Protokoll


Styrelsemöte
Datum: 2017-04-03 kl 09:00-12:00
Plats: Föreningarnas hus, Örebro

Närvarande:
Ove Nilsson(ordförande), David lindberg(från och med §163
Cecilia Ramstedt till och med §163
Roger Alexanderson var sekreterare
Frånvarande: Sandra Johansson

Adjungerade:
Charlotte Åkerlind och Leif Stockhult

§157. Mötets öppnande
Ordföörande Ove Nilsson hälsade alla välkomna och förklarar mötet för öppnat.

§158. Godkännande av dagordning
Beslut:
Att godkänna dagordningen

§159. Val av justerare
Beslut:
Att välja Cecilia Ramstedt till justerare t.o.m §163 samt att välja David Lindberg till justerare fr.o.m §163

§160. Föregående mötesprotokoll
Beslut: Att godkänna protokollet.

§161.\8/ Ekonomi
A, Kassörens rapport
Beslut: Att godkänna rapporten.
B, Övriga ekonomiska frågor.
På grund av vissa omständigheter fick Margareta Rydemalm utföra revisionen tillsammans med auktoriserad revisor.
Beslut: Att Margareta Rydemalm träder in som revisor.
c. Ansökan till Stiftelsen
beslut:
Att en ansökan skickas in till stiftelsen på totalt 450000 kronor med et avrop på 250000 kronor.

§162. Kansliet.
Diskuterade byte av rum
Beslut: att avvakta med flytten till slutet av april.

§163. Årsmötet
Man diskuterade årsmöteshandlingarna samt en stadgeändring gällande hur lång tid i förväg som kallelsen ska skickas ut före årsmötet.
Beslut: Styrelsen föreslår att lägga till en stadgeändring som innebär att kallelsen skall skickas ut senast 14 dagar före årsmötet.
Styrelsen beslutade också att föreslå Roger Alexanderson som sekreterare are på årsmötet.
(Cecilia Ramstedt lämnar mötet och David lindberg anländer)

§164. Lokalföreningarna.
Samtliga lokalföreningar har nu haft sina har nu haft sina årsmöten.
SRF Sydnärke har fått en ny ordförande.
Den 21 april har SRF Karlskoga/Degerfors sitt 40-årsjubileum.

§165. Rådet för funktionshinderfrågor (RFF)
Inget att rapportera.
§166. Rapporter.
Dan Wakman har varit i Rönneshyttan och informerat i skolan om hur det är att vara synskadad.
Han visade bland annat punktskrift och hur man använder käppen.
Han visade även en film som handlar om ledsagning.
Det var mycket uppskattat av eleverna.
Dan har fått en förfrågan från Rostaskolan om att få information om hur det är att vara synskadad och att man även vill ha med någon helt blind person.
Vi har god spridning på den information som vi lägger ut i sociala medier.
Det konstaterades att besöken på hemsidan är allt färre i förhållande till hur många personer som nås av informationen på de sociala medierna.
Diskuterades även att vi ska försöka vara mer öppna på sociala medier om olika aktiviteter och evenemang får att få en större tilströmning.

§167. Studier
3 personer har anmält sig til studiecirkel och resa till Bornholm.
Ett förslag på resecirkel har kommit in om att göra stuiebesök på Torslandaverken.
Charlotte undersöker möjligheten till en sommarresa till Oljeön och Engelsberg.

§168. Inkomna skrivelser.
Inga skrivelser har inkommit.

§169. Åtgärdslistan
Åtgärdslistan gicks igenom
Se bifogad fil.

§170. Nästa möte
Beslut: att avvakta med nästa möte til efter årsmötet.

§171. Mötets avslutande
Ordförande Ove Nilsson tackar för visat intresse och förklarar mötet för avslutat.