Protokoll


Art: Styrelsemöte
Datum: 2017-05-08
Tid: 15:00
Plats: Mellringevägen 120B

Närvarande:
Ove Nilsson, ordförande
David Lindberg
Sandra Johansson
Margaret Lennartsdotter
Andreas Stridh

Styrelserepresentanter
Mikael Carlsson
Anders Eng
Margareta Rydemalm

Adjungerade:
Charlotte Åkerlind
Leif Stockhult
Roger Alexandersson

§17 Mötets öppnande
Ordförande Ove Nilsson hälsade alla varmt välkomna och öppnade möte.

§18 Godkännande av dagordning
Beslut:
att godkänna dagordningen.

§19 Utse protokolljusterare.
Beslut:
- att välja Andreas Stridh.

§20 Föregående mötesprotokoll 2017-04-18
Protokollet har inte skickats ut innan mötet.
Beslut:
- vi godkänner protokollet vid nästa styrelsemöte.

Protokoll från den 13 mars har inte skickats ut. Godkänner i nästa styrelsemöte.

§21 Ekonomi
a. Kassörens rapport
Kassarapporten har skickats ut.
Beslut:
att godkänna rapporten.

b. Övriga ekonomiska frågor
Diskuterade att söka pengar till projekt för att utveckla en taltidning till samtliga syskadade i länet. Tänker ordna en grupp som ordnar ansökan om projektet.
Beslut:
att Andreas Stridh, Roger Alexandersson, Leif Stockhult och Ove Nilsson ingår i gruppen.

Sommarresan tisdag den 20 juni kommer kosta 305 kronor. Föreningen suventionerar med 105 kronor så vardera medlem betalar 200 kronor.

Vi ska vara med på seniormässan. Kostnaden är 7500 kronor.

§22 Kansliet
Väntar på datum för flytt till det större rummet.

Leif gav som förslag att vi ska utnyttja SRF Örrebro kommuns domän. Där är det obegränsat med e-post adresser.
Beslut:
att använda domän srforebro.se domän för vår e-post hantering.

§23 Lokalföreningarna
Margaret Lennartsdotter rapporterade om att den 10 maj är det Lindedagen. Många föreningar kommer vara där.

Karlskogas 40 årsfest medverkade några från styrelsen.

SRF var på plats när Synexpo var och informerade på föreningarnas hus. Samma dag var det Öppet hus på föreningarnas hus.

§24 Rådet för funktionshinderfrågor RFF
Roger och David rapporterade från RFF.

Roger rapporterade om att resegruppen och han har diskuterat färdtjänst. Om att färdtjänst ska göra en ny upphandling 2019.

§25 Rapporter
Mickael Carlsson rapporterade att han har pratat med fastighetsägaren till de små trapporna vid Wasa konditoriet vid vasagaten 15. De ska markera de trappstegen.

§26 Studier
Margareta Rydemalm berättade att till hösten öppnar en studiecirkel i Lär dig res.

Ove berättade att starta en podd radio.

Roger ska till Hallsberg och träffa ABF i Hallsberg.

§27 Inkomna skrivelser
Inget att notera.

§28 Åtgärdslista
Åtgärdslistan gicks igenom.
Se bifogad fil.

§29 Övriga frågor
Diskuterade att titta upp olika evenemangs dagar som sker i länet där vi kan visa föreningen.

Att gå till fot specialist och få till hjälp klippa naglarna på fötterna kostar mycket. Margaret gav som förslag att skriva en motion till förbundsstyrelsen att synskadade skulle få gå till fot specialister till billigare pris.

§30 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är tisdag den 13 juni klockan 16:00-19:00 på Kils-Bäcletorp 410.

§31 Mötes avslutning
Ordförande Ove Nilsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.