Protokoll


Art Styrelsemöte
Datum 2018-06-14
Tid 16.00-20.00
Plats Kils Bäcketorp 410, Örebro

Närvarande:
Ove Nilsson Ordförande
Sandra Johansson
Margaret Lennartsdotter
Andreas Stridh
Dan Wakman

Adjungerade:
Chivan Omar trainee,
Margareta Rydemalm SRFs ombud i ABF
Agneta Elving FS
Roger Alexandersson ombudsman
Leif Stockhult kansliet
Charlotte Åkerlind kansliet 

Anmält förhinder:

Anders Eng
Mikael Carlsson 

§ 23 Mötets öppnande

Ordförande Ove Nilsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 24 Godkännande av dagordningen

Mötet godkände dagordning. Några övriga frågor lades till på dagordningen.

§ 25 Utse protokolljusterare

Vald blev Sandra Johansson.

 

§ 26 Föregående mötesprotokoll 14 maj 2018 

Mötet godkände protokollet.

§ 27 Ekonomi                                                                                    

a)             Kassörens rapport

Kassörens rapport godkändes.

b)             Övriga ekonomiska frågor

Medlemsforum 2019

Från riksförbundet har kommit ett första informationsbrev angående Medlemsforum 3-5 maj i Stockholm. Styrelsen beslutade:

-       att utse Charlotte till kontaktperson för medlemsforum.

-       att au, Agneta och Charlotte jobbar vidare med frågan.

Utrustning till Poddradio

Roger har kollat upp utrustning för att kunna börja sända poddradio. Han har sänt ut förslaget via mail.

Styrelsen beslutade:

-       att köpa in utrustning till poddradio för max 4.000 kronor

Ansökan Regionbidrag för 2019

Det är dags att söka regionbidrag för 2019. Styrelsen beslutade:

-       att söka 185.000 kronor från regionen.

Arbetsgivarkonferens 24-26 augusti

Från riksförbundet har det kommit en inbjudan till arbetsgivarkonferens 24-26 augusti. 2 stycken ska åka från oss. Styrelsen beslutade:

-       att Dan och Ove deltar i konferensen.              

§ 28 Kansliet

Kansliet kommer att vara semesterstängt vecka 27 – 31 dvs 2 juli – 5 augusti.

Leif har varit i kontakt med riksförbundet angående våra foldrar ”Ser du dåligt”. Riksförbundet håller på att ta fram en ny folder som riksförbundet tycker vi ska använda tillsammans med ett vykort med våra uppgifter på.

§ 29 Rapport ombudsman

Roger rapporterade om sitt arbete. Han har deltagit på fortbildning på riksförbundet med temat medlemsutveckling. Bra utbildning med en del funderingar.

Han har även varit på kundforum på regionen där man pratade väldigt mycket om färdtjänstavgifterna.

Han har även deltagit på KHR i Hallsberg då ordförande i Sydnärke inte kunde delta. De verkar som de har tagit till sig våra uttalanden från årsmötet.

1-2 juni var vi värdar för DEST-konferensen i Hallsberg där vi, Sörmland och Värmland deltog. Han och ombudsmannen i Värmland var konferensledare.

§ 30 Lokalföreningarna

Bergslagen hade sin sommaravslutning på Plantmarknaden i Lindesberg.

Sydnärke hade sin sommaravslutning på Henkas i Kumla.

Karlskoga har sin sommaravslutning med korvfest 29 juni vid Nickkällan.

Örebros NYA-gruppen har sin sommaravslutning med bastu, band, korvgrillning mm 16 juni.

§ 31 Rådet för funktionshinderfrågor RFF

Roger informerade om senaste mötet från RFF där han och Anders deltog. Mötets hölls på centrum för hjälpmedel där de fick en guidad tur. Roger kom med ett förslag att man från regionen borde åka runt och se över kösystemen på vårdcentralerna runt om i regionen. De är inte så tillgängliga som det är just nu. Dan kan kolla upp hur systemen fungerar och vem som levererar det.

§ 32 Rapporter

Inga denna gång.

§ 33 Studier

Cirklarna har slutat.

§ 34 Skrivelser

Från Håkan Thomsson kom en skrivelse att inget kommer att ändras vad det gäller handikappersättning för blinda och döva. Det kommer att byta namn från handikappersättning till merkostnadsersättning. Agneta rapporterar mer efter FS- sammanträdet .

§ 35 Arbetsutskottet

Au har inte haft något sammanträde.

§ 36 Åtgärdslistan.

Se bifogad fil.

§ 37 Övriga frågor

GDPR-information

Från riksförbundet har kommit information om hur vi hanterar den nya GDPR-lagen. Styrelsen beslutade:

-    att ge Leif och Charlotte i uppdrag att se över GDPR-informationen för organisationen.

Start av DEST-grupp

Efter DEST-konferensen så ska distriktet utse några representanter som kan ingå i en DEST-grupp som träffas några endagar/år. Första träffen är i slutet av september. Styrelsen beslutade:

-       att Sandra, Dan och Anders ingår i gruppen.

§ 38 Nästa möte.

Nästa möte blir torsdag 16 augusti kl 16.00 i Brukarhuset.

§ 39 Mötets avslutning

Ordförande Ove Nilsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
SRF Örebro Län
Adress: Mellringevägen 120 B 703 53 Örebro
E-post: orebro.lan@srf.nu
Telefon: 0760-05 39 96
Hitta snabbt