Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: 2018-10-31
Tid: 15.00-17.50
Plats: Mellringevägen 120B 

Närvarande:
Ove Nilsson Ordförande
Mikael Carlsson
Anders Eng
Margaret Lennartsdotter
Dan Wakman 

Adjungerade:
Roger Alexandersson ombudsman
Chivan Omar trainee
Leif Stockhult kansliet
Charlotte Åkerlind kansliet 

Anmält förhinder:
Agneta Elving FS
Sandra Johansson
Margareta Rydemalm SRFs ombud i ABF
Andreas Stridh 

§ 74 Mötets öppnande.

Ordförande Ove Nilsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 75 Godkännande av dagordningen.

Mötet godkände dagordningen. 

§ 76 Utse protokolljusterare

Vald blev Margaret Lennartsdotter. 

§ 77 Föregående mötesprotokoll 25 sept 2018            

Mötet godkände protokollet. 

§ 78 Ekonomi

a) Ekonomisk rapport

Charlotte rapporterade att verksamhetskostnaderna och förvaltningskostnaderna ligger över budgeten.  Ett minus på 158 tkr, men som kommer att täckas av bidrag frånstiftelsen. Ett minus som inte är mer anmärkningsvärt än tidigare år. 2019 bör styrelsen var mer sparsam med övernattningskostnader. Förmodligen kommer medlemsform 2019 kosta distriktet en del.

BESLUT ATT: Godkänna rapporten 

b) Övriga ekonomiska frågor.

Medlemsforum 3-5 maj 2019

Dan, och Charlotte som jobbar med frågan berättade att de slopat iden om samåkning med Västmanland. Istället var ett billigare alternativ att åka med Swebus till Stockholm. Man har bokat 15 dubbelrum i ett centralt hotell med gångavstånd till Waterfront. Styrelsen diskuterade vad som var en lämplig egenavgift för deltagarna. Efter en stunds bollande med siffror kunde vi enas om summan 800 kronor med möjlighet till delbetning. För att höja intresset för medlemsforumet skall kommande nummer av SYNvinkel informera om vad mycket man får för dessa 800 kronor.

BESLUT ATT: Deltagaravgiften blir 800 kronor per person i dubbelrum. Med möjlighet till delbetalning.  

Medlemsdagen den 24 november

Sångpedagog Isabelle Ulfsdotter är bokad till mötet hon skall försöka väcka medlemmarnas intresse för körsång med praktiska övningar. Det blev diskussion hurvida alla har förmåga att sjunga, meningarna var delade. 

Julbord styrelsen  

Efter en del förslag som blev förkastade enades styrelsen att efter styrelsemötet i december skall vi på Brukarhuset njuta av  julmaten från någon cateringfirma.

BESLUT ATT: att julbordet blir vid Brukarhushuset. 

Eftersom Dan måste lämna mötet klockan fem, så tog Dan upp ett förslag om att distriktet skulle skaffa en egen dataserver för kunna spara bilder och dokument på lämpligt sätt. Leif var lite tveksam till vårt behov. Förslaget var menad att tas upp på övriga frågor, med togs på denna punkt.

BESLUT ATT: Bordlägga förslaget. 

§ 79 Kansliet

Inget att rapportera. 

§ 80 Rapport ombudsman

Roger hade varit på fortbildning på riksförbundet. Där gjordes en redovisning av medlemsundersökningen och undersökningen

av syncentralerna. Man slog ett slag för att synskadade kan handla mat online. Riksförbundet planerar en kampanj om ledsagning.

DEST-konferens 7 november Föreningarnas Hus. Det kommer 2 från Värmland, Sörmland?, Östergötland 1-2, Örebro 4.

BESLUT ATT: Godkänna rapporten. 

§ 81 Lokalföreningarna

Det rullar på som vanligt i lokalföreningarna Noterat att Bergslagen skall ha en föreläsning om dragspelaren Pepparn. 

§ 82 Rådet för funktionshinderfrågor RFF.

Anders och Roger var på RFF-möte den 22 oktober. Bl.a redovisades fördelningen av de 2,8 mkr till föreningarnas verksamhetsbidrag. Målbilden för Regionens hälsosjukvård 2030 togs upp. Våra frågor bussutrop, kallelse till sjukvårdsinrättning skall även ge gratis resa med färdtjänst, talande kölappsystem. Dessa frågor skall grundligt svaras på vid senare möten. 

§ 83 Rapporter

Leif berättade att alla som har personuppgifter på hemsidan har godkänt detta, allt enlig GDPR-lagen.

Ove rapporterade att mörkercafet på seniormässa varit lyckat. En rad kaffesugna tanter blev serverade i mörkret av Roger.

Frågan restes om vi skulle ordna ”Svart  krog” som distriktet gjorde 2011-12. Något att fundera vidare på.

BESLUT ATT: godkänna rapporterna. 

§ 84 Studier

Ånyo kom förslag upp angående resa till Irland, Island, Gotland?

BESLUT ATT: Avakta med resmål.  

§ 85 Skrivelser

Vi har fått inbjudan till parasportens dag den 18 november. Kan vi visa goalboll? Mikael och Roger har erfarenhet så de

är lämpliga guider.   

BESLUT ATT: Mikael och Roger funderar om de kan delta.  

§ 86 Arbetsutskottet

Har inte haft några möten. 

§ 87 Åtgärdslista

Det tas upp på nästa möte fel lista var ut skickad. 

§ 88 Övriga frågor

Den 14 november blir det konferens om tillgänglighet i affärer på landsbygden anordnad av P-A Örn. Ove och förhoppningvis

Kristina Johansson åker.

Anders tog upp att enligt undersökningen om syncentraler tar Region Örebro Län. Tillsammans med 6 andra regioner ut en avgift för läs-tv, övriga i landet tar inte ut någon avgift. Något att ta i brukarrådet? Frågan har flera gånger varit upp i brukarrådet. Men tyvärr fortsätter avgiften. Vi får försöka lyfta frågan till regionens politiker.

Margaret såg på syncentralen en affisch från SRF som hon vill se på länets vårdcentraler. Vi får kolla med regionen.

Mikael efterlyste en kulturansvarig i distriktet. Gärna det ansåg mötet, men hur får vi tag i någon som vill ställa upp.

Mikael hade pratat med Stefan utan efternamn på Örebro kommun om alla dessa grävningar i stan. Han skulle träffa vederbörande efter nyåret för att reda ut hur man kan informera om grävningarna till

synskadade. Roger bör var med. 

§ 89 Nästa möte

Blir måndagen den 10 december. 

§ 90 Mötets avslutning

Ordförande Ove Nilsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.