Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: 2017-12-11
Tid: 16:00-18:40
Plats: Mellringevägen 120B

Närvarande:
Ove Nilsson, ordförande
David Lindberg
Sandra Johansson
Margaret Lennartsdotter
Andreas Stridh

Styrelserepresentanter:
Mikael Carlsson
Anders Eng
Margareta Rydemalm

Adjungerade:
Charlotte Åkerlind
Leif Stockhult
Roger Alexandersson, anlände mötet 17:10
Agneta Elvling, förbundsstyrelsen

§111 Mötets öppnande

Ordförande Ove Nilsson hälsade alla varmt välkomna och öppnade möte.

§112 Godkännande av dagordning

Beslut:

att godkänna dagordningen.

§113 Utse protokolljusterare.

Beslut:

- att välja Margaret Lennartsdotter.

§114 Föregående mötesprotokoll 2017-11-14

Protokollet har skickats ut innan mötet.

Beslut:

- vi godkänner protokollet med redaktionella ändringar.

§115 Ekonomi

a. Kassörens rapport

Kassarapporten har skickats ut.

Beslut:

att godkänna rapporten.

b. Övriga ekonomiska frågor

- Ansökan om projektstöd 2018

Vi kan söka pengar för att besöka olika kommuner och prata med politiker om tillgänglighet, samt till att starta en podd radio.

Beslut:

att bilda en arbetsgrupp på Agneta Elving, Roger Alexandersson och Leif Stockhult som skriver projektansökningarna.

- Ansökan om bidrag från Stiftelsen

Enligt uträkning så behöver vi ca 100 000 kronor från stiftelsen.

§116 Kansliet
- Roll och arbetsfördelning inom kansliet

Au planerar att ha möte med personalen på kansliet.

Beslut:

att ha möte tillsammans med Charlotte, Leif och Roger onsdag den 13 december.

- Jul stängt på kansliet

Kansliet har julstängt från den 21 december till 7 januari.

§117 Lokalföreningarna

Samtliga lokalföreningar har julbords avslutning under december.

SRF Örebro har haft medlems dag med lucia underhållning.

§118 Rådet för funktionshinderfrågor RFF

Roger är på RFF möte måndag den 11 december. Återkommer till nästa möte om innehållet.

§119 Rapporter

- Brukarrådet

Diskuterade utbildningen som syncentralen ska ordna för att utbildas till syninstruktör. De ville ha synpunkter från SRF om vad som borde ingå i utbildningen som referensgruppen hade gett dem.

Berättade kortfattat om vad som togs upp på brukarråds mötet.

§120 Studier

I mitten av januari kommer podd radion starta.

Studiecirkeln om Bornholm ska ha upptakt i januari.

§121 Inkomna skrivelser

Ekerskolan och Birgittaskolan ska slås ihop. Vi har fått en förfrågan om att delta i referensgruppen angående detta. Det är viktigt att den som representerar oss ser till att det blir bra för de synskadade.

Beslut:

att Roger Alexandersson blir ordinarie och Agneta Elving blir ersättare i gruppen.

§122 Rapport av AU

Har planerat in möte med de på kansliet onsdag den 13 december klockan 9:00.

§123 Åtgärdslista

Åtgärdslistan gicks igenom.

Se bifogad fil.

§124 Övriga frågor

- DEST konferans

Före den 15 januari måste vi ansöka om pengar för DEST konferensen.

§125 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är torsdag den 11 januari klockan 16:00 på Brukarhuset.

§126 Mötes avslutning

Ordförande Ove Nilsson tackar för