Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: 2017-10-18
Tid: 16:00-18:00
Plats: Mellringevägen 120B

Närvarande:
Ove Nilsson, ordförande
David Lindberg, anlände 17:30
Sandra Johansson, ankom 17:00
Margaret Lennartsdotter, sekreterare fram till 17:00
Andreas Stridh, anmält förhinder

Styrelserepresentanter:
Mikael Carlsson
Anders Eng
Margareta Rydemalm, anmält förhinder

Adjungerade:
Charlotte Åkerlind
Leif Stockhult
Roger Alexandersson, anmält förhinder
Agneta Elvling, förbundsstyrelsen, anmält förhinder

§79 Mötets öppnande
Ordförande Ove Nilsson hälsade alla varmt välkomna och öppnade möte.

§80 Godkännande av dagordning
Beslut:
att godkänna dagordningen.

§81 Utse protokolljusterare.
Beslut:
- att utse David Lindberg till justerare

§82 Föregående mötesprotokoll 2017-09-20
Protokollet har skickats ut innan mötet.
Beslut:
- att godkänna protokollet.

§83 Ekonomi
a. Kassörens rapport
Kassarapporten har skickats ut inför mötet.
Beslut:
- att godkänna rapporten

b. Övriga ekonomiska frågor
- Att utse auktoriserad och suppleant revisor till Synskadades Stiftelse i Örebro län.
Beslut:
- att Synskadades Riksförbund Örebro län styrelse att utse Anette Karin Särnholm, Baker Tilly i Örebro till auktoriserad revisor samt att utse Margareta Rydmalm till suppleant till förtroendevald revisor till Synskadades Stiftelse i Örebro län

§84 Kansliet
Roger Alexandersson har fått en ny dator.

§85 Lokalföreningarna
Lindesberg har haft Vita käppens dag, kom cirka 20 personer. Det diskuterade tillgänglighets frågor och kom fram m till att det skulle vara bra om det fann en ansvarig för alla frågor! Med på mötet var en reporter från Nerikes Allehanda som skrev en bra artikel och SM publicerades redan den 16 oktober.

Karlskoga har genomfört mörker café.

Sydnärke har haft Äldremässa i Kumla.

Örebro deltog i Seniorfestival i Örebro.

§86 Rådet för funktionshinderfrågor RFF
Roger har varit på RFF möte. Roger gav kortfattad information om vad som diskuterades under mötet. Protokoll har skickats ut.

§87 Rapporter
Ledsagar utbildningen fredag den 13 oktober blev inställt.

Roger var fredags akademin och lyssnade på hållbart resande. Syntolk var på plats.

§88 Studier
Bornholmcirklen är det för närvarande 9 personer anmälda.

§89 Inkomna skrivelser
Leif Olsson har e-postat förslag på olika program.
Charlotte ska maila honom och fråga om priset för de olika programmen.

§90 Bildande av AU
Inget att notera.

§91 Åtgärdslista
Åtgärdslistan gicks igenom.
Se bifogad fil.

§92 Övriga frågor
Inget att notera.

§93 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är tisdag den 14 november klockan 16:00 på Brukarhuset.

§94 Mötes avslutning
Ordförande Ove Nilsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.