Protokoll


Art Styrelsemöte
Datum 2018-08-23
Tid 16.10-18.40
Plats Mellringevägen 120B 

Närvarande:
Ove Nilsson Ordförande
Mikael Carlsson
Anders Eng
Margaret Lennartsdotter
Andreas Stridh
Dan Wakman

Adjungerade:
Roger Alexandersson ombudsman
Leif Stockhult kansliet
Charlotte Åkerlind kansliet

Anmält förhinder:
Agneta Elving FS
Sandra Johansson
Chivan Omar trainee
Margareta Rydemalm SRFs ombud i ABF

§ 40 Mötets öppnande

Ordförande Ove Nilsson hälsade alla välkommen och öppnade mötet.

§ 41 Godkännande av dagordningen

Mötet godkände dagordningen, en övrig fråga lades till på dagordningen.

 § 42 Utse protokolljusterare

Vald blev Andreas Stridh.

§ 43 Föregående mötesprotokoll 14 juni 2018            

Mötet godkände protokollet.

 § 44 Ekonomi                                                                                    

a)             Kassörens rapport godkändes.

Leif tog upp om att ansöka till Stiftelsen, skall vara inne före 13/9. Styrelsen beslutade.

-       Att Charlotte undersöker hur mycket vi skall söka.

b)             Anhörigdag blir den 9 oktober, bra om fler än Charlotte och Ove  ställer upp.

Ove hade en ide om att ordna mörkercafé på anhörigdagen. En ide att ta med i framtiden.

§ 45 Kansliet

Hopajola vill träffa styrelsen för att eventuellt samarbeta med något projekt. De är välkomna på något kommande styrelsemöte.

I november skall det vara kurs i första hjälpen för personer med psykisk ohälsa.  Andreas, Ove och Charlotte var intresserade.

Leif berättade att man skaffat kundavtal med PostNord som sänker portokostnaderna för SYNvinkeln från 18 kr till 14 kr.

§ 46 Rapport ombudsman.

Roger hade besökt valstugor I Örebro för att ta reda på om valinformation fanns tillgänglig för synskadade. Det hade man inte.

Något parti hänvisade till deras hemsida, där fanns ljudinspelning. SRF riks gör nu en landsomfattande undersökning vid valstugorna. Både distriktet och förbundet borde nog kontakta partierna långt tidigare än strax före valet.

Markus Albinsson, Mälardalens högskola, som arbetar med att få fram porttelefoner lämpliga för synskadade, vill diskutera detta med några från distriktet.

Förbundet har gjort en undersökning hur

långa kötider det är till landets ögonmottagningar. Region Örebro län ligger näst sämst i denna undersökningen. Något att ta upp i brukarrådet och RFF? 

§ 47 Lokalföreningarna

Karlskoga: En kräftfest för de något yngre medlemmarna.

Bergslagen: Man har haft en lunchträff vid Åkerby.

Sydnärke: Man har firat Åke Minsberg 90 år.

Örebro: Man har gjort en resa till Stockholm, där besöktes Scenkonstmuseet och Filmstaden.

§ 48 Rådet för funktionshinderfrågor RFF.

Anders sitter med i gruppen som ska fördela verksamhetsbidrag. 2.8 mkr skall delas mellan cirka 30 organisationer. SRF

Örebro län kan inte räkna med ett höjt bidrag.

Roger är med i valberedningen för RFFs undergrupper.

På referensgruppen lyftes frågan om sjukresor. Färdtjänstresenärer betalar, andra åker gratis i kollektivtrafiken.

§ 49 Rapporter

Mikael berättade att det äntligen kommit målade figurer som markerar gång och cykelbana på Gustavsgatan i Örebro.

Kick-off blir den 6 -7/9 från 12 till 12.

§ 50 Studier

Inget att rapportera.

§ 51 Skrivelser

Inga

§ 52 Arbetsutskottet

Har inte haft några möten

§ 53 Åtgärdslista

Se bilaga.

§ 54 Övriga frågor

Andreas tog upp om förskott för resekostnader hans börjar ta slut. I fortsättning ska förskott utgå löpande.

§ 55 Nästa möte

Blir torsdagen den 27 september kl. 16.00 i Brukarhuset.

§ 56 Mötets avslutning

Ordförande Ove Nilsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.