Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: 2017-11-14
Tid: 16:00-19:00
Plats: Mellringevägen 120B

Närvarande:
Ove Nilsson, ordförande
David Lindberg
Sandra Johansson
Margaret Lennartsdotter, anmält förhinder
Andreas Stridh

Styrelserepresentanter:
Mikael Carlsson
Anders Eng
Margareta Rydemalm, anmält förhinder

Adjungerade:
Charlotte Åkerlind
Leif Stockhult
Roger Alexandersson, anmält förhinder
Agneta Elvling, förbundsstyrelsen, anmält förhinder

§95 Mötets öppnande
Ordförande Ove Nilsson hälsade alla varmt välkomna och öppnade möte.

§96 Godkännande av dagordning
Beslut:
att godkänna dagordningen.

§97 Utse protokolljusterare.
Beslut:
- att välja Andreas Stridh.

§98 Föregående mötesprotokoll 2017-10-18
Protokollet har skickats ut innan mötet.
Beslut:
- vi godkänner protokollet med redaktionella ändringar.

§99 Ekonomi
a. Kassörens rapport
Kassarapporten har skickats ut.
Beslut:
att godkänna rapporten.

b. Övriga ekonomiska frågor
- Syntolkningsutgifter
Anita Karlsson ska syntolka tre olika föreställningar i Karlskoga och Sparbanksbörsen i Fjugesta. Hon vill ha betalt för dessa tre evenemang.
Beslut:
att SRF Örebro distrikt betalar för syntolkning till föreställningarna.

- Söka pengar för bio syntolkning 2018
Syntolkning för bio som live syntolkas kostar pengar som vi har betalat under 2017. Ska vi söka bidrags pengar till detta för år 2018.
Beslut:
att vi söker pengar för bio syntolkning för 2018.

- Julavslutning
Charlotte kollar med alternativ för jultalrik. Hon meddelar via e-post om resultat.

§100 Kansliet
- Roger Alexanderson anställning
Nu är Roger tillvidare anställd på SRF Örebro distrikt.

. Kalender via hemsida
Leif har ordnat en kalender som man kan se de olika möten, aktiviteter och händelser som de på kansliet samt händelser i föreningen.
Beslut:
att godkänna kalendern och lägga upp offentligt via SRF Örebro läns hemsida.

§101 Lokalföreningarna
Lindesberg har sina aktiviteter som vanligt.

Karlskoga har haft två tillfällen med förenings kunskap.

Sydnärke har haft musik quize.

Örebro har lagt in en ansökan om syntolkning för Ohelga natt.

§102 Rådet för funktionshinderfrågor RFF
Roger har fått en uppgift från referensgruppen att göra en skrivelse.

§103 Rapporter
- SRF Kongress
Rehabiliteringen och habiliteringen är två stora arbets områden som kongressen beslutade att SRF förbundsstyrelse ska arbeta med under de tre kommande åren.

Diskuterade kortfattat om upplägget på medlemsdagen samt uppgiften vi ska prata om angående kongressen.

§104 Studier
Två cirklar ska börja. Bornholm cirkeln och podd cirkeln.

§105 Inkomna skrivelser
SRF distrikt erbjuds att nominera till uppdrag från SRF fritids brukarråd och ledarhunds deligation.

§106 Rapport av AU
Beslutat att anställa Roger Alexandersson.

§107 Åtgärdslista
Åtgärdslistan gicks igenom.
Se bifogad fil.

§108 Övriga frågor
- Orientering styrelseuppdrag
David informerade om att han ska göra en skrivelse till RFF angående
avsluta som ordinarie i Rådet för funktionshinderfrågor.

- Valberedning
Valberedningen ska ha första möte fredag den 1 december.

- Presentera nya medlemmar
Anders Eng kom med förslag att vi ska välkomna nya medlemmar och skriva deras namn i synvinkeln.

§109 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är måndag den 11 december klockan 16:00 på Brukarhuset.

§110 Mötes avslutning
Ordförande Ove Nilsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.