Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: 2018-12-10
Tid: 16.30 – 18.00
Plats: Mellringevägen 120B

 Närvarande:
Ove Nilsson Ordförande
Mikael Carlsson
Anders Eng
Sandra Johansson
Margaret Lennartsdotter
Andreas Stridh
Dan Wakman 

Adjungerade:
Roger Alexandersson Ombudsman
Agneta Elfving FS
Margareta Rydemalm SRFs ombud i ABF
Leif Stockhult Kansliet
Charlotte Åkerlind Kansliet 

Anmält förhinder:
Chivan Omar traineee 

§ 91 Mötets öppnande

Ordförande Ove Nilsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 92 Godkännande av dagordningen

BESLUT ATT: godkänna dagordningen. 

§ 93 Utse protokolljusterare

BESLUT ATT: välja Sandra Johansson 

§ 94 Föregående mötesprotokoll 31 okt 2018

Ove hade synpunkter på protokollet, besluten

framkommer inte helt klart.

BESLUT ATT: Ove och Anders träffas och göra en en genomgång av protokollet. 

§ 95 Ekonomi

a)            Ekonomiska rapport   

 Ingen diskussion eller BESLUT togs på denna punkt.

b)            Övriga ekonomiska frågor. 

Medlemsforum

Till dags datum hade 15-16 personer anmält sig, kanske lite dåligt. Men anmälningstiden kan nog förlängas. Agneta nämnde att Stiftelsen torde bidra mer ekonomiskt. Betalar ledsagare? Har man LSS står samhället för kostnaderna. Dan förslog att vi från Örebro län skulle ha gemensamma tröjor.

BESLUTATT: avvakta med slutliga deltagaravgiften, kolla upp mer om ledsagning. Fundera på om vi ska ha gemensamma tröjor. 

Organisationråd 1 februari 2019

BESUT ATT: Den av årsmötet utsedda ombud Ove Nilsson åker. 

Kassörskurs 23-24 januari

BESLUT ATT: Kassören Charlotte samt firmamatecknaren Anders åker. 

§ 96 Kansliet

Kansliet är stängt 20 dec till 6 januari. 

§97 Rapport ombudsman

Insyn vill ha synexpo den 6 april 2019

BESLUT ATT: Roger kontaktar föreningarnas Hus som förhoppningsvis kan inhysa Synexpo den 6 april. 

§ 98 Lokalföreningarna

Alla föreningarna verkar ha någon form av jultillställning. Nya gruppen har gjort program för 2019. 

§ 99 Rådet för funktionshinderfrågor RFF

Roger och Anders har varit på RFF-möte denna dag den 10 december. Den nuvarande ordförande Carina Dahl (s) skall ersättas av en centerpartist, dock ej klart vem. Det var information från patientnämnden, de flesta klagomål som kommer in är missnöje med bemötande. Det har kommit in flera anmälningar om långa väntetider till ögon-kliniken. Dom får märkliga anmälningar som ex. fel färg på tapeterna. Astma och Allergi hade lämnat in en skrivelse om heltäckningsmattor i Landstingets lokaler som kan ställa det till för deras medlemmar. Mötet tog beslut om handlingsplan för 2019. En medlem från T-pro Prostatacancerfören-ingen” informerade om sin verksamhet. Roger och Anders har pratat om att till nästa RFF-möte lämna in en skrivelse om att slopa avgiften för läs-tv.

BESLUT ATT: Roger och Anders driver frågan om slopande av avgift på läs-tv.  

§ 100 Rapporter   

Roger, Ove och Charlotte har varit på kurs

Om första hjälpen för personer med psykisk

ohälsa. 

§ 101 Studier

Margareta har tips från ABF om cirklar med namnen som ” Förstår du att du blivit lurad” och” Mitt hem är min borg”. Ove förslog cirkel

om körsång.

BESLUT ATT: Margareta undersöker intresset bland våra medlemmar för ovanstående cirklar. 

§ 102 Inkomna Skrivelser

Inga. 

§ 103 Arbetsutskottet

Har inte haft något möte. 

§ 104 Åtgärdslistan

Se befogad fil. 

§ 105 Övriga frågor

Anders tog upp om att försöka bilda en grupp för arbetssökande synskadade medlemmar. SRF Östergötland har en sådan grupp.

Deras ombudsman Johan Pettersson berättade om den gruppen på DESTmöte 7 november. Vi bör först kartlägga hur många medlemmar vi har i arbetsför ålder, sedan kontakta vederbörande.

BESLUT ATT: Leif tar fram en lista på dessa medlemmar som första steg. Anders tog på sig uppgiften att kontakta dessa medlemmar  

§ 106 Nästa möte

BESLUT ATT: Årets första möte blir måndag

28 januari. Även kommande möten fastställdes onsdag 20 februari samt onsdag 20 mars. 

§ 107 Mötets avslutning

Ordförande Ove Nilsson tackade för visat

Intresse och förklarade mötet avslutat.
SRF Örebro Län
Adress: Mellringevägen 120 B 703 53 Örebro
E-post: orebro.lan@srf.nu
Telefon: 0760-05 39 96
Hitta s