Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: 2018-03-19
Tid: 16:05-19:00
Plats: Mellringevägen 120B 

Närvarande:
Ove Nilsson, ordförande
David Lindberg
Sandra Johansson
Margaret Lennartsdotter
Andreas Stridh 

Styrelserepresentanter:
Mikael Carlsson
Anders Eng
Margareta Rydemalm

Adjungerade:
Charlotte Åkerlind

Leif Stockhult
Roger Alexandersson
Agneta Elvling, förbundsstyrelsen

§159 Mötets öppnande

Ordförande Ove Nilsson hälsade alla varmt välkomna och öppnade möte.

§160 Godkännande av dagordning

Beslut:
att godkänna dagordningen.

 §161 Utse protokolljusterare

Beslut:
- att välja Margaret Lennartsdotter.

§162 Föregående mötesprotokoll 2018-02-19

Protokollet har skickats ut innan mötet.

Beslut:
- vi godkänner protokollet.

§163 Ekonomi

a. Kassörens rapport

ingen rapport.

b. Övriga ekonomiska frågor

- Sommarresan.

Göra en sommarresa till Lasse Åberg museet samt mat och kaffe. Att hålla en budget på 200 kronor per person.

Beslut:
Att Charlotte ska göra en ansökan till arbetsnämden att åka på resa till Lasse Åberg museet. Samt boka resa och inträde till museet.  

- Projektansökningar.

DEST regionen fick 60 000 kronor, kvinno grupp fick 20 000 kronor och Podd radion fick 15 000 kronor för projektansökningarna.

 - Ansöka om projektstöd punktskrift.

Finns olika sorter kurser i punktskrift. Diskuterade olika alternativ.

Beslut:
att Charlotte kontaktar Lena och diskuterar priser.

- Subventionera NYA - Gruppens Kalle Kamel

Rida Kamel samt fika kostar 275 kronor.

Beslut:
att vi subventionera med 150 kronor.

§164 Kansliet

- Utrusningssituation

Charlottes dator har börjat få problem med slå på knappen.

Beslut:
att Charlotte får köpa en ny dator.  

Visitkort är klara och finns att ta med på kansliet.

§165 Lokalföreningarna 

Örebro kommun hade årsmöte lördag den 17 mars. Kom 24 personer.

Sydnärke har årsmöte tisdag den 20 mars.

Karlskoga har haft träff med nysynskadade. Kom 26 personer.

§166 Rådet för funktionshinderfrågor RFF

Roger rapporterade från RFF möte.

Diskuterade att utse en ersättare för fördelningsgruppen. 

§167 Rapporter

Tisdag den 27 februari var några från SRF Örebro län med och manifesterade i Stockholm för handikappersättningen. Efter manifestationen blev vi bjuden att hälsa på SRF Stockholm/Gotlands lokaler.

§168 Studier

Podd radion och Bornholm cirkeln är igång.  

§169 Inkomna skrivelser

- Svar från Region Örebro län

Roger Alexandersson har gjort en skrivelse som han skickade till Region Örebro. De tackade för skrivelsen och tycker de gör en bra habilitering och rehabilitering. 

§170 Rapport av AU

Har inte haft någon träff.

§171 Åtgärdslista

Åtgärdslistan gicks igenom.

Se bifogad fil.

§172 Övriga frågor

- Syntolkning

Anita Karlsson känner oro för att ingen kommer att ersätta henne.

Om hon inte skulle orka syntolka mer. Hon har en önskan att någon som

vill lära sig syntolka ska gå med henne och lära när Anita syntolkar. 

- Syntolkningsevenemang Länsteatern

Att vi gör en skrivelse till Region förbundet angående att de ska göra möjlighet till två tillfällen att kunna gå på syntolknings vid länsteater.

Att man försöker ha variation från olika evenemang till uppsättning med alternativ av syntolknings röst.

- Brukarrådets årsmöte

Torsdag den 22 mars klockan 17:30 har brukarrådets sitt årsmöte.

 - Cafe Bubbel

Helena Karlsson har ett projekt där olika föreningar ska kunna hyra i en lokal och köper fika av henne. Hon vill komma och informera om sin ide för SRF Örebro län.

§173 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte återkommer med datum.

§174 Mötes avslutning

Ordförande Ove Nilsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.