Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: 2017-06-13
Tid: 16:20-18:10
Plats: Kils-Bäcletorp 410.

Närvarande:
Ove Nilsson, ordförande
David Lindberg, anmält förhinder
Sandra Johansson
Margaret Lennartsdotter
Andreas Stridh

Styrelserepresentanter
Mikael Carlsson
Anders Eng
Margareta Rydemalm

Adjungerade:
Charlotte Åkerlind
Leif Stockhult
Roger Alexandersson

§32 Mötets öppnande
Ordförande Ove Nilsson hälsade alla varmt välkomna och öppnade möte.

§33 Godkännande av dagordning
Beslut:
att godkänna dagordningen.

§34 Utse protokolljusterare.
Beslut:
- att välja Margaret Lennartsdotter.

§35 Föregående mötesprotokoll 2017-05-08
Protokollet har inte skickats ut innan mötet.
Beslut:
- vi godkänner protokollet i nästa möte.

§36 Ekonomi
a. Kassörens rapport
Kassarapporten har skickats ut.
Beslut:
att godkänna rapporten.

b. Övriga ekonomiska frågor
- Att göra ett avrop från SRFs stiftelsen
Beslit:
att göra ett avrop på 250 000 kronor (tvåhundrafemtiotusen kronor) från SRFs stiftelsen.

§37 Kansliet
- Bemaning
Diskuterade om att ha ett extra möte angående arbetes uppgifter inom styrelsen samt de på kansliet.
Beslut:
att Ove kommer med dag och tids förslag om möte där styrelsen träffas först och diskuterar kansliets arbetes uppgifter.

- Leif önskar semester från den 26 juni till och med den 7 augusti, Roger den 10 juli till och med den 3 augusti och Charlotte har semester den10 juli till den 14 augusti.
Beslut:
att godkänna semestern.

- Byte av lokal, möblering
Torsdag den 15 juni kommer kommunens service grupp och flyttar möblerna från gamla till den nya lokalen.

§38 Lokalföreningarna
Karlskoga ska börja med en studiecirkel i Föreningskunskap.

Sydnärke har slagit ihop Hallsberg och Kumla gruppen. Ska försöka hålla verksamhet tillsammans.

Beergslagen tänker ha sitt 40- års jubileum fredag den 18 augusti på gästhiveri.

§39 Rådet för funktionshinderfrågor RFF
Roger gav information från referensgruppens möte.

§40 Rapporter
Roger var på träff med Fredrik Idevall, chef för service och samhällsplanering och två av hans medarbetare. De diskuterade bland annat om att gå vidare av installation av prator, en låda med knapp som ger talande information om när bussar kommer till hållplatsen. För närvarande är det vid resecentrum dessa är placerad.

Ögats dag den 10 november kommer Emma Varga föreläsa om Hot och våld i nära relationer.

§41 Studier
Till hösten ska det vara en studiecirkel i att lära sig skriva debatt artiklar.
Kommer att starta en podd radio till hösten.

§42 Inkomna skrivelser
Inbjudan till Kick off på anhörigcentrum måndag den 28 augusti. Klockan 14:30 – 16:00.
Beslut:
att vi kommer delta.

Hjälpmedelsdagen lördag den 23 september
Beslut:
att vi deltar.

§43 Åtgärdslista
Åtgärdslistan gicks igenom.
Se bifogad fil.

§44 Övriga frågor
Karlskoga vill ha alla synvinklar som de kan skicka ut till sina Karskoga medlemmar.

§45 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är föreningarnas hus..

§46 Mötes avslutning
Ordförande Ove Nilsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Justeras: Justeras: