Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: 2018-09-25
Tid: 16.05-18.45
Plats: Mellringevägen 120B

 Närvarande:
Ove Nilsson Ordförande
Mikael Carlsson
Anders Eng
Sandra Johansson
Dan Wakman 

Adjungerade:
Roger Alexandersson ombudsman
Chivan Omar trainee
Margareta Rydemalm SRFs ombud i ABF
Charlotte Åkerlind kansliet

Anmält förhinder:
Agneta Elving FS
Margaret Lennartsdotter
Andres Stridh
Leif Stockhult kansliet

Information från Hopajola

Ankie Rauseus från Hopajola började att berätta om organisationens historia och verksamhet som stöds av länets alla kommuner

samt regionen. Man värnar om länets naturområden samt att göras dessa tillgängliga för länets samtliga invånare. Man har tidigare haft några naturguidningar anpassad för synskadade bl.a vid Herrfallsäng. På förslag från Ankie skall vi göra en sådan guidning vid Herrfallsäng den söndag 19 maj 2019, vilket styrelsen ansåg vara bra.

 § 57 Mötets öppnande

Ordförande Ove Nilsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 58 Godkännande av dagordningen

Mötet godkände dagordningen. 

§ 59 Utse protokolljusterare

Vald blev Dan Wakman 

§ 60 Föregående mötesprotokoll 23 aug 2018            

Mötet godkände protokollet. 

§ 61 Ekonomi

a)            Kassörens rapport

Anders frågade vad som ingår i raden verksamhetskostnader på summan 98 tkr. Charlotte sänder ett  mail med mer detaljerade uppgifter.

b)            Övrig ekonomiska frågor

Medlemsforum 3-5 maj 2019. Dan som varit på distriktsordförandeträff  hade fler nyheter om medlemsforum. Deltagaravgift 200 kr, resa förbundet betalar på billigaste sätt kanske kan vi samordna  bussresa med annat distrikt. Logi deltagare och/eller distrikt. Fredag den 3 maj är Sergels torg bokad för olika aktiviteter. Styrelsen beslöt att i nästa nummer av SYNvinkel kommer det att finnas en intresseanmäla för att få grepp om hur många som kan tänkas följa med. En arbetsgrupp utsågs: Dan, Sandra, Charlotte.  

§ 62 Kansliet

Inget att rapportera. 

§ 63 Rapport ombudsman

Roger hade varit på KTR möte i Askersund. Mycket information om bl.a nytt vårdboende. Man hade sparbeting på 2,7 mkr så någon syn/hörselinstruktör fanns inte pengar till.

Vid ett telefonmöte med DESTs ombudsmän bestämdes att ha möte i Örebro 7 november. 

§ 64 Lokalföreningarna

Örebro: Upptaktsmötet den 1 september

blev inställt p.g.a. få anmälningar. Den 27 augusti gjorde lokalföreningen en s.k. stadsrazzia. Tillsammans med några medlemmar samt 3 stycken från Örebro kommun samt reporter från NA, kollades tillgänglighet på Drottning och Storgatan. Det blev förstasides artikel i NA. Man planerar något liknade vid julskyltningen.   

Karlskoga:  15 oktober blir det vita käppens dag i Degerfors.

Sydnärke och Bergslagen rullar på som vanligt, inget särskilt att rapportera. 

§ 65 Rådet för funktionshinderfrågor RFF.

Roger var på rådsmötet den 3 september. Neuroförbundet presenterade sin verksamhet. Information från Arbetsförmedling-

en och Länsstyrelsen som skall tillsätta en tillgänglighetskonsult. Man tog beslut om en handlingsplan son ska vidare till regionstyrelsen. 

§ 66 Rapporter

Dan hade varit på distriktsordförande konferens på Almåsa. Det var ett föredrag om ledarskap. Man presenterade enkät om

syncentralerna. I Örebro var bemaningen på syncentralen bra 1 anställd på 19.000 invånare. I landet varierade besöksavgiften

från 80 till 400 kr. I 4 regioner var vita käppen inte fritt hjälpmedel !

Margareta och Charlotte rapporterade att kvinnokonferens varit bra. 14 deltagare. Under denna punkt på dagordningen tog

Ove upp om att vi kanske skulle bilda någon form av motionsgrupp. Något beslut i frågan togs ej. 

§ 67 Studier

Ny resa på gång? Margareta ska undersöka lämpligt resmål. 

§ 68 Skrivelser

Brukarhuset hat sålts från Örebroporten till Stenvalvet AB.

Brukarhuset vill träffa representanter från de olika organisationerna som verkar i huset. Dock ej anställda. Ove och Anders deltar den 5 november. 

§ 69 Arbetsutskottet

Har inte haft några möten. 

§ 70 Åtgärdslista

Se bilaga. 

§ 71 Övriga frågor

Mikael tipsade styrelsen om en bra föreläsare som kom från Stolthetsbyrån. Kanske något för oss.

Dan tog upp att det gjorts trygghetsvandring på USÖ. Där tog han upp om den dåliga belysningen mellan Glashuset och Alnängsgatan. 

§ 72 Nästa möte

Blir måndag 22 oktober kl 16.00 i Brukarhuset.

 § 73 Mötets avslutning

Ordförande Ove Nilsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.