Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: 2017-09-20
Tid: 16:15-18:50
Plats: Mellringevägen 120B

Närvarande:
Ove Nilsson, ordförande
David Lindberg
Sandra Johansson
Margaret Lennartsdotter
Andreas Stridh, anmält förhinder

Styrelserepresentanter:
Mikael Carlsson
Anders Eng
Margareta Rydemalm, anmält förhinder

Adjungerade:
Charlotte Åkerlind
Leif Stockhult
Roger Alexandersson, anmält förhinder
Agneta Elvling, förbundsstyrelsen, anmält förhinder

§63 Mötets öppnande
Ordförande Ove Nilsson hälsade alla varmt välkomna och öppnade möte.

§64 Godkännande av dagordning
Beslut:
att godkänna dagordningen.

§65 Utse protokolljusterare.
Beslut:
- att välja Margaret Lennartsdotter.

§66 Föregående mötesprotokoll 2017-08-22
Protokollet har skickats ut innan mötet.
Beslut:
- vi godkänner protokollet.

§67 Ekonomi
a. Kassörens rapport
Kassarapporten har skickats ut.
Beslut:
att godkänna rapporten.

b. Övriga ekonomiska frågor
- Firmatecknare för distriktet
Det är klart att David har tillträde till banken och är nu firmatecknare.

- Telefonabonnemang för ombudsman
Leif har mailat ut olika kostnads förslag för att öppna en telefon för ombudsmannen.
Beslut:
att köpa ett mobil abodemang till ombudsmannen.

- Syntolknings ersättning till Anita Karlsson.
Det ska vara en föreställning av Povel Ramel i Lekesberg i oktober. Nu ansöker de om ersättning för att syntolka denna föreställning.
Beslut:
att SRF Örebro distrikt bidrar med pengar ill syntolkning.

- Dator till ombudsmannen.
Ombudsmannen Rogers dator har blivit bestulen av sin bärbara dator.
Beslut:
att vi köper en ny dator.

- Arbetsbeskrivningarna.
Vi håller på och planera. Återkommer till nästa möte.

- Region bidrag.
En summa på 183 000 kronor är ett förslag från region bidrag till föreningen.

§68 Kansliet
- Personalkonferens
Onsdag den 29 till torsdag den 30 november är det personalkonferens i Stockholm.
Beslut:
att Leif och Roger åker på detta.

§69 Lokalföreningarna
Bergslagen har vita käppens dag den 15 oktober.
Roger och Charlotte ordnar inbjudan till politikerna. Margaret informerade att hon tagit kontakt med en som är personlig vän till henne. Margaret ska ringa och mana på dem efter att de fått skriftlig inbjudan. Hon har pratat med trafikingenjör Håka Blacksmo på Samhällsförvaltningen och han var positiv till att komma på vita käppens dag.

Karlskoga har studiecirkel i förenings kunskap.

Karlskoga har tänkt ha mörker cafe i Nikkällan. Roger och Krista kommer servera.

Sydnärke har precis firat 40 år.

Örebro har ledsagarutbildning fredag den 13 oktober klockan 18:00-20:00 på föreningarnas hus på ateljen.

Nya - Gruppen har information om Sjukvårdsupplysningen 1177 på Storgatan 28, onsdag den 27 september klockan 18:00-20:00.

§70 Rådet för funktionshinderfrågor RFF
David och Roger har varit på RFF möte. David gav kortfattad information om vad som diskuterades under mötet. Protokoll har skickats ut.

§71 Rapporter
Inget att notera.

§72 Studier
Inget att notera.

§73 Inkomna skrivelser
Inbjudan i presskonferens färdtjänt.
På måndag den 25 september klockan 10:00. De kommer ge information angående en enkät som genomförts bland färdtjänstchaufförer i regionen.

§74 Bildande av AU
Har börjat med arbetsbeskrivningar till de anställda. Lönerna har satts.

§75 Åtgärdslista
Åtgärdslistan gicks igenom.
Se bifogad fil.

§76 Övriga frågor
- Anhörighetsdagen.
Att Sandra och Charlotte medverkar.

- Julbord
Tittar runt. Återkommer med beslut i nästa styrelsemöte.

- Seniormässan
Lördag den 7 oktober är det seniormässa på conventum.
Kommer att delas upp tiden mellan de som vill stå vid bordet.

§77 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är onsdag den 18 oktober klockan 16:00 på Brukarhuset.

§78 Mötes avslutning
Ordförande Ove Nilsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.