Glaukomföreningen kommer att stå bredvid vårat bord. Agneta förslog

att även Specsavers bör stå där, de har ett samarbetsavtal med SRF. I programbladet kommer en annons om mörkercafe. 

§ 173 Nästa möte

BESLUT:
-      att mötet blir efter årsmötet. 

§ 174 Mötets avslutning

Ordförande Ove Nilsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.