Protokoll


Art:       Styrelsemöte
Datum: 2019-03-20
Tid:      16.00 – 18.40
Plats:   Mellringevägen 120B 

Närvarande:
Ove Nilsson Ordförande
Mikael Carlsson
Anders Eng
Sandra Johansson
Margaret Lennartsdotter
Andreas Stridh
Dan Wakman

Adjungerade:
Roger Alexanderson Ombudsman
Leif Stockhult Kansliet
Charlotte Åkerlind Kansliet
Margareta Rydemlam SRFs ombud ABF 

Anmält förhinder:
Agneta Elfving FS
Chivan Omar trainee 

§ 141 Mötets öppnande

Ordförande Ove Nilssson hälsade alla välkommen och öppnade mötet. 

§ 142 Godkännande av dagordningen

BESLUT :
-       att godkänna dagordningen. 

§ 143 Utse protokolljusterare

BESLUT:
-       att välja Andreas Stridh till protokolljusterare. 

§ 144 Föregående mötesprotokoll 20 feb 2019

BESLUT :
-       att godkänna protokollet. 

§ 145 Ekonomi

a)            Ekonomisk rapport   

 BESLUT:
-       att godkänna rapporten 

b)            Övriga ekonomiska frågor

-      Medlemsforum

Charlotte berättade att fakturan för hotellkostnaderna är betald. Det var bara några få som inte betalt anmälningsavgiften på 800 kronor. Dan tog upp om vi skall ha gemensamma tröjor med SRF Örebro län logga. Det blev en diskussion om tröjor och/eller kepsar. Vi kom också in på om ledsagarna ska ha ledsagarvästar.

BESLUT
-      att Ove och Dan undersöker möjligheten om att skaffa tröjor och/eller kepsar. Vi tar med dom ledsagarvästar vi har på kansliet till medlemsforum.

-      Telefon kansli

Leif rapporterade att det finns tillräckligt antal föreningar i Brukarhuset som vill fortsätta med nuvarande telefonsystem, så det blir ingen ändring av telefonnummer. 

§ 146 Kansliet

Inget på denna punkt. 

§ 147 Rapport ombudsman

Roger skall skicka ut en enkät till länets kommuner och länets riksdagspolitiker. Frågor blir det om ledsagning och om ledarhundar.  Roger har pratat med en journalist från NA om det varierande ljudet på ljudsignalerna vid övergångställen, vissa har mycket dålig hörbarhet. Ännu är inget skrivet i NA. Det blev diskussion om frågan kan tas upp i KTR, att man gör en årlig besiktning av ljudsignalerna. Problemet är likartat i Lindesberg och Karlskoga. Roger har kontaktat Nora kommun med önskemål att delta på deras KTR-möten. Under denna punkt på dagordning tog Ove om vi i någon form kunde samarbeta med olika pensionärsföreningar.

BESLUT
-      att Ove undersöker möjligheten till samarbete med ovanstående föreningar.  Innan vi lämnade denna punkt på dagordningen kom frågan om vi skall ha någon DEST-konferens i år, 27 tkr finnas kvar av projektanslaget.

BESLUT:
-      att Roger kontaktar DEST-ombudsmännen om att ha en konferens till hösten. 

§ 147 Lokalföreningarna

Alla lokalföreningar har haft årsmöten för-

utom Örebro som har den 23 mars. 

§ 148 Rådet för funktionshinderfrågor RFF

Det har inte varit referensgrupps eller RFF-möte sedan vårt senaste styrelsemöte. Agneta Elfving har avsagt sig uppdraget i tillgänglighetsgruppen, en undergrupp till RFF.

BESLUT:
-      att Ove eller annan för uppdraget lämplig person deltar på tillgänglighetsgruppens möten. 

§ 149 Rapporter

Ove rapporterade från riksförbundets träff för arbetsledare och ombudsmän. Där fick man framför allt möjlighet att delge varandra olika erfarenhet av distriktsarbete. Dessa träffar ska i framtiden återkomma. Man ville också ha tips på ”give-way prylar” som t-ex nyckelringar, reflexmärken, godis.

BESLIT:
-      att godkänna rapporten. 

§ 150 Studier

Margareta Rydemalm presenterade två olika studiecirkelmaterial, ”Mitt hem är min borg” och ”Hemberedskap”.

BESLUT :
-      att detta studiecirkelmaterial skall presenteras på distriktets och Örebro lokalförenings årsmöte, med hopp om att få deltagare till en studiecirkel. 

§ 151 Inkomna skrivelser

Charlotte har varit på förmöte om seniorfestival. Man tog upp om mörkercafe. Skall det vara en annons om mörkercafe i programbladet måste den vara inlämnad före sista maj.

BESLUT :
-      att kansliet gör och lämnar in annonsförslag till programbladet. 

§ 152 arbetsutskottet

AU har träffats hemma hos Ove och gått i genom listan på synskadade medlemmar i arbetsför ålder. Anders har idagsläget fått upplysningar om 55 av 80 personer. Hittills har 6 medlemmar räknats sig som arbetssökande. Genom en medlem fick vi reda på

att arbetsförmedlingen haft en kurs för synskadade arbetssökande med 7-8 deltagare. Ove pratade med kursledaren som var intresserad av någon form av samarbete.

BESLUT :
-      att undersökningen fortsätter och vi bör fundera på att bjuda in AFs kursledare till ett styrelsemöte. 

§ 153 Åtgärdslistan

Se bilaga. 

§ 154 Övriga frågor

-      Årsmöte

Helena Astvald ordförande i Örebro föreningsråd är inbjuden som mötesordförande. Styrelsen gick igenom förslaget till verk-

samhetberättelse och kompletterade vissa skrivningar.

Anders frågade om Synskadades stiftelse Örebro län kommer att lämna en årsredovisning till årsmötet. Det blev diskussion

i styrelsen om vad som skulle presenteras. Mikael föreslog att endast de som sitter i stiftelsen skulle presenteras. Hans förslag

fick 2 röster. Anders förslog att årsredovisningen samt de som sitter i Stiftelsen skulle presenteras. Hans förslag fick 4 röster.

BESLUT :
-      att Synskadades stiftelse Örebrolän redovisar årsbokslut samt vilka som sitter i stiftelsen för distriktets medlemmar på årsmötet.

Det blir synexpo i Föreningarnas hus 10 april.

Brukarhuset har årsmöte den 26 mars.

BESLUT:
-      Roger Alexanderson närvarar för oss. 

§ 155 Nästa möte

BESLUT
-      Att nästa möte blir tisdag 9 april. 

§ 156 Mötets avslutning

Ordförande Ove Nilsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.